Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (15-21 Nisan 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yetmiş altıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Erbil Beytar, İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması

Kitapta, Türk Borçlar Kanunu ile getirilen düzenlemeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde iş hayatının her safhasında veya her mevkiinde meydana gelebilen kişilik hakkı ihlalleri ile yeni hukuki düzenlemelerin iş ve sosyal güvenlik hukukuna ne şekilde yansıyacağı hususları irdelenmiştir.

Serpil Işık, MTK ve HMK Kapsamında Hakem Kararlarına Karşı İptal Davası

Eserde, Milletlerarası Tahkim Kanunu m. 15 ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 439’da öngörülen iptal davası açma imkânı karşılaştırmalı olarak incelenmiş, Yargıtay kararlarına yansıyan ihtilaflar ile doktrinde ileri sürülen görüşler çerçevesinde uygulamada yaşanan sorunlar tartışılmıştır.

Nagehan Okumuş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Hakem Kararlarının İptali

Çalışmada, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde hakem kararlarının iptali konusu ele alınırken aynı zamanda Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine de karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazılara aşağıda yer verilmiştir:

Y. Sertaç Serter, Filiz Gökçe Bilgin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Rekabet Otoritelerini Bağlar Mı?

Ahmet Tokat, Paris Temyiz Mahkemesi: Hakemin Yazdığı Anma Yazısı, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Bakımından Makul Şüphe Teşkil Ettiğinden ICC Kararının İptali Gerekir

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 8
Yargıtay (Hukuk) 473
Yargıtay (Ceza) 607
Danıştay 9185
Bölge Adliye Mahkemesi 2535
Bölge İdare Mahkemesi 414
TOPLAM 13222

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait kararlar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2023/149 K. 2023/170 T. 08.03.2023

Talep eden vekili, müvekkili şirketin 2015 yılında kurulduğunu, hem yurt içi hem de yurt dışına mal ve hizmet üreterek ticari faaliyette bulunduğunu, son zamanlarda yurt içindeki pazarlarda daralma yaşanması sonucu bazı firmalardan alacaklı olduğu halde bu firmaların borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğini, alacaklarını tahsil edemediğinden müvekkilinin mali açıdan zor duruma düştüğünü ileri sürerek İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 285 ve devamı maddeleri uyarınca teklif edilen konkordato projesinin tasdikine karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesi, talep eden şirketin konkordato projesinin alacaklılar toplantısında ve iltihak süresi içerisinde İİK’nın 302/2. maddesinde aranan nisabın üzerinde adi alacaklılar tarafından kabul edildiği, konkordato projesinin gerçekleşmesi için İİK’nın 305. maddesindeki konkordato tasdik şartlarının oluştuğu gerekçesiyle talebin kabulüne karar vermiştir. Kararın alacaklı bankalar ve SGK Başkanlığı vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, alacaklı SGK Başkanlığı’nın prim alacakları yönünden istinaf başvurusunun usulden reddine, prim alacakları dışındaki alacakları yönünden esastan reddine ve alacaklı bankaların istinaf dilekçesinin reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Özel Dairesince karar bozulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Özel Daire kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararının da temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından, İİK’nın 308/a maddesinde belirtilen “itiraz eden alacaklı” deyiminden sadece tasdik duruşmasından önce itirazlarını yazılı olarak bildirerek tasdik duruşmasına katılan alacaklıların kastedilmediği, alacaklılar toplantısında ya da yedi günlük iltihak süresi içinde ret oyu veren alacaklıların da kararı istinaf edebileceği, İİK’nın 308/a maddesinde konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklının kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklıların ise tasdik kararının ilanından itibaren istinaf yoluna başvurabileceğinin düzenlendiği, alacaklılar yönünden kanun yoluna başvuru süresi ilandan itibaren başladığına göre, itiraz eden alacaklının tasdik duruşmasına katılma şartının aranmadığı, bu nedenlerle alacaklılar toplantısında ya da iltihak süresi içinde olumsuz oy kullanarak iradesini belli eden alacaklının kanun yoluna başvuru hakkının kabulünün gerektiği, direnme kararının Özel Daire bozma kararında belirtilen gerekçe ve nedenlerle bozulması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiş ve Bölge Adliye Mahkemesince verilen direnme kararı oyçokluğu ile onanmıştır.

Danıştay VDDK., E. 2022/488 K. 2022/1370 T. 16.11.2022

Dava konusu, davacı adına, gerçek bir emtia teslimi veya hizmet ifasına dayanmaksızın POS cihazlarından kontör satışı yapmak suretiyle kredi kartı sahiplerinden komisyon ve/veya faiz geliri elde ettiği ve bu geliri beyan dışı bıraktığından bahisle düzenlenen vergi tekniği raporu dayanak alınarak düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2010 yılının tüm dönemleri için re’sen tarh edilen geçici vergiler ile vergilerin üç katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemine ilişkindir. (...) Vergi Mahkemesi, vergi ziyaı cezalarının vergi tekniği raporunda ifadesine yer verilen dokuz kişi adına gerçekleştirilen işlem tutarına isabet eden kısmı yönünden davanın reddine, vergi ziyaı cezalarının değinilen kısmını aşan kısmı ile geçici vergiler yönünden davanın kabulüne karar vermiştir. Davalının temyiz istemini inceleyen ilgili Danıştay Dairesi kararı bozmuş, (...) Vergi Mahkemesi ilk kararında ısrar etmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, ısrar kararının verildiği tarihten önce davacı şirketin ticaret sicilinden terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona erdiği gerekçesine dayanarak, (...) Vergi Mahkemesince İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26/1. maddesi uyarınca, ticaret sicilinden kaydı silinen şirketin ilgililer tarafından ihyası sağlanarak dosyanın yeniden işleme konulması isteninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki karar nedeniyle ısrar kararının bozulmasına oyçokluğu ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modemler de yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler arasına eklendi. Bu bağlamda genel esaslar, yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar, yenileme merkezinin sorumlulukları ve bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin hükümler ile yönetmeliğin 1 numaralı ekinde değişikliğe gidildi. Yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon TL’den az olanlar, 01.01.2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını 30 milyon TL’ye tamamlayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği

Tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen gıdalardaki beslenme beyanlarına ilişkin kuralların belirlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi, mevcut ürünlerin durumuna ilişkin geçiş hükümleri düzenlendi.

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin dayandığı mevzuat ile gıda ve gıda takviyelerinin tanıtımına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Başvuru ve istenilecek belgeler, başvurunun değerlendirilmesi ile ürün sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin tamamı yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vakıflar Yönetmeliği

Beyanname ve bildirim verme yükümlülüğü, seçim kurulu ve görevi, seçim zamanı ve yeri, seçimde oy kullanacaklar, Meclis Üyesi adaylarının belirlenmesi, meclis üyesi adaylarının ilanı, seçim usul ve esasları, oy verme işlemi ve itirazların incelenmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

Mağaza ve depo açılabilecek yerler, mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabilecekler, yıllık kontroller ve mağazalarda yapılacak değişiklikler, mağazalardan satışı yapılabilecek eşya, depoya eşya alınması ve depodan eşya çıkarılması, mağazaya eşya alınması ve mağazalar arası eşya sevki, mağazaların devri, mağaza ve depoların faaliyetinin geçici olarak durdurulması, mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptaline ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde ve yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi. Teminat tutarları ve sermaye şartına ilişkin hükümler düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği

Barınma şartları, başvuruların değerlendirilmesi, yerleştirme ve kayıt işlemleri, yurt ücreti, yurt ücretini ödemeyen öğrenciler, güvence bedeli alınmayacak öğrenciler, yurtların açılması ve kapatılması, barınma süreleri, yurttan çıkarma cezası, disiplin suçunun tekrarı, öğrenci yurt nakil işlemleri ve küçük işletmelere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Uzman Erbaş Yönetmeliği

Personelde aranacak nitelikler, sicil işlemleri, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, sözleşme yapmaya/feshetmeye yetkili makamlar, görevde başarısız olma, sözleşmenin feshedilmesi sebepleri, hizmet şartları, astlık-üstlük münasebetleri, özlük hakları ve astsubay sınıfına geçirilmeye ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

Tedarike başlama izni, imalat bildirimi, imalat onayı, kurucunun tedarik sürecine ilişkin sorumlulukları ve yaptırımlara ilişkin hükümlerin tamamı ile denetimler ve genel hususlara ilişkin hükümlerin bazıları yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ödenecek ek vergi ile kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarlarına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, yapılandırma kapsamındaki alacaklar, alacak tutarının tespiti, ödeme süresi ve şekli ile dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı tanımlanarak karar kapsamına alındı. Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite, faiz veya kâr payı desteği ve öncelikli yatırım konularına ilişkin hükümler ile karar eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Çocuklara yönelik koruyucu müdahalelerin planlanarak çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi için paydaşların iş birliğini düzenlemek ve Türkiye’de çocuk hakları alanında yapılacak çalışmalara yön vermek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) hazırlandı.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr