Lexpera Blog
Author image

Yasin Köse

2 Gönderi
Hâkim
yasinkose.th@gmail.com

Çamaşır Makinesinde Boğulma Vakasında Üreticinin Sorumluluğu (Karar İncelemesi)

Giriş

Ülkemizde çocukların çamaşır makinesinde kalmasından kaynaklı boğulma vakaları az değildir. Bu vakaların bir kısmı ebeveynin veya ailenin ihmalinden kaynaklanmaktadır. Bir kısmında ise ailenin ihmalinden ziyade makinenin dizaynı etkilidir.

Çalışma konumuzu oluşturan husus, çamaşır makinesinde kalarak hayatını kaybeden bir çocuğun ailesinin makine üreticisine karşı açtığı sorumluluk davasıdır. Davanın neticesinde üreticinin

Devamı

Anayasa Mahkemesi’nin “Hâkim Kanundaki Süreleri Artıramaz veya Eksiltemez” Kuralına Bakışı

Giriş

Yargılama hukukuna hâkim olan “geciken adalet, adalet değildir” ilkesinin medeni usul hukukundaki yansımalarından biri de adil yargılanma hakkının bir unsuru olan makul sürede yargılanma hakkıdır. Bu hakkın temini için medeni usul hukukunda başvurulan en etkili araçlardan biri sürelerdir.

Süreler, yargılamanın sürüncemede kalmaması, tarafların yargılamayı uzatıcı davranışlardan men edilmesi, hâkimin

Devamı