Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (17-30 Haziran 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin seksen beşincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Şule Şahin Ceylan, H. L. A. Hart’ın Hukuk Kavramı

Kitapta, 1961 yılında yazdığı The Concept of Law (Hukuk Kavramı) eseriyle hukuk felsefesi ve sosyolojisi metinlerinin hemen hemen tümünde bir şekilde kendisine atıf yapılmasına yol açan Herbert Lionel Adolphus Hart’ın görüşleri ele alınarak hukuk düşüncesine önemli bir katkıda bulunulmuştur.

Işıl Özkan, Hukukun Küreselleşmesi ve Ulusötesi Hukuk

Çalışmada, ulusötesi hukukun hukuk kişileri arasındaki sınır aşan ilişkilere uygulanması konusunda öncelikle kamu ve özel hukuk kaynaklı ilişkiler temel alınmış; terörizm suçları, göç olgusu, çevre kirlenmesi ve iklim mültecileri gibi konular incelenmiş; yeni ulusal ve uluslararası mahkeme ve hakem kararları eklenmiştir.

Sevgi Erarslan, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller

Eserin birinci bölümünde kişisel verilerin korunması ihtiyacının ortaya çıkışı, kişisel veri kavramı ve türleri ile kişisel verilerin korunması alanına ait yasal düzenlemelere değinilmiş; ikinci bölümünde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve açık rıza hususları üzerinde durulmuş; üçüncü ve son bölümünde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller irdelenmiştir.

Hasan Gök, Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamaları

Kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanların özel bir statüye tabi tutulmasının bir zorunluluk olarak vurgulandığı çalışmada, bu özel statünün hukuki boyutu ortaya konmuş ve bu çerçevede kamulaştırma, ifraz-tevhit, arazi ve arsa düzenlemesi gibi imar uygulamalarının koruma rejimine tabi tutulan alanlardaki görünümlerine yer verilmiştir.

A. Selçuk Özgenç, Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının Temel Esasları

Eserde, dünya genelinde sayısı üç binin üzerinde olan mevcut ikili vergi anlaşmalarının “Çok Taraflı Vergi Anlaşması” ile tadilinin öngörülmesine paralel olarak, Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının uluslararası vergi hukuku açısından temel esaslarını ortaya koymak ve anlaşmanın hukuksal düzenine bağlı olarak Türk hukukunda başlaması muhtemel çeşitli tartışmaları görünür kılmak hedeflenmiştir.

Yavuz Selim Günay, Anonim Şirketlerin Temsili

Kitapta, anonim şirketlerin yönetim kurulunun teşkili ve sahip olduğu temsil yetkisi, temsil yetkisinin devri, temsil yetkisinin kötüye kullanılması, sınırlı yetkili temsilci tayini, temsilden doğan sorumluluk gibi hususlar, yargı kararları da dikkate alınarak detaylı olarak incelenmiştir.

Barış Demirsatan, Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları

Kitapta, üst hakkı bedelinin hukuki niteliği ve üst hakkı sözleşmesinin hükümleri değerlendirilmiş; üst hakkı ilişkisi, bu ilişkinin tarafları ve bu ilişkide yer alan unsurlara değinilmiş; üst hakkı sözleşmesi, üst hakkı bedelinin uyarlanması, bedel borcunda temerrüt, imkânsızlık ve diğer borca aykırılıkların gerçekleşmesi ile Medeni Kanun m. 831’de düzenlenen üst hakkının süresinden önce devrini isteme hakkı açıklanmıştır.

Hamit Yumuk, The Protection Of The Economic And Social Rights Under European Convention Human Right Through The Indivisibility Of Human Rights And Interpretation Of The Convention

Eserde, hakların medeni, siyasi ve sosyal, ekonomik ve kültürel olarak sınıflandırılmasına ilişkin kavramlar ele alınmış; insan haklarının bölünmezliği ile sosyal ve ekonomik hakların yargılanabilirliği tanımlanmış; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygulanan yorum yöntemleri açıklanarak mahkemenin içtihatları incelenmiştir.

Nagehan Gürbüz Ersoy, Çoğunluğun Tiranlığı

Çalışmada, demokrasinin çoğunluk yönetiminden mi ibaret olduğu, demokrasilerde meşruiyetin yegâne kaynağının çoğunluk iradesi mi olması gerektiği, çoğunluğun sırf çoğunluk olduğu için her zaman doğru kararlar mı aldığı gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmış; mutlak ve sınırsız bir çoğunluk yönetiminin eleştirisi niteliğindeki çoğunluğun tiranlığı savı, felsefi ve hukuki açıdan tartışılmıştır.

Oğuz Ersöz, Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma

Zina sebebiyle boşanma konusunda birçok soru işaretine ışık tutabilecek temel bir monografik eser niteliği taşıyan çalışmada, zina sebebiyle boşanmanın hukuki çerçevesi, tarihi gelişimi, özellikleri, koşulları, sonuçları ve zinanın ispatı ile zinanın boşanmaya bağlı olmaksızın meydana getirebileceği sonuçlar gibi birçok başlık detaylı biçimde incelenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 24
Yargıtay (Hukuk) 5941
Yargıtay (Ceza) 7872
Danıştay 9015
Bölge Adliye Mahkemesi 11890
Bölge İdare Mahkemesi 888
TOPLAM 35630

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu’na ait kararlar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay CGK., E. 2017/980 K. 2020/448 T. 05.11.2020

Sanığın, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 5237 sayılı TCK’nın 188/3-4, 39/2-c, 62, 52/2-4, 53, 54 ve 63. maddeleri gereğince hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmasına, taksitlendirmeye, hak yoksunluğuna, müsadereye ve mahsuba ilişkin yerel mahkemece verilen hüküm, sanık müdafisi tarafından temyiz edilmiş ve ilgili Yargıtay Dairesince oyçokluğu ile düzeltilerek onanmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin mahkûmiyet hükmünün sanık yönünden bozulması gerektiği halde onanması yönündeki daire kararının usul ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur. Özel Dairece itiraz nedenleri oyçokluğu ile yerinde görülmemiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise, sanığın susma hakkını kullanmasının örtülü ikrar olarak yorumlanmasının hukuken kabul edilebilir bir yönünün bulunmadığı, bu şekildeki bir kabulün ve hukuki değerlendirmenin adil yargılanma ilkesinin bir unsuru olan masumiyet karinesine açıkça aykırılık teşkil ettiği ve isnat edilen suça ilişkin her türlü şüpheden uzak, kuşkuyu aşan, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçeleriyle Özel Dairenin düzelterek onama kararının sanık yönünden kaldırılmasına oyçokluğu ile hükmetmiştir.

Yargıtay HGK., E. 2023/389 K. 2023/559 T. 31.05.2023

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda ilk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin karara yönelik davalılar vekillerinin istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen muvazaa olgusunun kabulünün doğru olduğu, ne var ki atıfta bulunulan veraset ilamındaki davacının miras payı 1/4 olmasına rağmen talebi aşacak şekilde 1/3 üzerinden hüküm kurulmasının doğru olmadığı gerekçesiyle hükmün kaldırılmasına ve davanın kabulü ile davacının miras payı ( 1/4’er ) oranında iptal ve tescile dair karar, davalılar vekillerinin temyizi üzerine ilgili Yargıtay Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesince Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 310/3. maddesi gereğince mahkeme tarafından feragat hususunun değerlendirilmesi suretiyle ek karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine geri çevrilmesine hükmetmiştir.

Mevzuat

Türk Medenî Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/105, K. 2023/54 sayılı ve 22.03.2023 tarihli kararı uyarınca, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her erginin kısıtlanacağı ve cezayı yerine getirmekle görevli makamın, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlü olduğuna ilişkin hükümler ile özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayetin, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağına ilişkin hüküm iptal edildi. Değişiklikler, 23.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2020/30, K. 2023/12 sayılı ve 25.01.2023 tarihli kararı uyarınca, ikamet izni başvurularının yetkili aracı kurum tarafından yapılmasına ilişkin hükümlerde bazı ibareler iptal edildi. Değişiklikler, 27.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/5, K. 2023/45 sayılı ve 09.03.2023 tarihli kararı uyarınca, fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amirinin, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapacağına ilişkin hüküm iptal edildi. Değişiklik, 20.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/14, K. 2023/86 sayılı ve 04.05.2023 tarihli kararı uyarınca, sözleşmenin idarece feshine ilişkin hükümler kapsamında kendilerinden istifade edilememe hallerinin yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin ibare iptal edildi. Değişiklik, 23.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Okul birincilerinin tespiti ve olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri ile zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 06.07.2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmayacak. 4 ve 8 yıllık görev sürelerini 16.06.2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri 1 yıl süreyle uzatılabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Basın İlân Kurumu Yönetmeliği

Malî işlerden dolayı kurumun sorumluluğunu doğurabilecek durumlarda imzası aranacak yetkililere ilişkin madde hükmünde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelge uyarınca, Avrupa Birliği’nden sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance-IPA), Sınır Ötesi İşbirliği ve AB Programları fonlarının AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belirlendi ve bu kurumlar arasındaki ilişkiler düzenlendi.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Tebliğde yer alan referans oran yeniden tanımlandı, referans oranın ilanına ilişkin yeni bir madde hükmü ihdas edildi. Referans oran, 01.07.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar %1,36 olarak uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından referans oranın ilan edildiği gün resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

Menkul kıymet tesis oranına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Yabancı para mevduat/katılım fonu ve repo işlemlerinden sağlanan fonların yabancı para kredilere göre değişimine ilişkin geçici uygulama, dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama ile gerçek kişi ek dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamaya ilişkin madde hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamaya ilişkin hükümler ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İhale usulü ve temel ilkeler, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihalenin duyurulması ve ödemelere ilişkin hükümler ile tebliğ eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti, 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 447,15 TL olarak tespit edildi. Ayrıca asgari ücret desteği 2023 yılı temmuz ilâ aralık döneminde 500 TL olarak sürdürülecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11930 Sayılı Kararı

01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu, Nihai Tarife Tablosu ve Yeşil Tarife Tablosu yürürlüğe girdi.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak tespit edildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr