Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (1-7 Haziran 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 133. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Kardelen Büşra Orkun, Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi

Kitapta, kripto varlıklar ve üzerine inşa edildiği blok zinciri kavramı temel seviyede açıklanmış; günümüzdeki ve gelecekteki uygulamalar hakkında bilgi verilmiş; oluşabilecek hukuki sorunlara yönelik çözümler irdelenmiş; bu çözümler kapsamında olası bir vergi düzenlemesi için kripto varlıklara yönelik yeni bir tanım yapılarak bu tanıma uygun bir tür oluşturulmuş ve bu tür için vergi önerisi getirilerek devletlerin olası vergi düzenlemelerine ışık tutulmuştur.

Hasan Yalçın, Marka Değerlemesi (Parasal Yaklaşım)

Markaların varlık olarak bir değer taşıdığı fikrinden yola çıkılan eserde markanın tarihçesi, marka ile ilgili kavramlar ve marka değeri açıklanmış; tüketici temelli ve finansal temelli marka değerlemeye değinilerek uygulamadan örnekler verilmiş; danışmanlık şirketleri ve akademik çevreler tarafından geliştirilen modeller tanıtılmış ve ISO Marka Değerleme Standartları ile Uluslararası Değerleme Standartları üzerinde durulmuştur.

Aybüke Karaca Yağcı, Bireysel İş Hukukunda Şirketler Topluluğu

Çalışmada, şirketler topluluğu kavramı, şirketler topluluğunda işveren tespiti, Alman Hukuku’ndaki yargı kararları ve öğreti görüşlerinden de faydalanılarak şirketler topluluğunun işçi ve işverenin borçlarına etkisi, şirketler topluluğunda işçinin feshe karşı korunması ve işçilik alacaklarının hesabı konularına yer verilmiş; bu alandaki sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Ömer Uğur, İş Sözleşmesiyle Çalışanlar Bakımından Yaşlılık Sigortası

Yaşlılığın, sosyal güvenlik hukuku bakımından bir risk olduğu ve sosyal güvenlik hukukunun, sosyal yardımlar ve hizmetler ile sosyal sigortalar olarak iki şekilde yaşlıları koruma altına aldığının vurgulandığı kitapta, söz konusu koruma yaşlılık sigortası özelinde ele alınmış ve konu, iş sözleşmesiyle çalışanların durumu ile sınırlandırılmıştır.

Cüneyt Pekmez, Denkleştirmeden Kurtulan Kazandırmaların Tenkisi (TMK m. 565 b.1)

Eserin birinci bölümünde denkleştirmeden kurtulan tenkise tabi kazandırmalara ilişkin genel esaslara yer verilmiş; ikinci bölümünde denkleştirmeden kurtulan kazandırmanın tenkise tabi olma şartları üzerinde durulmuş; üçüncü ve son bölümünde ise denkleştirmeden kurtulan kazandırmanın tenkisinin hüküm ve sonuçları açıklanmıştır.

Ümit Süleyman Üstün, Mehmet Akçaal, vd. (Ed.), Selçuk Hukuk Kongresi II (15-19 Aralık 2021) Tam Metin Kitabı

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 15-19 Aralık 2021 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen hukuk kongresinde sunulan tebliğlerden oluşan kitapta, özel hukuk ve kamu hukukunun farklı dallarına ilişkin çeşitli hukuki konulara değinilen makalelere yer verilmiştir.

Merve Öztürk, Türk Parlamento Tarihinde Hız ve Etkinlik Sorunu

Çalışmada, devlet erkinde etkinliğe işaret eden hızlı karar alma ve uygulamanın, parlamentolar için ne derece geçerli olduğu; hız ve etkinlik kavramları arasındaki ilişkinin parlamento faaliyeti temelinde nasıl tanımlanabileceği; parlamento faaliyetini hızlandırmanın doğrudan doğruya etkinliğin artması sonucunu doğurup doğurmayacağı gibi sorulara, Osmanlı-Türk parlamento tarihi ve parlamento hukuku ekseninde cevap aranmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 87
Yargıtay (Hukuk) 4074
Yargıtay (Ceza) 3026
Danıştay 574
Bölge Adliye Mahkemesi 2032
Bölge İdare Mahkemesi 51
TOPLAM 9844

Mevzuat

İcra ve İflâs Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2024/10, K. 2024/97 sayılı ve 04.04.2024 tarihli kararı uyarınca, kesin mühletin borçlu bakımından sonuçlarına ilişkin hükümler kapsamında borçlunun, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren yapamayacağı işlemler hakkında mahkemenin, alacaklılar kurulunun muvafakatini alarak karar verme zorunluluğu iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bankacılık Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/110, K. 2024/35 sayılı ve 01.02.2024 tarihli kararı uyarınca, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtların, Harçlar Kanunu’na göre ödenecek harçlardan istisna tutulacağına ilişkin ibare iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kabahatler Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere, il valileri tarafından 250 TL idari para cezası verileceği, tekerrür halinde bu cezanın iki katı olarak uygulanacağına ilişkin hükümler iptal edildi. Değişiklikler, 04.06.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Devlet Memurları Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Bakan Müşaviri, uzman istihdamı ve taşra teşkilatında uzman istihdamına ilişkin bazı hükümler iptal edildi. Değişiklikler, 04.06.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, geçici barınma merkezleri ödeneğine ilişkin madde hükümleri tümüyle iptal edildi. Değişiklikler, 04.06.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Anayasa Mahkemesi üyeliğinin boşalması ve sona ermesi ile Yüce Divan duruşmalarına ilişkin hükümlerde ve bazı geçici madde hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Hakimler ve Savcılar Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşuna atama şartları ve şekline ilişkin bazı hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının iptaline karar verildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısının Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bir üyesi olduğuna ilişkin hükümler ile daha önce Adalet Bakanlığı Müsteşarına verilen görevlerin, Adalet Bakanlığı’nın bu işlerle görevlendirilen bakan yardımcısına verilmiş sayılacağına ilişkin hüküm iptal edildi. Değişiklikler, 04.06.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tekliflerinin getireceği malî yükün, orta vadeli program çerçevesinde, en az 3 yıllık dönem için hesaplanacağı ve tekliflere ekleneceği, ayrıca sosyal güvenliğe yönelik kanun tekliflerinde en az 20 yıllık aktüeryal hesaplara yer verileceğine ilişkin hükümler iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Dernekler Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca dernekler birimi oluşturulmayacağına ilişkin hüküm iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/125, K. 2023/213 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’nin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının, bu kurumlarca yerine getirileceği ve bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik yardımı ve işbirliğinin sağlanacağına ilişkin hüküm ile bazı ek madde hükümleri iptal edildi. Değişiklikler, 05.06.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/117, K. 2023/212 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, vergi incelemesine yetkili olanların, görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacağı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyeceğine ilişkin hükümler iptal edildi. Değişiklikler, 04.06.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/125, K. 2023/213 sayılı ve 07.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ne ilişkin madde hükümlerinden bazılarının yürürlükten kaldırılması iptal edildi. Değişiklikler, 05.06.2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Tetkik ve teşhis amaçlı tıbbi laboratuvar hizmetlerinin planlanması, tıbbi laboratuvarların açılması, sınıflandırılması ile bu hizmetlerin sunulduğu sağlık tesislerinin faaliyetlerine, standartlarına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. 09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik

Net satış yeniden tanımlandı. İnternet ortamından yayın lisans ücreti ve malî yükümlülükler, internet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yükümlülükleri ve internet yayın platform işletmecilerinin yükümlülüklerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Koşullu erişim ücretine ilişkin yeni hükümler ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Basın Kartı Yönetmeliği

Sürekli basın kartı, ilgililerine basın kartı verilebilecek haber ve fotoğraf ajanslarında aranan şartlar, Anadolu Ajansı’nda basın kartı alabilecek unvanlar, haber ve fotoğraf ajanslarında basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda basın kartı alabilecek unvanlar ile radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

Yatılılık ve bursluluk başvuruları, kontenjan tespiti ve dağılımı, yatılı veya burslu öğrencilerin okullar arası nakilleri, bursluluktan parasız yatılılığa ve parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler, yatılılığın sona ermesi, bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tasnif cetvelleri, müfettiş, mali hizmetler uzmanı ve iç denetçi kadrolarına ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği

Akarsu yatakları mücavirlerinde imar plan çalışmalarına ilişkin hükümler ile yönetmeliğin 1 numaralı ekinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte geçen tanımlar, tütün üretimi, yazılı sözleşme esası, tütünlerin işlenmesi, tütün işleme tesislerinin kurulması ve üretim izni, proje tadilatı, tesislerin yer değişikliği, devri ve kapatılması, tütün ticareti yetki belgesi, tütün ihracatı ve ithalatı ile yaptırımlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Ek madde ve geçiş hükümleri düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12665 Sayılı Kararı

Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ne ilişkin yeni kararlar yürürlüğe girdi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr