Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (17-23 Şubat 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 119. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Blog’a yüklenen makaleye aşağıda yer verilmiştir:

Tekin Memiş, Camdan Şirketler: Şirketlerin Verileri Ne Zaman Korunacak?

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 6
Yargıtay (Hukuk) 3
Danıştay 3
Bölge Adliye Mahkemesi 138
Bölge İdare Mahkemesi 2165
TOPLAM 2315

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay 11. HD., E. 2023/3167 K. 2023/5998 T. 19.10.2023

Davacı vekili, halka açık anonim şirket olarak faaliyet gösteren davalı şirkette %5,03 oranında hissedar olduğunu, genel kurul toplantısı yapılmadığını, taleplerine yönetim kurulu tarafından olumlu tanıt verilmediğini ileri sürerek Türk Ticaret Kanunu’nun 412. maddesi gereğince genel kurulun toplantıya çağrılmasına yönelik izin verilmesini; davalı vekili ise Kanun’un aradığı şartların oluşmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi, davacının aktif husumete ilişkin dava şartını sağladığını kabul ederek esasa ilişkin yapılan inceleme neticesinde davanın kabulüne karar vermiştir. Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına temyizen incelenmesini talep etmiştir.

Yargıtay Dairesi ise, ilk derece mahkemesince, davacının pay durumunun tespiti ile azınlık pay sahibi olduğu kanaatiyle karar verilmiş ise de, ihtarname tarihi itibariyle davacının azınlık pay sahibi olup olmadığı hususunda bir inceleme yapılmadığını, azınlık pay sahipliği durumunun yargılama boyunca sağlanması gereken bir şart olduğunun dikkate alınmadığını belirterek kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliği ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar, varlıklara ilişkin ilkeler, işlemlerin belgeye dayanması ve belge düzeni, hizmet imtiyaz sözleşmesine konu varlıklar, çerçeve hesap planının genel yapısı, tek hazine kurumlar hesabından alacaklar hesabı, ön ödemeler, emanet yabancı kaynaklar ve diğer borçlara ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde kapsamlı değişikliğe gidildi. Farklı hususlara ilişkin yeni hükümler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği

Laboratuvar deneylerine ilişkin hizmet bedeli ve ödenmesi, birim fiyatlar, etiket bedelleri ve mücbir durumlara ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduran ancak lisans almaya hak kazanamayanlar, en fazla 31.01.2025 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ

Tebliğin yönetmelik düzeyinde hukuki dayanağı Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği olarak değiştirildi. Beton numunesi alınması, deneylerin yapılması ve raporlanması, beton kırım cihazı ve el terminali, etiket talebi ve ücretler, belgesi askıya alınan veya iptal edilen laboratuvarlar, laboratuvarın feshi veya belge iptali durumunda beton kırım cihazı, el terminalleri ve beton etiketlerinin durumuna ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Laboratuvarlarda bulunan beton kırım cihazı, el terminalleri ve beton etiketlerine ilişkin geçici madde ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2024 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak, KDV hariç genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dahil edilerek belirlendi. Tebliğ, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında hibe, kredi ve tahliye desteğini kapsayan yapım için yardım verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Sezonluk fuar ve yeşil mutabakata uyum projesi tanımlandı. Yurt içi ve yurt dışı fuar desteği, şirket ve marka alım desteği, yeşil mutabakata uyum projesi desteği, tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği, çok kanallı zincir mağaza desteği, TURQUALITY® tanıtım projesi desteği, destek programları ile proje esaslı desteklerin yürütülmesi, üst limitlerin belirlenmesi ve müeyyideye ilişkin hükümlerde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48. Maddesinin 7. Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca %30 olarak belirlenen işsizlik sigortası fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için %50’ye çıkartıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin arttırılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu Hakkında Genelge

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde kurulan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu’nun çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği genelge yürürlüğe girdi.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’in 15. Maddesinin 4. Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Genelge

Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu Hakkında Genelge kapsamında platform üzerinden teklif verilmemesi veya verilen teklif kapsamında teklifin verildiği gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükmü kapsamında poliçe düzenlemekten kaçınma fiili olarak değerlendirilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr