Lexpera Blog

Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümüne İlişkin Değişiklikler (2016)

Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünü düzenleyen kararı[1] Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni iş bölümü 2016 Şubat başından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Önceden olduğu gibi[2], üç, dört, yedi ve dokuzuncu dairelerin vergi dava dairesi olarak, diğer dairelerin ise idari dava dairesi olarak görev yapacağı kararlaştırıldı.

Daireler arasındaki iş bölümünde bu kararla meydana gelen başlıca değişiklikler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Konu Eski Daire Yeni Daire
Özel tüketim vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvuruları 3 7
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları 15 11
Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları 17 11
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları 17 11
Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları 17 11
Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları 17 11
Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bünyesindeki kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları - 2
Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan, Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bünyesindeki kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası, bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları - 5
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay Başkanlıklarında çalışan kamu görevlileri (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç) hakkında uygulanan mevzuattan (seçim sonrası göreve dönme, disiplin cezaları, kamu konutları ve harcırah dâhil) kaynaklanan davalar ile temyiz başvuruları - 16
 

Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile ilgili olarak bölge idare mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını inceleyecek dairelere ilişkin de bazı değişiklikler yapılmıştır. Önceki durumla yeni durumu karşılaştırmalı olarak gösteren tablo aşağıdadır:

Bölge İdare Mahkemesi Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi
Eski Daire Yeni Daire Eski Daire Yeni Daire Eski Daire Yeni Daire
Adana 3 3 3 3 3 3
Ankara 4 4 4 4 4 4
Antalya 3 3 3 3 3 3
Aydın 3 9 3 9 3 9
Bursa 3 9 3 9 9 9
Denizli 4 4 4 4 4 4
Diyarbakır 3 3 3 3 3 3
Edirne 4 4 4 4 4 4
Erzurum 3 9 3 9 3 9
Eskişehir 4 4 4 4 4 4
Gaziantep 3 3 3 3 3 3
İstanbul (Anadolu) 4 3 4 3 9 3
İstanbul (Avrupa) 4 4 4 4 9 4
İzmir 3 9 3 9 9 9
Kayseri 3 9 3 9 3 9
Kırıkkale 4 4 4 4 4 4
Konya 3 9 3 9 3 9
Malatya 3 3 3 3 3 3
Manisa 3 3 3 3 3 3
Ordu 4 4 4 4 4 4
Sakarya 3 9 3 9 9 9
Samsun 3 9 3 9 3 9
Sivas 4 4 4 4 4 4
Trabzon 3 9 3 9 3 9
Van 3 9 3 9 3 9
Zonguldak 3 9 3 9 3 9
---

Dipnotlar:


  1. Danıştay Başkanlık Kurulu, 2016/1, 15.01.2016 (RG 20.01.2016/29599, 1. Mük.) Karar metni için tıklayınız. ↩︎

  2. Danıştay Başkanlık Kurulu, 2014/17, 22.12.2014 (RG 22.12.2014/29213 (1. Mük.) Karar metni için tıklayınız. ↩︎

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Erol Öz
İstanbul Websitesi