Lexpera Blog

Tag: tahkim

Toplam 4 Gönderi

Suç İddiası ve Tahkim Hakkında Türk Ceza Hukuku Bağlamında Akla Takılan Birkaç Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 412. maddesi ve muhtelif Yargıtay kararlarında tanımı bulunan[1] tahkim sözleşmesinde aranan özel şartlar arasında “tahkime elverişlilik” de bulunmaktadır. Bir tahkim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için o sözleşmeye konu olan uyuşmazlığın tahkimde sonuca bağlanabilir[2] bir uyuşmazlık niteliğinde olması gerekir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, etki

Devamı

Yatırım Tahkiminde Şeffaflık İlkesinin ICSID Bağlamında Değerlendirilmesi

I. Giriş

Günümüzde uyuşmazlıkların çözülmesinde devlet yargısına oranla daha tercih edilir hale gelen tahkimin, uyuşmazlığın taraflarınca yeğlenir olmasının pek çok nedeni arasında başı çekenlerden biri devlet yargılaması gibi “aleniyet” üzerine değil, gizlilik[1] temelinde kurulmuş olmasıdır[2]. Tarafların herhangi bir yargılamanın muhtelif aşamalarında ticari sırlarını, finansal durumlarını, kalite, ürün ve

Devamı

COVID-19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi

1. Giriş

Koronavirüs (“COVID-19”) salgını, kanun koyucunun çeşitli hukukî konularda bir dizi tedbir almasını ve düzenleme getirmesini gerektirmiştir. 25 Mart 2020’de kabul edilen, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Torba Kanun”) Geçici 1.

Devamı

Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Hukuk

Devletler arasındaki ilişkiler ve etkileşimler çoğaldıkça uluslararası hukukun (public international law) düzenleme alanına giren konuların da bu duruma paralel olarak arttığını gözlemlemekteyiz. Devletler arasında cereyan eden ekonomik ilişkiler de zamanla uluslararası hukuk çerçevesine oturtulmuştur. Bu anlamda yabancı yatırım hukukunun ortaya çıkışında devlet adamları, işadamları ve uluslararası şirketlerin etkisi olmakla birlikte

Devamı