Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (30 Mart-12 Nisan 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 125. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Ayşe Yasemin Aydoğmuş Gisoldi, Milletlerarası Özel Hukukta Kişisel Verilerin Korunması

Çalışmada, maddi hukukta kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel esaslar ile çeşitli ülkeler ve örgütler tarafından yapılan düzenlemelere yer verilmiş; konunun milletlerarası usul hukuku boyutu, ilgili uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ve yabancı mahkemelerden alınan kararların tanınması ve tenfizi özelinde ele alınmış; kişisel verilerin korunması hakkı ihlallerinde uygulanacak hukuk, çeşitli alternatifler dikkate alınmak suretiyle incelenmiştir.

Nuray Aşcı Akıncı, Teoride ve Uygulamada Emlak Vergisi

Mülkiyet hakkının hem nesnesine hem de öznesine yönelik müdahalenin meşru temellerine ilişkin arayışlarda, emlak vergisinin dinamik bir tartışma potansiyeli taşıdığına değinilen kitapta, emlak vergisi, teori ve uygulama boyutuyla ele alınarak yapısal ve hukuksal nitelikleriyle ve karşılaştırmalı hukuk verileri ışığında değerlendirilmiştir.

Eren Yıldız, Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuattan hareketle, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işverenlerin gerek kendi işyerleri ve işçilerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu gerekse asıl işveren-alt işveren ilişkisine özgü olarak sahip oldukları iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin ortaya konulduğu eserde, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işverenlerin hukuki, idari ve cezai sorumluluğu, öğreti görüşleri ve yargı kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Ece Öztürk, Karapara Aklama

Kitabın birinci bölümünde karapara aklama suçunun kavramsal boyutu, gelişimi, etkileri, ilgili suçlarla ilişkisi açıklanmış; ikinci bölümünde kara para aklama suçuyla mücadele ele alınmış; üçüncü ve son bölümünde ise Türk Ceza Kanunu’nda karapara aklama suçlarına değinilmiştir.

Ezgi Çetiner, Mağdur Beyanına Dayalı Hüküm Kurulması Bağlamında Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunda İspat

Çalışmada, kamuoyunda tecavüz eylemi olarak nitelendirilen nitelikli cinsel saldırı suçunun, mağdurun beyanları esas alınarak ceza yargılamasında ispatının imkânları tartışılmış; suçun yasal unsurları ve ceza adalet sistemi öznelerinin önyargılarının suçta cezasızlık pratiğini nasıl beslediği, konuya ilişkin uluslararası hukuk kaynakları ışığında ele alınmıştır.

Ahmet Yiğit, Avukatın Hapis Hakkı

Eserde, Avukatlık Kanunu’nun 39/2. ile 166/1. maddelerinde düzenlenen ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ve Yargıtay kararlarına sıkça konu olan avukatın hapis hakkı konusu merkeze alınmış; avukatın hapis hakkı, öğreti görüşleri, yargı kararları ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararları çerçevesinde tartışılmıştır.

Görkem Gökçe, Uzay Hukuku: Dünü, Bugünü, Yarını

Kitabın birinci bölümünde konu özelinde yer verilmesi gereken kavramlar tanımlanmış; ikinci bölümünde mevcut uzay faaliyetleri ve bu faaliyetlerin hukuki rejimi irdelenmiş; üçüncü bölümünde uzay faaliyetleri açısından temel hukuki sorunlar tartışılmış; dördüncü bölümünde mevcut uzay hukuku düzenlemelerine değinilmiş; beşinci ve son bölümünde ise uzay tarım hukuku ve uzay madenciliği hukuku gibi uzay hukukuna ilişkin gelecek perspektifi ortaya konulmuştur.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 18
Yargıtay (Hukuk) 1273
Yargıtay (Ceza) 2277
Danıştay 2645
Bölge Adliye Mahkemesi 2337
Bölge İdare Mahkemesi 253
TOPLAM 8803

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2022/748 K. 2024/19 T. 24.01.2024

Davacı vekili; vefat eden murisin, diğer mirasçıları mirastan mahrum bırakmak amacıyla adına kayıtlı bulunan taşınmazların tamamını oğluna bırakmak istediğini, bunun için düzenleme şeklinde genel vekâletname ile maliki bulunduğu tüm taşınmazları dilediği bedelle satma hususunda davalıyı vekil tayin ettiğini, davalının almış olduğu vekâletnameye istinaden gerçekleştirdiği satış işlemlerinin diğer mirasçıları mirastan mahrum bırakmak amacıyla muvazaalı şekilde yapıldığını, satış bedellerinin murise teslim edilmediğini, murisin sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir ölçüde ve mirasçıların tümünü kapsar bir paylaştırma yapmadığını ileri sürmüştür.

Davalı vekili; babası murisin talep ve talimatıyla söz konusu taşınmazların satışının gerçekleştiğini, taşınmazların hiçbirinin müvekkili adına tapuda kayıtlı olmadığını belirterek sıfat yokluğundan davanın reddini savunmuştur.

İlk derece mahkemesinin birinci kararı ile; dava konusu taşınmazlarda davalı adına oluşturulmuş tapu kaydı olmadığı gerekçesiyle sıfat yokluğundan (pasif dava ehliyeti yokluğu) davanın reddine, dahili dava dilekçesi ile mecburi dava arkadaşları dışında kişilere husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle dahili davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın temyiz edilmesi üzerine, ilgili Yargıtay Dairesi; dahili davalılar yönünden verilen kararın yerinde olduğunu belirtmekle birlikte davalı yönünden yapılan incelemede, tapu iptali ve tescil davalarının kayıt maliki aleyhine açılması gerektiğinden davanın reddinin yerinde olduğu ancak tapu iptali ve tescil talebinin yanında bedel isteğinin de bulunduğu, bu hususta herhangi bir değerlendirilme yapılmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesinin ikinci kararı ile; dahili davalılar ile ilgili olarak davanın reddine dair kararın kesinleşmiş olması nedeniyle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, davalı yönünden maddi tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

Kararın temyiz edilmesi üzerine, Özel Daire; ilk derece mahkemesinin, davanın tümden reddine karar vermemesi ve gerekçeli kararının Anayasa ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine uygun olmaması nedeniyle kararı bozmuştur. İlk derece mahkemesi ise kararında direnmiştir.

Direnme kararının da temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; mahkemenin direnme olarak adlandırdığı temyize konu kararın, usul hukuku anlamında gerçek bir direnme kararı olmadığı, bozma konusu ile ilgili yeni bir hukuki değerlendirme ve gerekçeye dayalı oluşturulan yeni hüküm niteliğinde olduğunu belirterek yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine ancak karar düzeltme yolunun açık olması sebebiyle öncelikle mahkemesince Hukuk Genel Kurulu kararının taraflara tebliği ile karar düzeltme yoluna başvurulması halinde dosyanın Hukuk Genel Kurulu’na, başvurulmaması halinde ise mahkemesince doğrudan Özel Daireye gönderilmesine oybirliği ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/28, K. 2024/11 sayılı ve 18.01.2024 tarihli kararı uyarınca, hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması halinde 5000 TL idari para cezasına hükmedileceğine ilişkin bent hükmü iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ceza Muhakemesi Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/163, K. 2024/57 sayılı ve 22.02.2024 tarihli kararı uyarınca, suçun niteliğinin değişmesi hükümleri kapsamında, yazılı bildirimlerin varsa müdafie yapılacağı, müdafiin sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanacağına ilişkin ibareler iptal edildi. Değişiklikler, 05.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kabahatler Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/28, K. 2024/11 sayılı ve 18.01.2024 tarihli kararı uyarınca, tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin madde hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/28, K. 2024/11 sayılı ve 18.01.2024 tarihli kararı uyarınca, kanunda geçen “yükümlü” tanımında yer alan bazı ibareler iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Avukatlık Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/63, K. 2024/15 sayılı ve 23.01.2024 tarihli kararı uyarınca, avukatlık stajına ilişkin bazı hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 04.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Dernekler Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/28, K. 2024/11 sayılı ve 18.01.2024 tarihli kararı uyarınca, beyanname verme yükümlülüğü, denetim, görevden uzaklaştırma ve faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 03.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yardım Toplama Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/28, K. 2024/11 sayılı ve 18.01.2024 tarihli kararı uyarınca, izin alma zorunluğu, başvurunun incelenmesi, izin, faaliyetlerin denetimi ve cezalara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 03.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gecekondu Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/191, K. 2024/58 sayılı ve 22.02.2024 tarihli kararı uyarınca, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapıların, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılacağına ilişkin fıkra hükmü iptal edildi. Değişiklik, 03.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/162, K. 2024/20 sayılı ve 23.01.2024 tarihli kararı uyarınca, kınama cezasını gerektiren fiillere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/28, K. 2024/11 sayılı ve 18.01.2024 tarihli kararı uyarınca, Denetim ve İş Birliği Komisyonu’nun, kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak bilgi ve belge istediği takdirde talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşların, kanunlarda yer alan hükümlere dayanarak bilgi ve belge vermekten kaçınamayacağına ilişkin ibare iptal edildi. Değişiklik, 03.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/49, K. 2024/54 sayılı ve 22.02.2024 tarihli kararı uyarınca, tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayan muvazzaf subaylardan beraatine karar verilenlerin terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmeyeceğine ilişkin ibare iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Kapsam, tanımlar, birinci basamak sağlık tesisleri, ikinci basamak sağlık tesisleri, üçüncü basamak sağlık tesisleri, bina durumu, komisyon teşkili, komisyonun çalışma usulü, planlama, ön izin başvurularının değerlendirilmesi, ruhsat ve faaliyet izin belgesi başvurusu ve düzenlenmesi, denetim ve idari yaptırıma ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi. Geçiş hükümleri düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Yer seçimi, özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar, vakıf üniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği, sağlıkla ilgili diğer kuruluşlara ilişkin hükümler ile bazı geçici madde hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar, doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar, zorunlu bilgilerin bildirim şekli, beslenme bildiriminin içeriği, porsiyon büyüklüğü ve adedi, uygulamada ilave düzenlemelere ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi. Uyum zorunluluğuna ilişkin geçiş hükümleri ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılan atıflar, Göç İdaresi Başkanlığı’na yapılacak şekilde değiştirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik

Kapsam, yönetmelikte geçen tanımlar, parsel tahsisleri, başvuruda istenecek belgeler, yatırım koşulları, borçlardan mahsup işlemleri, bedel ödemesi için başvuru, ödemeye esas parsel bedellerinin tespiti, tapu verilmesi ve tapudaki şerhin kaldırılmasına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte geçen tanımlar, akaryakıt ile harmanlanan ürünler ve katkı maddeleri, analiz doğrulama ve muayene raporlarına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Şantiye şeflerinin çalışma usulüne ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Afet bölgesinde uygulama ve çeşitli hususlara ilişkin geçiş hükümleri düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmelikte geçen tanımlar, gelirlerin takibi, köylü katkısı ve kredi verilme şartlarına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik

Organik tarım kapsamında değerlendirilen ürünlerin belgelendirilmesine ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi. İthal veya üretilmiş ürünlere uyuma ilişkin geçiş hükümleri ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Yönetmelik hükümleri 31.01.2026 tarihine kadar uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı

Bağımsız denetime tabi şirketler ve kapsam dışında tutulan şirketler başlıklı madde hükümleri ile karar ekinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

Menkul kıymet tesisine tabi kalemlerin hesaplanmasına ilişkin hükümlere göre hesaplanan yükümlülük tutarı için menkul kıymet tesis oranı %1’e düşürüldü. Ayrıca bankaların kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Azami akdi faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar, 06.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkez Bankasınca ilan edilerek uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31.03.2024 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, talep etmeleri halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31.03.2024 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan altın hesabını, talep etmeleri halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Düzeltme beyanı ile kooperatife kurucu ortak eklenmesinin istenilmesi halinde, eklenen kurucuların tamamının, düzeltme beyanını ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalamaları şart olacak. Ayrıca tebliğe ekinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sıfır Atık ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelge uyarınca, bina ve yerleşkeler ile mahallî idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak kurulacak; bu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahallî idarelerde sıfır atık sistemi ile ilgili eksiklikler giderilecek; gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak; yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Genelge

Bireysel emeklilik sisteminde yer alan katılımcıların kısmen ödeme hakkının kullanımı ile ilgili olarak Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik’in uygulanmasına yönelik evlilik, konut alımı ve doğal afet hallerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen genelge, 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi/Finansmanı Uygulama Talimatı

Firmaların kredi değerliliğine ilişkin ölçütler, kredi/finansmanların aracı bankalar kanalıyla kullandırılması, kredi/finansman başvuruları, kredi/finansmanların kullandırılması, kredi/finansmanların geri çağırılması, yaptırım ve cezalara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %51,75 olarak tespit edildi.

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından, ilgili mevzuat gereğince, mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Tarife, 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr