Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (4-10 Mayıs 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 129. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya, Mustafa Halil Çonkar, İbrahim Çağrı Zengin, Ahmet Özsoy (Ed.), Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin’in Anısına Armağan

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisinin dördüncüsü olarak yayımlanan eser, Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin’in anısına ithafen hazırlanmış olup Riskli Yapının Yıkılmasından Sonra Hak Sahiplerinin Durumu, Devletlerin Yargı Bağışıklığı, Anonim Şirket Ortaklarının Haksız Kâr Alımı Nedeni İle İade Yükümlülüğü ve Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Çerçevesinde OECD Mali Eylem Görev Grubunun Hamiline Yazılı Paylarla İlgili Tavsiye Kararı ve Ulusal Mevzuatlarda Buna Uyum Çabaları, eserde yer alan makalelerden bazılarıdır.

İ. Yılmaz Aslan, Gamze Aşçıoğlu Öz, Kerem Cem Sanlı (Ed.), Nurkut İnan’a Armağan

Armağan kitapta, hakemli ve hakemsiz makalelere yer verilmiş olup Sigorta Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları, Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Ne Bis In Idemİlkesi, Rekabet Kurulu Kararları Işığında Yerinde İnceleme Yetkisinin Gelişimi, Finansal Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulamaları ve İlaç Sektöründe Rekabeti Kısıtlayıcı Yatay Anlaşmalar, kitapta bulunan makaleler arasındadır.

Seda Ergüneş Emrağ, Yararlılık İlkesi (Türk ve Fransız Hukuku Karşılaştırmalı)

Çalışmada, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişkiyi düzenleyen, normlar hiyerarşisinde alt sırada yer alan lehe normun iş ilişkisine uygulanmasını sağlayan ve toplu iş sözleşmesinin zorlayıcı etkisini bertaraf edip bireysel irade özerkliğini toplu erke karşı koruyan yararlılık ilkesinin niteliği ve uygulaması, Türk ve Fransız hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 27
Yargıtay (Hukuk) 8249
Yargıtay (Ceza) 5050
Danıştay 3242
Bölge Adliye Mahkemesi 970
TOPLAM 17538

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2019/755 K. 2019/662 T. 18.09.2019

Davacı adına, defterini ve belgelerinin bir kısmını incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek 2006 yılının şubat, mart ve ağustos ilâ aralık dönemleri için re’sen salınan katma değer vergisi davaya konu edilmiştir.

(...) Vergi Mahkemesi; idarece gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, davacıya fatura düzenleyen firmalardan bir kısmı hakkında olumsuz tespitlerin bulunmadığı, bir kısmı hakkındaki olumsuz tespitlerin yeterli olmadığı, bir kısmından alınan faturaların ise sahte olduğu gerekçesiyle faturalara konu katma değer vergilerini indirimlerden çıkarmak suretiyle yeniden düzenlediği beyan tablosunu esas alarak cezalı tarhiyatın azaltılmasına karar vermiştir.

Tarafların temyiz istemlerini inceleyen ilgili Danıştay Dairesi, davalı idarenin temyiz istemini kabul ederek kararın kabule ilişkin kısmını bozmuş; davacının temyiz istemini ise reddetmiştir.

Davanın yetki yönünden reddedilerek dosyanın gönderildiği (...) Vergi Mahkemesi, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun E. 2013/3, K. 2019/1 sayılı ve 08.02.2019 tarihli kararı uyarınca, ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle davacı adına yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı, bu nedenle davacının inceleme elemanına ibraz etmeyip dava aşamasında mahkemeye ibraz ettiği faturalar üzerinde inceleme yapılarak ve faturaların sahte olup olmadığı değerlendirilerek tarhiyatın azaltılması yolunda verilen ısrar kararının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle temyiz isteminin reddine oyçokluğu ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği

Hâkim ve savcı yardımcılığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, mesleğin etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına hazırlama amacına yönelik yeni bir yönetmelik ihdas edildi; geçiş hükümleri düzenlendi. Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik, İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelik ve Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

Hâkim ve savcı yardımcılarının, Türkiye Adalet Akademisi’ndeki eğitimlerinin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi; geçiş hükümleri düzenlendi. Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik

Ticari araçlara reklam takılması ve bulundurulmasında uyulacak usul ve esaslar ile yönetmelik ekinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Müracaat şartları, müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi, eğitim ve değerlendirme toplantıları, müfettişlerin görev ve yetkileri ile müfettişlik görevinin sona erdirilmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Müfettişlerin kişisel bilgilerinin gizliliğine ilişkin hükümler ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği

Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler ve özel yönetmeliklere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kredilerin bilanço büyüklüklerine oranına bağlı bir gösterge çerçevesinde belirlenen seviyenin altında olan bankalara ve finansman şirketlerine, kredi büyümesine dayalı geçici uygulamaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

24.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yer alan makine ve elektrik grubu iş ekipmanlarına ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sunulması, ilgili ekipmanların güvenli kullanımı, bakım ve/veya periyodik kontrolleri ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerine ilişkin uygulamaların geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturma ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yönelik yeni bir tebliğ ihdas edildi.

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği

Genel kurallar ve tebliğ eklerinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklere uyum sürecine ilişkin geçiş hükümleri getirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge

2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı haziran ayı için %3,25 artırılarak uygulanacak. Değişiklik, 01.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 8730 Sayılı Kararı

DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) karar kapsamından çıkarıldı. Farklılaştırılmış akaryakıt ve sorumluluğa ilişkin maddelerde DKA’ya ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı. Karar eklerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamayacak. Değişiklikler, 15.05.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12608 Sayılı Kararı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini hesaplama ve uygulama yöntem bildirimi yeniden düzenlendi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 2024/2367 Sayılı Kararı

31.03.2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları, birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilan edildi.

Kira Yardımı Kılavuzu

Amaç, tanım ve kısaltmalar, kira yardımı için başvuru yapılması, maliklerin, kiracıların, sınırlı ayni hak sahiplerinin ve kamu lojmanlarında ikamet eden kiracıların kira yardımı başvurusu, kira yardımı başvurularında ve ödemelerinde gözetilecek hususlar, kira yardımı ödemelerinin başlatılması, riskli alan ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı başvurularında gözetilecek hususlara ilişkin hükümler ile kılavuz eklerinde değişikliğe gidildi. Kılavuz hükümlerini Kentsel Dönüşüm Başkanı yürütecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr