Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (15-21 Ocak 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin on üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Ömer Ekmekçi, M. Refik Korkusuz, Ömer Uğur, Turkish Collective Labour Law

Toplu iş hukuku alanında İngilizce yazılmış kitap eksikliğini gidermeyi ve yabancı yatırımcılar ve Türk Hukuku ile ilgilenen yabancı hukukçulara Türk toplu iş hukuku hakkında bilgi vermeyi amaçlayan çalışmada, Türkiye’de toplu iş hukukunun gelişimi ve toplu iş hukukuna ilişkin uluslararası belgeler, sendika hukuku, toplu iş sözleşmeleri, iş mücadelesi hukuku konularına yer verilmiştir.

Abdullah Revaha Gencer, Kıymetli Evrakta Ciro Kavramı

Eserde, cironun tanımı, tarihçesi, hukuki niteliği, şekli incelendikten sonra yapılış amacına göre ciro türleri ele alınmış olup ciroya ilişkin olarak Türk, İsviçre ve Alman doktrininde ileri sürülen görüşler ve yargı kararlarına yer verilmiştir.

Koray Demir, Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri: Şarta Bağlı Sermaye Artırımı ve Esas Sermayenin Azaltılması (TTK m. 463-475)

Kitapta, anonim şirketlere özgü olan şarta bağlı sermaye artırımı ile esas sermayenin azaltılması müesseseleri ele alınmış, her iki kuruma yönelik kanuni düzenleme bir şerh mantığıyla değerlendirilmiş, mevcut sorunlar anonim şirketler için işlevsel olabilecek bu iki kurumun daha sık uygulanabilmesini mümkün kılabilecek şekilde ortaya konulmuştur.

Emre Külüşlü, Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi

Çalışmada, acentenin müvekkilini mahkemede temsil etme yetkisi, yargılama hukukuna ilişkin kavramlar ile ilişkilendirilmiş, acentenin müvekkili adına yürüttüğü yargılamaların, davanın açıldığı andan ilamların icra edileceği aşamaya dek tarafların hak ve borçlarının korunmasına ilişkin birçok soruna neden olacağı iddia edilmiştir.

Buket Gün, Marka Hukukunda Birlikte Var Olma

Eser, markanın niteliği ve birlikte var olma, iradi birlikte var olma, kanun veya mahkeme içtihatlarından kaynaklanan birlikte var olma, markanın diğer ayırt edici işaretler ile birlikte var olması konularını içermektedir.

Emrah Uran, Amerika Birleşik Devletleri Rekabet Hukuku-Teori ve Uygulama

Türk rekabet hukuku sisteminin, Avrupa Birliği rekabet hukuku sistemini kaynak hukuk olarak belirlemiş olduğuna dair yaygın kanaatin göz ardı edilmediği çalışmada, Amerikan rekabet hukukunun teorik temelleri ve mahkeme kararları incelenmiştir.

Samet Can Olgaç, Sağlık Çalışanlarının Şua (Sağlık) İzin Alacağı

Kitap, özellikle radyasyona maruz kalan sağlık çalışanları bakımından gündeme gelen şua izinleri hakkında açıklamaları, konuyla ilgili Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin güncel kararlarını, izlenmesi gereken usule ilişkin dilekçe örnekleri ve ilgili mevzuatı içermektedir.

Irmak Koruculu, Kriminolojide Kadın Suçluluğunu Açıklayan Yaklaşımlar

Eserde, öncelikle kadın suçluluğuna ilişkin kavramlar genel hatlarıyla açıklanmış, sonra kriminolojide kadın suçluluğunu ele alan teoriler ortaya konularak örnek suçlarda kadın suçluluğuna değinilmiştir.

Yasemin Taşdemir, Ebeveyn İzni ve Yarım Çalışma Ödeneği

Çalışmada, çocuk sahibi olan kadın ve erkek işçilerin kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı, doğum sonrası yarım çalışma izni, doğum sonrası yarım çalışma izni ile bağlantılı olarak mevzuata getirilen yarım çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme, uluslararası düzenlemeler ve öneriler ele alınmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 8
Yargıtay (Hukuk) 11
Danıştay 558
Bölge Adliye Mahkemesi 2483
Bölge İdare Mahkemesi 709
TOPLAM 3769

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2020/484 K. 2021/1504 T. 03.11.2021

Davacı tarafından, adına tarh edilen vergi ve kesilen cezaların, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ödenen kısımlarının vergilendirme hatası kapsamında iadesi için yapılan düzeltme şikâyet başvurusunun zımnen reddine dair işlemin iptali ile ödenen tutarların faiziyle birlikte iadesi istemiyle dava açılmıştır.

… Vergi Mahkemesi, dava konusu düzeltme şikâyet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlem ve bu işleme konu iade istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacıdan tahsil edilen tutarların tahsil tarihinden itibaren tecil faiziyle iadesine, … TL vekalet ücretinin dava açılmasına sebebiyet veren davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar vermiştir.

Davalının temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, bu istemi reddetmiştir. Davalının karar düzeltme istemini kısmen kabul ederek önceki kararını kısmen kaldırdıktan sonra temyiz istemini yeniden inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, … Vergi Mahkemesi kararının vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrasını bozmuş, diğer hüküm fıkralarına yönelik temyiz istemini ise reddetmiştir. … Vergi Mahkemesi ise, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak yeni gerekçelerle, bozulan hüküm fıkrası yönünden kararında ısrar etmiştir.

Israr kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nca uygun bulunmuş, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedilmiştir.

Mevzuat

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince, 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan abonelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen bilgilerinin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme hakkına ilişkin hüküm, 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Abone tarafından, kayıtlı olduğu tarife kapsamında sahip olduğu kullanım hakları dışında ücretli arama gerçekleştirilmesi halinde, paket aşımı kullanımları hariç olmak üzere, işletmeci tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca belirlenecek yönlere doğru gerçekleştirilecek aramalar kapsamında aboneye ücret yansıtılacağı hakkında ücretsiz bilgilendirme anonsu verilecek. Elektronik haberleşme hizmetinden faydalanmak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak işletmeci tekliflerini karşılaştırabilmelerine Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde imkân sağlanacak.

01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, abonelik sözleşmeleri, yazılı olarak veya Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre kimlik doğrulaması yapılarak elektronik ortamda kurulacak. Abonelik sözleşmesinin elektronik ortamda kurulması halinde, işletmeci tarafından Kimlik Doğrulama Yönetmeliği’nin ilgili hükmü çerçevesinde işlem belgesi başvuru sahibine gönderilmeden hizmet sunumuna ve ücret tahakkukuna başlanmayacak.

01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, abonelik sözleşmesinin kurulması için gerekli kimlik belgesi veya muadili belgelerin aslının ibrazı istenecek. İşletmeciler, abonelik sözleşmelerini ve sözleşmenin kurulması için gerekli diğer bilgi ve belgeleri kuruluş şekline uygun olarak abonelik süresince ve abonelik sonlandıktan itibaren otuz yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü olacak. Web servis ile yapılan teyitlere ilişkin işlem kayıtları ile internet sayfası üzerinden yapılan teyitlere ilişkin ekran görüntüleri sözleşmenin mütemmim cüzü olarak elektronik ortamda saklanacak.

İşletmeci, sözleşme kurulmadan önce ayrı bir sayfa olarak kolay ve anlaşılabilir bir sözleşme özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir şekilde tüketiciye sunacak. Sözleşme özetine ilişkin belgenin bir nüshası işletmeci tarafından tüketiciye kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gönderilecek. Bu özet, sözleşmenin ayrılmaz parçası olacak ve abonenin onayı olmadan değiştirilemeyecek.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri hizmetleri üzerinden Kimlik Doğrulama Yönetmeliği kapsamı dışında gerçekleştirilen ve ilgili mevzuat uyarınca abone onayı gerektiren işlemlerde, işletmecilerce arayan/aranan kişinin ilgili abone olduğuna dair kimlik doğrulaması yapılarak işlem gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Tarife ve kampanyalar, taahhütlü abonelikler, hizmetin kısıtlanması ve durdurulması, fatura gönderme yükümlülüğü, fesihte takip edilecek usul ve feshin sonuçları, internet servis sağlayıcısı değişikliği ile yetkili hat bilgilendirmesine ilişkin hükümlerde de birçok değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

Yönetmeliğin kapsamı, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının görevleri, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin verilmesi veya açıklanması, kişi güvenlik belgesi, başvuru ve işlemler, tesis güvenlik belgesi denetimine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri tarafından yapılacak tıbbi tetkiklere dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği

Uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği

İlk başvuru, petrol hakkı sahibinin yapacağı başvurular, inceleme ve değerlendirme, petrol sicilinin geçerliliği ve belgelerin muhafazası, araştırma izni ve işletme ruhsatına ilişkin usul ve esaslar ile ruhsatlarda komşuluk ilişkisine dair hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Tebliği

Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellenmesine ilişkin tebliğ, 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.12.2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı Kararı

Araç kiralama sektöründe kara liste uygulamaları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi halinde, söz konusu veriler üzerinde hâkimiyeti bulunan araç kiralama şirketlerinin yazılım şirketleri ile ortak veri sorumlusu olarak değerlendirilmesine, hukuka aykırı bu gibi uygulamalara son verilerek araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olması gerektiğine, gerekli önlemleri almaksızın ve Kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında işlem tesis edilmesine karar verildi.

Sulh Ceza Hâkimlerinin Kıdem Şartına İlişkin HSK İlke Kararı

Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hâkimliklerine birinci bölge yerlerde dört yıl, ikinci bölge yerlerde üç yıl, üçüncü bölge yerlerde ise iki yıl asgari kıdemi bulunan hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılacak. Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerdeki sulh ceza hâkimliklerine birinci bölge yerlerde üç yıl asgari kıdemi bulunan, diğer bölge yerlerde ise olabildiğince kıdemli hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılacak.

Kadastro Mahkemeleri ve Hâkimlerine İlişkin HSK İlke Kararı

Kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen ilke kararında yargı çevresi, kıdem şartı, çalışma süresi, kadastro eğitimi ve atama, görev yeri değişikliği ve meslek içi eğitime ilişkin hükümler yer alıyor.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr