Lexpera Blog

1/884 Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

27.09.2017 tarihinde Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başbakanlığına sunulmuştur.

Tasarı ile başlıca değişiklik yapılan kanunlar arasında;

yer almaktadır.

Bu tasarıda öngörülen değişiklikler ile;

 • Asgari ücretin vergilendirilmesinde gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girilmesi nedeniyle oluşan kaybın giderilmesi,
 • Elektronik haberleşme hizmetlerindeki özel iletişim vergisi oranlarının tekleştirilmesi,
 • Özel amaçlı kuruluşlardan temin edilen fonların kamu-özel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin finansmanındaki vergi yükünün kaldırılması,
 • Bankalara tanınan vergisel imkânların finansal kiralama ve finansman şirketlerine de tanınması,
 • Ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması ve sadece ortak dışı işlemlerden vergi alınması,
 • 2018 ila 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilmesi,
 • Vergi mükellefiyetine yönelik işlemlerin elektronik ortamda yerine getirilebilmesi,
 • Yurt dışı banka kartlarının vergi ödemelerinde kullanımının yaygınlaştırılması, adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresinin, gerçek kişilere yapılacak tebligatlarda kullanılmasına imkân sağlanması, vergi borcu bulunmama şartı aranılacak ödemelerin kapsamının genişletilmesi ve ödemelerden vergi borçlarının resen kesilebilmesi,
 • Engellilerin taşıt alımlarında uygulanan özel tüketim vergisi istisnasının yeniden düzenlenmesi,
 • Kurumlar vergisinde taşınmaz satışından elde edilen kazançlara yönelik istisnanın azaltılması,
 • Bazı malların özel tüketim vergisi kapsamına alınması,
 • Motorlu taşıtlar vergisi tarifesinde değişiklik yapılması,
 • Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla tütün mamullerinin kullanımında önemli bir yer tutan makaronların vergilendirilmesi,
 • Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasına vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etme, Risk Analizi Sistemi oluşturma ve risk analizi çalışmaları yapma hususlarının eklenmesi, amaçlanmaktadır
Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Ece Aydın