Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (13-19 Ocak 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 114. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Başak Baysal, Nilay Arat, Ahmet Abut, N. Tuğçe Bilgetekin (Ed.), KHAS Hukuk Bülteni 2020-2021 Akademik Yılı Derlemesi

Kitap, 2020-2021 akademik yılı süresince Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bülteni’nde yayımlanan çalışmaların derlemesi olup Pandemi, T. Hobbes ve Consensus Üzerine Bir Not, 100. Yılında 1921 Anayasası, Son Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Hukuki Niteliği ve Kripto Para Borsalarına İlişkin Tespit ve Öneriler ile Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımında Açık Rıza Yaklaşımının Eleştirisi gibi farklı başlıklarda makaleler içermektedir.

Kerem Cem Sanlı, Cihan Doğan, Rekabet Politikası Açısından Dijital Piyasaların Düzenlenmesi: E-Ticaret Kanunu ve Rekabet Kanunu Değişiklik Taslağı

Eserde, dijital platformların düzenlenme gerekçesi hukuk ve ekonomi öğretisi ışığında değerlendirilmiş ve dünyada bu konuda hazırlanan rapor ve yasa çalışmaları ele alınmış; E-Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamlı şekilde incelenmiş; ayrıca Rekabet Kanunu Değişiklik Taslağı’nın hem esasa hem de usule ilişkin hükümleri karşılaştırmalı hukuk dikkate alınarak irdelenmiştir.

Özden İpçi, Avukatlık Mesleğinde Yapay Zeka Kullanımı

Çalışmada, yapay zekanın avukatlık mesleğine etkileri, günümüze dek yaratmış olduğu ve gelecekte yaratabileceği potansiyel dönüşümler tartışılmış; yapay zekanın tarihçesi ve çeşitleri, avukatlık mesleğinde yapay zeka uygulamaları ve robot avukat kavramına yer verilmiştir.

Mesut Karadağ, Türk ve Uluslararası Vergi Hukukunda Daimi İşyerine Kazanç Atfedilmesi

Kitapta, daimi işyeri kavramının tanımı ve gelişimine yönelik hususlara, özellikle dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni iş yapma modelleri karşısında devletlerin vergilendirme yetkilerinin kaynak ve ikamet devleti olarak nasıl etkilendiğine ve OECD yaklaşımında yer alan kazanç atfedilmesine ilişkin kurallara yer verilmiş; daimi işyerine kazanç atfedilmesine ilişkin mevcut düzenlemelerin yeterliliği tartışılarak Türk vergi hukukunda yer alan düzenlemeler ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar üzerinde durulmuştur.

Yasin Alperen Karaşahin, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre İşletme Rehninin Kurulması, Konu Yönünden Kapsamı ve Paraya Çevrilmesinin Sözleşmelere Etkisi

Çalışmanın birinci bölümünde Türk hukukunda işletme rehnini düzenleyen kaynaklara, ikinci bölümünde işletme kavramı ve işletme rehninin hukuki niteliğine, üçüncü bölümünde işletme rehninin kurulmasına, dördüncü bölümünde işletme rehninin konu yönünden kapsamına, beşinci ve son bölümünde ise işletme rehninin paraya çevrilmesinin sözleşmelere etkisine yer verilmiştir.

Elif Rumeysa Gürbüz, Organ ve Doku Naklinde “Rıza”

Eserde, rıza kavramı, canlı ve ölüden nakiller açısından ayrı ayrı ele alınmış olup İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi hükümleri ve diğer hukuk sistemlerindeki düzenlemeler çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmiş; ayrıca yüz ve rahim nakli gibi modern tıbbın geldiği seviyede uygulanmaya başlanan nakil türlerine de değinilmiştir.

Gamze Ovacık, Turkish Judicial Practices on International Protection, Removal and Administrative Detention in Connection with the Safe Third Country Concept

Kitapta, uluslararası koruma, sınır dışı etme ve idari gözetim prosedürlerine ilişkin Türk yargı uygulamalarının, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde bir analizi yoluyla, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın 2016 yılında imzalanmasından sonra Türkiye’nin Avrupa’daki sığınmacılar için “güvenli üçüncü ülke” olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışmasına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Geçen hafta Blog’a yüklenen makalelere aşağıda yer verilmiştir:

Jacques Covo, Yurtdışında En Rağbet Edilen Sektörel Tahkim Merkezleri

Engin Daşlı, Taşıma İşleri Komisyoncusu Olarak Forwarder’ın İradi Teslim Engeli Halinde Demuraj Bedelinden Sorumluluğu

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 5
Yargıtay (Hukuk) 2255
Yargıtay (Ceza) 3769
Danıştay 1334
Bölge Adliye Mahkemesi 402
Bölge İdare Mahkemesi 573
TOPLAM 8338

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2023/1032 K. 2023/1208 T. 06.12.2023

Davacı vekili; yapılan kadastro tespit çalışmaları sırasında müvekkilinin eklemeli olarak 100 yılı aşkın bir zamandır zilyet ve tasarrufunda bulunan taşınmazın Hazine adına tespit edildiğini, yapılan tespitin hatalı olduğunu ileri sürerek kadastro tespitinin iptali ile mezkûr taşınmazın müvekkili adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise, dava konusu taşınmazın Hazine adına tespit gördüğünü, imar ve ihya durumunun bulunmadığını ve taşınmazın tarıma elverişli hale getirilmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

(...) Kadastro Mahkemesi, davacının kendisine verilen süre içerisinde keşif giderlerini yatırmadığı, dolayısıyla iddiasını kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Kararın temyiz edilmesi üzerine ilgili Yargıtay Dairesi, dosya keşfe hazır hale getirilmeden keşif kararı verilmesinin isabetsiz olduğu, keşif kararının yerinde olduğunun kabul edilmesi halinde dahi usulüne uygun olmayan ara karara dayanılarak verilen kesin süreye uyulmaması nedeniyle keşif delilinden vazgeçildiği kabul edilerek davanın reddedilmesinin isabetsiz olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesi, davacının taşınmazı yaklaşık 13 yıldır kullandığını beyan ettiği, öncesinde de taşınmazın davacının anne, baba ve atalarının zilyetliğinde bulunduğunun mahalli bilirkişilerle tespit bilirkişisinin beyanlarından anlaşıldığı ve yapılan keşifte davacının dayandığı tapu kaydının dava konusu yere ait olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.

Özel Daire, çekişmeli taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması halinde imar ve ihyaya konu edilip edilmediği, imar ve ihyaya konu edilmiş ise ihyanın hangi tarihte başlayıp ne zaman bitirildiği hususunun yerel bilirkişi ve tanıklara etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmadığı, yerel bilirkişi ve tanık sözlerinin komşu parsel tutanak ve dayanakları ile denetlenmediği, üç kişilik uzman ziraat mühendisinden oluşan bilirkişi kurulundan taşınmazın niteliğiyle ilgili ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

(...) Kadastro Mahkemesi’nin kapatılması üzerine dosyanın gönderildiği (...) Kadastro Mahkemesi de davanın kabulüne karar vermiş; Özel Daire ise, taşınmaza bitişik mera parseli ile arada ayırıcı bir unsur bulunup bulunmadığı belirlenmediği gibi taşınmazın konumu ve eylemli durumu itibarıyla ve dosyaya ekli fotoğraflara göre üzerinde ekonomik amaca uygun zilyetlik bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesinin kararında direnmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Özel Dairenin gerekçelerine uygun olarak oyçokluğu ile direnme kararının bozulmasına hükmetmiştir. Karara karşı süresi içinde davacı asıl karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Bunun üzerine davacının dayandığı tapu kaydının revizyon görmediği, alınan bilirkişi raporlarına göre bu tapu kaydının tüm sınırları itibarıyla dava konusu taşınmazı da içerisine alacak şekilde çok geniş bir alanı kapsadığı, taşınmazın davacının dedesine ait olduğu ve ölümüne kadar kullandığı, ot biçmek suretiyle tarım arazisi olarak kullanılan taşınmazda davacının da aynı şekilde 20 yıldan fazla süredir zilyet olduğu ve zilyetlik süresinin eklemeli olarak 100 yılı geçtiği gerekçesiyle karar düzeltme isteminin kabulüne ve direnme kararının onanmasına oyçokluğu ile hükmedilmiştir.

Mevzuat

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/101, K. 2023/207 sayılı ve 30.11.2023 tarihli kararı uyarınca, davada iki taraftan her birinin kısmen haklı çıkması durumunda mahkemenin, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştıracağına ilişkin fıkra hükmü, kamulaştırmasız el atma sebebine dayalı tazminat davaları yönünden iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/105, K. 2023/208 sayılı ve 30.11.2023 tarihli kararı uyarınca, geçici vergi dönemlerinde, mükerrer 298. madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağına ilişkin hüküm 2021 yılı için iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/134, K. 2023/209 sayılı ve 30.11.2023 tarihli kararı uyarınca, hasar tespit raporlarının ancak asıl işlemlerle birlikte dava konusu edilebileceğine ilişkin fıkra hükmü iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

Tüzel kişi broker, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, teknik personel, fiziki, teknik ve idari altyapı, asgari ödenmiş sermaye, özsermaye ve malvarlığı, ruhsat, mesleki sorumluluk sigortası, protokol ve prim ödemesi ile tutarların artırılmasına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi. Asgari ödenmiş sermaye şartı, mevcut brokerler ile ruhsat ve merkez dışı teşkilat başvurusunda bulunmuş gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmayacak. Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Mobil eve ilişkin hükümler getirildi. Turizm yatırımı belgesi, mahallerin düzenlenmesi ve konaklama tesislerinin asgari niteliklerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Kuranglez yeniden tanımlandı. Yapı ruhsatı işlemleri ve mevcut yapı ruhsatı başvurularına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

İptal sonrası işlemlere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. 31.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil), mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği aranmayacak ancak başvuru tarihinden önceki son 3 yıla kadar olan değerler beyan edilecek. Daha önceden noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda 31.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) müteahhit yeterliği aranmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Akaryakıtın teslimi ve muhafazası, analiz sonrası muhafaza, elkonulan akaryakıt için yapılacak masrafların karşılanması, nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları ile kaçak akaryakıtın tahsisine ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Poliklinik ve muayenehane, sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması, rapor tanzimi, bilgilendirme, tanıtım, denetim, sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar ile askı sürelerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerde ve yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Kadroların kullanım izni ve kadro devirleri ile askı sürelerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Sağlık raporlarına ilişkin yeni hükümler ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği

Lüks çadır tesislerinin genel nitelikleri ve planlamaya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin esaslar düzenlendi. 15.06.2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik

İnternet ortamından yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi başvurusu, internet ortamından yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almadan yapılan yayın hizmetleri, internet ortamından yayın lisans ücreti ve mali yükümlülükler, internet ortamından yayın lisans ücretinin iadesi, internet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti ile medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ve internet yayın platform işletmecilerinin yükümlülüklerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte geçen bazı tanımlar yeniden belirlendi, kurumsal internet sitesi tanımlandı. Kuruluş şartları ve hisse yapısı, ortaklarla ilgili sınırlamalar, sorumlu müdür, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurusunda vermeleri gereken belgeler, platform ve altyapı işletmecilerinin başvurularında vermesi gereken bilgi ve belgeler, hisse, şirket devri, birleşme ve bölünme, yayın lisansı devri, gerekli koşulların yitirilmesi, lisans iptali, idari ve adli müeyyideler, logo ve çağrı işareti ile bildirim ve yayın yükümlülüğüne ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik

Medya hizmet sağlayıcı tanımlandı. İzinsiz yayın faaliyeti ile teknik düzenleme ihlallerine karşı uygulanacak müeyyideler ile kanal ve frekans yıllık kullanım bedelinden indirim yapılmasına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Kanal/frekans kullanım ücreti kıst hesaplamasına ilişkin hükümler düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

Durdurma ve kimlik sorma yetkisine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği

Jandarma Genel Komutanlığı’nda bulunan subay ve astsubay branşları arasına insansız hava aracı da eklendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Alevilik ve Bektaşilik alanındaki çalışmaların planlanması ve geliştirilmesine yönelik süreçlerde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na görüş ve öneride bulunmak üzere oluşturulan danışma kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevleri belirlendi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Kart, şifre, kod ve benzerlerinin satışında KDV uygulamasına ilişkin yeni hükümler getirildi, mevcut bazı hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)

Tebliğe ekli tebligat pusulası yeniden düzenlendi. Değişiklik, 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 418)

Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2024 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 411) yürürlükten kaldırıldı.

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

On İkinci Kalkınma Planında, 2024-2026 Orta Vadeli Programında ve 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan, etüd proje işleri, devam eden projeler ve yeni projeler olarak üç ayrı grupta sınıflandırılan yatırım projelerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi.

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağlar yeniden belirlendi.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 2878 Sayılı İlke Kararı

Ülkemizin taşıdığı deprem riski, gelişen yapım teknikleri ve güncel belgeleme yöntemleri göz önüne alınarak tarihi, kültürel ve sosyal dokunun korunabilmesi, deprem durumunda taşınmaz kültür varlıklarında oluşan zararın en aza indirilmesi, tarihi kent dokusunun ve kültür varlıklarının mimari özelliklerinin kaybının engellenmesi ve özgün nitelikleriyle yaşatılarak ve dayanımları arttırılarak gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla Kurul tarafından bazı kararlar alındı.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr