Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (20-26 Ağustos 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin kırk ikincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Spor Hukuku Dergisi, Cilt 1 Sayı 2 Ocak 2019

Derginin bu sayısında yer alan makale başlıkları arasında Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim ve Türk Futbol Tahkiminde Güncel Gelişmeler, Anayasa Mahkemesi’nin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Futbola İlişkin Sözleşmelerde Zorunlu Tahkim Yetkisinin Anayasaya Aykırılığına İlişkin 18 Ocak 2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi, Amatör Sporcuların Sosyal Güvenliği, Türk Ceza Hukukunda Şike Suçu ile Futbolda Şike ve Teşvik Primine Kavramsal Yaklaşım ve Hukukî Düzenlemelerin Değerlendirilmesi bulunmaktadır.

Ömer Ekmekçi, H. Burak Gemalmaz, Volkan Aslan, H. Hilal Yılmaz, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Temel Esasları ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlar

Çalışma, üç farklı ana bilim dalından akademisyenlerin bir araya gelerek her birinin kendi bakış açısını ortaya koyduğu ve Anayasa Mahkemesi’nin iş ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren önemli bireysel başvuru kararlarının bir araya getirilmesi suretiyle hazırlanan bir eser olup birinci bölümde iş ve sosyal güvenlik hukuku bağlamında bireysel başvurunun temel esasları, ikinci bölümde ise iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin bireysel başvuru kararları konu edilmiştir.

Muhammed Enes Bayrak, Barış İçin Birlik Kararı: Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sürdürülmesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Sorumluluğu

Kitap, daimî üyelerin vetosu sebebiyle ortaya çıkan çözümsüzlüğe bir alternatif teşkil edebilecek olan Barış İçin Birlik Kararı’na ilişkin olup birinci bölümde Barış İçin Birlik Kararı’na kadarki sürecin arka planını teşkil eden kurum ve kuramlara, ikinci bölümde Barış İçin Birlik Kararı’na, üçüncü bölümde ise Barış İçin Birlik Kararı uyarınca alınan kolektif önlemlere ilişkin tavsiye kararlar ve Barış İçin Birlik Kararı’nın kuvvet kullanma yasağı ile ilişkisine yer verilmiştir.

Ş. Deren Gündüz, Olumlu Zarar

Çalışmada, olumlu zarar kavramının diğer zarar türlerinden ve bu kapsamda özellikle olumsuz zarardan farkları incelenmiş, olumlu zararın tazminini doğuran haller üzerinde durulmuş, olumlu zarar kavramının benzer diğer kavramlardan farklarından bahsedilmiş, olumlu zarar içerisine giren zarar kalemleri tek tek incelenmiş ve olumlu zararın hesaplanmasına ilişkin özellik arz eden durumlara değinilmiştir.

Emre Partalcı, Darülfünun Hukuk Fakültesinden Bir Sayfa: Edip Serdengeçti ve Mülkiyet Düşüncesi

Eserde, Edip Serdengeçti’nin başta doktora tezi olmak üzere eserleri merkeze alınarak onun pozitivist, evrimci ve dayanışmacı bir içeriğe sahip olan ve mülkiyetin gelecekte nasıl bir istikamette seyredeceğine ilişkin dikkat çekici tespitleri içeren mülkiyet düşüncesi ele alınmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 28
Yargıtay (Hukuk) 7
Danıştay 1001
Bölge Adliye Mahkemesi 152
Bölge İdare Mahkemesi 95
TOPLAM 1283

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay İDDK., E. 2019/894 K. 2019/2732 T. 27.05.2019

Dava konusu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.03.2015 tarih ve 177 sayılı “Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri” konulu 2015/10 seri numaralı genelgenin 2. maddesinin iptali istemine ilişkindir. Danıştay dairesi, dava konusu genelge ile getirilen sigorta prim teşviklerinden geçmişe yönelik yararlanmaya yönelik taleplerin işleme alınmayacağına ilişkin düzenlemenin kanuni düzenlemelerle ortadan kaldırıldığına, böylece davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. Yaptığı hukuki değerlendirme sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ise, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kanun yollarına başvurulmayacağına ilişkin açık hüküm karşısında, davalı idare tarafından temyiz isteminde bulunulmasına yasal olanak bulunmadığı sonucuna varmış ve davalı idarenin temyiz isteminin incelenmeksizin reddine oybirliğiyle karar vermiştir.

Mevzuat

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

5.000 TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ilgili fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) da yönetmelik kapsamına alındı. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek. Uzlaşma talebine ilişkin başvurunun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapılması da mümkün olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen aracı hizmet sağlayıcı ve platform tanımlandı, yan sözleşme tanımı yeniden düzenlendi. Ön bilgilendirme ve yöntemi, ön bilgilerin teyidi, eksik bilgilendirme, cayma hakkının kullanımı ve yan sözleşmelere etkisi, cayma hakkının istisnaları, sözleşmenin ifası ve teslimat, ilave ödemeler, bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü, satıcı, sağlayıcı ve tüketicinin yükümlülüklerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi; aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri düzenlendi.

Yönetmelik hükümleri, kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri le ilgili sözleşmelere uygulanmayacak.

Bu kapsamlı değişiklikler, 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Uyumlu prim borçlularının belirlenmesi ile tecil ve taksitlendirme yetkisi ile kapsama girecek işyerlerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılan yetkiler, aynı Kanun’un 48/A maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de geçerli olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Yönetmelikte yer almayan işyerleri, birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri, başvuru, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler, uygulama esasları ile mesleki eğitim ve yeterliliğe ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Ayrıca yeni geçici madde hükümleri yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği

Aile hekimi ödeme esasları ve ödemelerine ilişkin diğer esaslar ile aile sağlığı çalışanı ödeme esasları ve ödemelerine ilişkin diğer esaslarda değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.09.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Sağlık bilgi yönetim sistemi hizmeti sağlayıcılarının uyacakları kurallara, sağlık bilgi yönetim sistemlerinin alım süreçlerine, standartlarına ve tescil işlemlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik düzenlendi. Yönetmelik, iki maddesi hariç yürürlüğe girdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı sağlanan ilaçlar ile finansmanının sağlanması talebinde bulunulan ilaçların türleri, miktarları, kullanım süreleri ile bu ilaçların ödeme usul ve esaslarını belirleyen; İlaç Geri Ödeme Komisyonu, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu ve Sekretaryanın çalışma usul ve esasları ile ilaç başvuruları ve değerlendirme kriterlerini kapsayan yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Böylece 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte geçen kimlik kartları ve silah taşıma izni ile müstafi personel yeniden tanımlandı. Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri, emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile ruhsatlı silahların devrine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu’na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için %0, finansman şirketleri için %20 olarak uygulanacak. Değişiklik, 16.09.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

“Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ” olan tebliğin adı “Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ” olarak değiştirildi. Tebliğin amaç ve kapsamında değişikliğe gidildi. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülükler başlıklı madde, menkul kıymet tesisine tabi kalemler olarak değiştirildi. Buna göre, bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, usul ve esasları Merkez Bankası tarafından belirlenen TL cinsinden nakdi krediler menkul kıymet tesisine tabi varlıkları oluşturacak. Menkul kıymet tesisine tabi varlıklar, usul ve esasları Merkez Bankası tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre hesaplanacak.

Menkul kıymet tesisine tabi varlıklar için menkul kıymet tesis oranı %30 olacak. Menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülükler için tesis edilmesi gereken toplam menkul kıymet tutarından 150 milyon TL düşülerek tesis edilecek menkul kıymet tutarına ulaşılacak. Bu tutarın negatif olması halinde menkul kıymet tesis edilmeyecek. Ayrıca kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama hükümleri de düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr