Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (5-11 Ağustos 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin doksan birincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Harika Süklün (Ed.), Multidisciplinary Perspectives of AI: Past, Present, Future

Eserde, uluslararası işlerde, tedarik zinciri yönetiminde, pazarlamada, stratejik yönetimde ve hukukta yapay zekâ çalışmalarına değinilmiş; hukuk ve yapay zekâ ilişkisi çerçevesinde trendler ve gelecek zorluklar mercek altına alınmıştır.

M. Süheyl Karakaya, Tüketiciye Doğrudan Sunulan Dijital Hizmetlerin KDV Açısından Vergilendirilmesi

Kitapta, uygulamada 3 No.lu KDV Beyannamesi olarak da bilinen elektronik ortamda sunulan hizmetlerden doğan KDV düzenlemesi, kaynak alınan AB düzenlemesi ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış; dijital ekonominin adil vergilendirilmesi hedefine paralel olarak efektif vergilendirmenin önündeki engeller tespit edilerek somut öneriler sunulmuştur.

Ümit Erkan, “Stoklar” Muhasebe Standartları ile Vergi Kanunları Kapsamında Örnek Uygulamalarla Mali Tablolarda Raporlanması

Çalışmada, stokların kaydileştirilmesi esasları ile özellik arz eden zayi olma, imha, fire ve değer düşüklüğü kavramları incelenmiş; değerleme hükümleri de dikkate alınarak zayi olma, imha değer düşüklüğü ve fire konuları ile ilgili örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Sevda Keskin, Uluslararası Örgütlerin Askeri Faaliyetlerden Kaynaklanan Sorumluluğu

Eserde, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, askeri faaliyet yürüten uluslararası örgütler ile devletlerin sorumluluklarına ilişkin mevcut düzenlemelerin, uluslararası örgütlerin askeri faaliyetlerinden sorumluluklarına uygulanabilirliği ve uygulamadaki sorunlar tartışılmış; uluslararası hukukta örgütlerin askeri faaliyetlerine ilişkin hukuki alt yapı ve uygulamaya değinilerek mahkeme içtihatları ve uygulamadaki durum çerçevesinde hukuki boşlukların doldurulması hedeflenmiştir.

Onur Yalçın, Sınai Mülkiyet Haklarının Cebri İcrası

Kitapta, sınai mülkiyet haklarının haczi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konulmalarının arz ettiği özellikler, hak sahiplerinin iflası halinde iflas masasına dahil olmaları, iflasın ve konkordatonun sınai mülkiyet hakları üzerinde meydana getirdiği etkiler ve sınai mülkiyet haklarının cebri icra işlemleri yoluyla paraya çevrilmesi hususları üzerinde durulmuştur.

İsmail Türkyılmaz, Anonim Ortaklıklar Hukukunda Pay Satış Sözleşmeleri Ekseninde Satıcının Beyan ve Tekeffülleri

Çalışmada, öncelikle pay satış sözleşmeleri, sonrasında ise esasında payları satışa konu şirketin varlıklarına, yükümlülüklerine, faaliyetlerine yönelik risklerin taraflar arasında paylaştırılması ve satış fiyatının adil kalması amacını taşıyan beyan ve tekeffüller hem teorik açıdan hem uygulama açısından detaylı biçimde incelenmiştir.

Şölen Çakıroğlu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Eserde, kişilerin birbirlerine duydukları güven ve bu güvenden kaynaklanan ilişkiler neticesinde ihlal edilen mülkiyet hakkının korunmasını amaçlayan güveni kötüye kullanma suçu, suç inceleme metodu çerçevesinde genel hatlarıyla incelenmiş; bu suçun önemi ve uygulamadaki kapsamını vurgulamak ve suçla ilgili problemli noktaları ve sorunları ortaya koymak amaçlanmıştır.

Sibel Güzeldağ, Yaşam Hakkı ve Sınırları

Kitabın birinci bölümünde yaşam hakkının tarihsel gelişimi, konuyla ilgili uluslararası süreç ve yasal düzenlemeler ile sınır kavramlar irdelenmiş; ikinci bölümünde kolluğun zor kullanma yetkisi, sınırları ve sınırın aşılması konuları üzerinde durulmuş; üçüncü ve son bölümünde ise yaşam hakkı açısından devletin yükümlülükleri tartışılmıştır.

Geçen hafta Blog’a yüklenen makaleye aşağıda yer verilmiştir:

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart, Avrupa Birliği E-Delil Düzenlemesi ve Avrupa’nın Dijital “Adli İşbirliği” Üzerinden Egemenlik Kurma İsteği

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 35
Yargıtay (Hukuk) 1552
Yargıtay (Ceza) 2123
Bölge Adliye Mahkemesi 2164
Bölge İdare Mahkemesi 197
TOPLAM 6071

Mevzuat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Ürünlerin piyasaya arzı, dağıtımı veya hizmete sunulması aşamasında ya da ürünler piyasada iken bu ürünlerin gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile alınacak önlemlerin, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları ile iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerinin belirlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Askeralma Yönetmeliği

Genel esaslar, lisans ve daha aşağı seviyedeki öğrenci ertelemeleri, erteleme şartlarını taşımadığı tespit edilenler, bedelli askerlik ve emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının ertelemelerine ilişkin hükümlerde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Şarj ağının genişletilmesi ve daraltılması, şarj istasyonunun işletilmesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereğince alınan belgeye ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken belgenin 31.07.2024 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması zorunlu olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetim ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve yetkilendirilen kişiler için Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan denetim ve yerinde incelemelere ilişkin iş ve işlemler, denetimlerin türü ve kapsamı ile denetim görevlilerine ilişkin hususların belirlendiği yönetmelik yürürlüğe girdi. Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler tebliğ kapsamına alındı. Güvenlik unsurları ve yakın alan iletişimi tanımlandı. Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar ve uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirlerde değişikliğe gidildi. Ayrıca gerçek kişiler ve ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar belirlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)

COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 11.03.2020 tarihinden itibaren verilen ve Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezalarının iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep halinin 30.11.2023 tarihine kadar devam etmesine istinaden; mücbir sebep hali kapsamında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre başvuru ve ödeme sürelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülke menşeli altından, pırlantalı altından ve kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan eşyaların ithalatında %20 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı yeniden belirlendi. 17.06.2022 tarihli ve 31869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırıldı.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr