Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (12-18 Kasım 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin elli dördüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Renas Yıldırım, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Suç ve Cezaların Bankacılık Kanununda Yer Alan Suç ve Cezalara Etkileri

Muhasebesel işlemler, defter ve kayıt düzeni gibi vergi hukuku ile bankacılık hukukunun kesişim alanlarındaki muhtelif hukuki sorunların konu edildiği kitapta, Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar ile Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen suçların birbirine etkileri, ceza hukuku sistematiği içinde ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatları gözetilerek aktarılmıştır.

B. Yiğit Sayın, Roma’da Köle ve Hukuku

Çalışmanın ilk bölümünde, Roma’da kölelik ve kölelik hukuku kaynakları, asli kaynaklar ve bilgi kaynakları olarak iki farklı başlık altında irdelenmiş; ikinci bölümünde Roma köleliği hukuk dışı düzlemde inceleme konusu yapılarak Roma kölesinin, özel olarak Roma ailesi ve genel olarak Roma toplumsal yapısı içindeki yeri, kölenin dinsel konumu ve yaptıkları işler ile tuttukları meslekler analiz edilmiş; üçüncü ve son bölümünde ise kölenin hukuki statüsü, taraf olabileceği tüm hukuki muamelelerin ya da sebebiyet verebileceği hukuki olayların sonuçları, efendisinin üzerindeki hâkimiyeti ve kölenin özgür olması (özellikle azadı) ele alınmıştır.

Anıl Köroğlu, Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası

Kitabın ilk bölümünde ortaklığın giderilmesi davası, dava teorisi kapsamında ele alınmış; ikinci bölümünde ortaklığın giderilmesi davasının ilk derece yargılamasında gösterdiği özellikler incelenmiş; üçüncü ve son bölümünde ise ortaklığın giderilmesi davasında hüküm, yargılama giderleri ve kanun yolları konularına yer verilmiştir.

Serkan Taylan Karaç, Türk İş Hukukunda İkale (Bozma) Sözleşmeleri

Eserde, teorik bir temele oturan ikale sözleşmesi, güncel ve yerleşik Yargıtay kararlarıyla ele alınarak ve benzer hukuki işlemlerle mukayese edilerek detaylı şekilde incelenmiş ve bu inceleme yapılırken ikale sözleşmesinin mevcut iş ilişkisine yaptığı etki de değerlendirilmiştir.

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazıya aşağıda yer verilmiştir:

Berna Tepe, AVM Yönetmeliğinde 2022 Değişiklikleri ve Pazarlama Giderleri

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 5
Yargıtay (Hukuk) 29
Danıştay 67
Bölge Adliye Mahkemesi 2034
Bölge İdare Mahkemesi 189
TOPLAM 2324

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay İDDK., E. 2017/2753 K. 2019/332 T. 31.01.2019

Dava konusu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.12.2010 tarih ve 3002 sayılı kararı eki 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 1. maddesinin (A) bendindeki “Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır.” ibaresinin iptali istemine ilişkindir.

İlgili Danıştay Dairesi, sanayi sicil belgesinin süresinde ibraz edilmemesi halinde abone grubunun değiştirileceğine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğüne yer verilmeyen 3002 sayılı Usul ve Esasların 1. maddesinin (A) bendinde yer alan dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varmış ve bu ibarenin iptaline karar vermiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, uyuşmazlık konusu dönemde yürürlükte olan mevzuatta sanayi abone grubundan faturalandırılan şirketlere yenilenen vizenin ibraz edilmemesi halinde ticarethane abone grubundan faturalandırma yapılmadan önce bilgilendirme yapılacağına ilişkin bir düzenleme yer almadığı ve abonelik sözleşmesi kurulurken şirketlerin açıkça bilgilendirildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde uyuşmazlık konusu düzenlemede hukuka aykırılık olmadığına ve ilgili Danıştay Dairesi’nin kararının bozulmasına oyçokluğu ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Kooperatifler Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/130, K. 2022/110 sayılı ve 28.09.2022 tarihli kararı uyarınca, kooperatiflerin genel kurul toplantılarında yer alan Bakanlık temsilcisinin ücret tarifelerine ilişkin usul ve esasların, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin ibare iptal edildi. Değişiklik, 17.05.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kadastro Güncelleme Yönetmeliği

Sınırlandırma ve tespitler sırasında ilgili taşınmazın zeminde kullanıcısı olan maliklerden yazılı muvafakati sağlandığı takdirde, dış sınırları çekişmesiz belirlenen bir alan içinde taşınmaz malikleri ve diğer ilgililerin nizasız kullanım durumuna göre oluşturdukları sınırlar esas alınacak. Tapulama veya kadastro sonrası açılan ve özel mülkiyete konu olmakla beraber fiilen kamunun kullanımında bulunan yol, dere, ark ve benzeri nitelikteki yerler, aynı niteliği ile ve güzergâh boyunca kesintisiz bağlantı sağlanması koşuluyla parsel ilgililerinin muvafakatiyle kamuya terk edilecek. Tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olmaması halinde, taşınmazın fiili durumu tutanağın edinme sebebi kısmında ve askı ilan cetvelinin açıklamalar sütununda açıklanacak ve askı ilan sonucu kesinleştiğinde tapu kütüğünden terkin edilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Yeterlilik sınavı yeniden tanımlandı. Daha önce disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, kınama cezasını gerektiren davranışlardan herhangi birini ilk defa işleyenlere uygulanacak usul işlemleri yeniden belirlendi. Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar aralık ayında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulacak. Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı, mahallî mülki idare amirince tespit edilerek izinli sayılmaları halinde izinli sayıldıkları süre devamsızlıktan sayılmayacak. İsimsiz ve imzasız başvuruların işleme alınmaması esas olmakla birlikte iddiaların belgelerle ortaya konulmuş olması veya araştırılmasını gerektirir boyutta önemli konuları içermesi halinde ihbara işlem yapılacak. Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilerin velilerine rızaen veya sulh yoluyla ödettirilecek. Ödeme yapılmadığı takdirde oluşan zarar, genel hükümlere göre adli yargıda dava açmak suretiyle tahsil edilecek.

Ayrıca ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, nakil kontenjanını belirleme, nakil başvurusu ve değerlendirme, sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması, sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı, hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9. sınıfa geçiş, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan ve ustalık belgesi verilmiş olanlara işyeri açma belgesi düzenlenmesi, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller, pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olayları, ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar ve cezaların uygulanmasına ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği

Yönetmeliğin kapsamı, istihdam ve bildirime ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce düzenlenen kuruluş ve çalışma izin belgelerinin geçerliliği devam edecek, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına özel istek analizleri yapabilmeleri için düzenlenen kuruluş yeterlilik izni ve/veya çalışma yeterlilik izni belgeleri iptal edilmiş sayılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte geçen yetkili sınıflandırıcı bölüm sorumlusu ve yöneticisi yeniden tanımlandı. Laboratuvarın asgari özellikleri, yetkili sınıflandırıcı tesislerinin bölümleri, yetkili sınıflandırıcı olması yasaklananlar, lisans bedelleri ve diğer ücretler, yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesi, ürün analiz ve sınıflandırma belgesi ve imzalamaya yetkili kişi, ürünün depodan tesliminde yapılacak analiz ve itiraz, itiraz sonucu ürün sahibinin hakkı ve lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğüne ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalar, Enstitünün görev ve yetkileri, Enstitünün yapılanması ve bilim kurullarına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Enstitü bünyesindeki diğer birimlere ilişkin madde hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik

Yönetmelikte geçen tanım ve terimler, tekliflerin Bakanlığa sunulması, planlama esasları, planların onaylanması, yapılaşma esasları ve kıyı yapılarına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

Gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının kıyı tesislerine yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirleyen yönetmelik, 18.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik aynı tarihte yürürlükten kalkacak. Ayrıca yeni yönetmelikte önceki başvurular, mevcut başvurular ve mevcut tesislere ilişkin geçiş hükümleri düzenlendi.

Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ana statü yürürlüğe girdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak, kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına izin verilmesi için taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname verilmesi yeterli olacak, taahhütnamenin gümrük idaresince uygun bulunması şartı aranmayacak. Bu taahhütname elektronik olarak da verilebilecek. Ayrıca ilgili tebliğe aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış işlemlerinin gümrük idaresince tespiti halinde işlem yapılacak Gümrük Kanunu hükmü yeniden belirlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr