Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (1-7 Nisan 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yetmiş dördüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Batider, Cilt 38, Sayı 4, 2022

Derginin bu sayısında; Ticaret Şirketlerinin Ticari İşletmelerini Devretmesi ve Devrin Borçlar (Pasifler) Açısından Sonuçları, Adi Ortaklıkta İtiraz Hakkı, Avrupa Birliği Tüketici Hukukunda Yeni Bir Ayrım: Dijital İçerik ve Hizmetler ile Dijital Unsurlu Mallar, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Sorumluluk ve Tazminat Sözleşmelerinde Sorumluluğun Kanalize Edilmesi başlıklı makaleler ile bazı Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Tekin Memiş, Bahar Şimşek, Özge Selin Şener (Ed.), Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç’a Armağan

Eser, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih” konulu ticaret hukuku sempozyumunda sunulan bildiri, makale ve anı yazılarından oluşmakta olup şirketler hukukunun en tartışmalı konularını içermektedir.

Işıl Özkan, Ceyda Süral Efeçınar, Bengül Kavlak (Ed.), Yeni Lex Mercatoria ve Kaynakları

Kitapta, yeni lex mercatoria’nın somut, zorunlu olmayan ve uluslararası özel hukuk sözleşmelerinde en çok kullanılan kurallarından örnekler sunulmuş ve günümüz için belirsiz ve soyut görünen lex mercatoria kavramının içeriğini oluşturan kaynakların uluslararası ticaret hukuku uygulamasına, gelişimine ve kodifikasyonuna ne şekilde etki ettiğine değinilmiştir.

Beste Yılmaz, Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Bağlamında Veri Taşınabilirliği Hakkı

Çalışmada, kişisel verilerin korunması, veri taşınabilirliği hakkı ve rekabet hukuku arasındaki çok yönlü ilişki dikkate alınarak veri taşınabilirliği hakkından ne anlaşılması gerektiği açıklanmaya çalışılmış ve bu hakkın rekabeti nasıl etkileyeceği hususu tartışılmıştır.

Burcu Demirbaş Aksüt, Vergi Anlaşmazlıklarının Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma

Eserin ilk bölümünde uzlaşma kurumunun genel yapısı üzerinde durulmuş, karşılaştırmalı hukukta vergi anlaşmazlıklarının uzlaşma ve diğer alternatif anlaşmazlık çözüm yollarıyla çözümlenmesine ve uzlaşmanın vergi hukukundaki önemine yer verilmiş olup ikinci bölümünde ise, Türk Vergi Hukuku’nda uzlaşma kurumunun nasıl uygulandığı açıklanmış, uzlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkan tartışmalı noktalar ortaya konulmuş ve son olarak uzlaşmanın sistemde var olması gerekliliği ve mevcut yapıda yapılması gereken değişiklikler tartışılmıştır.

Pınar Bahar Doğan, Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği

Kitapta, vadeli işlem sözleşmeleri özellikle borçlar hukuku ekseninde ele alınmış; diğer türev araçlarla da karşılaştırma yapılarak vadeli işlem sözleşmelerinin tarafları, sözleşme ilişkisinin kuruluşu ve sona ermesi ile tarafların sözleşmeden kaynaklanan hak ve borçları üzerinde durulmuştur.

Mehmet Suat Kayıkçı, Petrol Piyasası Hukuku

Çalışmanın bu yeni baskısında, Anayasa Mahkemesi’nin Petrol Piyasası Kanunu’nda yer alan maktu idari para cezalarına ilişkin bazı hükümlerin hukuk devleti ilkesine aykırılığına kanaat getirerek iptal etmesi, Kanun’un özellikle idari yaptırımları düzenleyen maddelerinde ve ikincil mevzuatta kapsamlı düzenlemeler yapılması ve eski içtihattan sapmalar gösteren yargı kararlarına hükmedilmesi ışığında gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Elif Berktaş Yüksel, Türk Hukukunda Saf İnançlı İşlemler

Eserde, özellikle saf inançlı işlemlerin tanımlanması, bu işlemlere uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi ve bu uygulamanın nasıl olması gerektiği sorunlarına çözüm bulmak amaçlanmış; ayrıca saf inançlı işlemlerin uygulamadaki görünümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda “inançlı mülkiyet” esasına dayalı olduğu belirtilen kurumların saf inançlı işlem niteliğinde olup olmadığı hususu tartışılmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 12
Yargıtay (Hukuk) 12377
Yargıtay (Ceza) 9697
Danıştay 5
Bölge Adliye Mahkemesi 180
Bölge İdare Mahkemesi 1328
TOPLAM 23599

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2022/428 K. 2022/1375 T. 16.11.2022

Dava konusu, davacı adına, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 2008, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarının muhtelif dönemleri için kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemine ilişkindir. Vergi Mahkemesi, özel usulsüzlük cezalarını kaldırmıştır. Davalının temyiz istemini inceleyen ilgili Danıştay Dairesi, temyize konu kararı kısmen onamış kısmen bozmuştur. Daire, davalının karar düzeltme istemini ise reddetmiştir. Vergi Mahkemesi, bozulan hüküm fıkrası yönünden ısrar etmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, tüzel kişiliği sona eren şirket tarafından açılan davanın ehliyet yönünden reddedilmesi gerekirken dava konusu cezaların hukuka uygunluğu incelenerek verilen mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Vergi Mahkemesi’nin ısrar kararının bozulmasına oyçokluğu ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Türk Medenî Kanunu

Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin yargılama usulünde hâkim, ilgili kişiyi dinleyecek, tahkikatı tamamlayacak ve gecikmeksizin en geç 2 gün içinde kararını verecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasında alt sınır 5 yıla çıkarıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda uyuşturucu veya uyarıcı maddenin sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması halinde ceza yarı oranında artırılacak. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunda cezanın ertelenmesine ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Ticaret Kanunu

Miktar veya değeri 1 milyon Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanacak. Bu parasal sınır, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre artırılacak.

Ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı olacak. Bu değişiklik, 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İcra ve İflâs Kanunu

Aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyası haczedilemeyecek. Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallar ile taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak. Ayrıca konutta haciz ve muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesine ilişkin yeni hükümler getirildi, geçici maddeler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ceza Muhakemesi Kanunu

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz mercii, karar ve hükmü inceleyecek; usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde, gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldıracak ve gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine gönderecek. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, sanığın duruşmada hazır bulunmaması ve Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisine ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesine ilişkin hükümler ihdas edildi. Hükümlünün muayene ve tedavi istekleri ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Avukatlık Kanunu

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak. Desteğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. Mesleğin ilk 5 yılında baro keseneği alınmayacak. Harçların %3’ü ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının %3’ü, adlî yardım bürosunun geliri olarak alınacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Arabuluculuğun sona ermesi, tarafların anlaşması ve dava şartı olarak arabuluculuk hükümlerinde değişikliğe gidildi. Bazı uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve milletlerarası sulh anlaşma belgelerinin icrasına ilişkin yeni hükümler ihdas edildi. Bazı değişiklikler, 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

Tazminat talebi hakkında karar vermek amacıyla kurulan komisyon ve çalışma esasları ile Anayasa Mahkemesi’nde bulunan bazı bireysel başvurular hakkında komisyona müracaata ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kabahatler Kanunu

Tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin madde hükmünde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

Hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İş Mahkemeleri Kanunu

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı olacak. Değişiklik, 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin görevler” başlıklı yeni bir madde düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Kanunu

31.12.2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneği başvurularına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup değişikliğin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine konu edilmiş ise tüm ferîleri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra dosyalarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulan ve delil olarak saklanmasına gerek bulunmayan eşyaların ilgili kurumlara tahsis edilmesi, belirli şartlarda talep edilebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kadastro Kanunu

Evvelce tahdidi veya kadastrosu yapılmış orman alanları ile kanun kapsamında orman kadastrosu yapılacak orman alanlarına ilişkin ek madde hükümleri yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tarım Kanunu

Yetki, sözleşmeli üretim ve çiftçi kayıt sisteminin esas alınmasına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Orman Kanunu

Nakil vasıtaları ile ormanlara yıkıntı veya inşaat atığı atmak ya da hafriyat veya çöp dökmek yasak olacak. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilitasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde ihale mevzuatına göre gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilecek. Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek. Ayrıca diğer hükümlerde de kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çevre Kanunu

İdari nitelikteki cezalarda değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

Orman köylülerinden ormancılık faaliyetlerinde vahidi fiyatla çalışanlara kendi mülki hudutları içerisinde istihsali yapılan oduna dayalı orman ürünlerinin satış gelirlerinden üretim giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %10’una kadarı aynî veya nakdî olarak dağıtılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salâhiyet Verilmesine Dair Kanun

Milletlerarası Finansman Kurumu’na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 187.498.000 ABD doları karşılığını geçemeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemlerine ilişkin maddede yeni hükümler düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Madalya ve Nişanlar Kanunu

Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Üstün Fedakârlık Nişanı adıyla yeni bir madalya ve nişan belirlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

İlgili tedbirler, Adıyaman il merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri; Gaziantep ili Nurdağı ilçesi; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksün, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçeleri, 06.02.2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri bu yerlerde olan gerçek ve tüzel kişiler, 06.02.2023 tarihi itibarıyla bu yerlerde bürosu bulunan avukatlar bakımından 01.05.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı ile Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü hal kapsamında elektronik haberleşme alanında haberleşme hizmetinin sağlıklı ve kesintisiz sürdürülebilmesi ve inşaat halindeki hidroelektrik santral tesislerinin inşaat faaliyetlerine devam edememesine yönelik bazı tedbirler alındı.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/123, K. 2022/138 sayılı ve 09.11.2022 tarihli kararı uyarınca, çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin bazı hükümler iptal edildi. Değişikliklerin bir kısmı 05.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Gerçek kişiler ile ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde uzaktan kimlik tespitine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Sigorta primlerinin tespiti, indirimlerin ve artırımların uygulanması, poliçelerin sonlandırılması ve trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespitine ilişkin hükümler ile yönetmelik ekinde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 15.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ödemelerine ilişkin diğer esaslarda değişikliğe gidildi. Genel hayata etkili afet durumlarında yapılacak uygulamalara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi. 30.05.2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

İhale ilanına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Kira artış oranına ilişkin yeni hükümler düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

İlk ilan yeniden tanımlandı. 15.04.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, başvuruların e-şikâyet ve e-itirazen şikâyet olarak yapılması zorunluluğuna ilişkin ek madde ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usulleri, kıyafet ve teçhizat ile görevleri sırasında uymak zorunda oldukları usul ve esasların düzenlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teçhizat Yönetmeliği, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Şekli ve Zamanı ile Fevkalade Hallerde Ödenecek Fazla Mesai Ücreti Hakkında Yönetmelik ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 13. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Hastanenin tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulması, özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar ve 07.01.2023 tarihinden önce muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması, sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar ve 07.01.2023 tarihinden önce muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı, iade talebinde aranacak belgeler, iade talebinin yerine getirilmesi ve diğer hususlara ilişkin yeni hükümler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Mücbir sebep halinde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu ve KDV iadesi talebinde bulunulabilecek asgari tutara ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

Tebliğin kapsamı ile menkul kıymet tesis oranına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi; bankaların kredi faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama ve dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama hakkında yeni hükümler düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Türk lirası payına göre farklılaşmaya ilişkin yeni hükümler 28.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin, 31.12.2021 ile 31.03.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankası tarafından yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankası tarafından yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu İhale Genel Tebliği

İlanlara ilişkin hususlarda değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği

E-Devlet ve Ticaret Bakanlığı internet sayfası “E-Hizmetler” başlığı altında bulunan “E-İşlemler” kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS) tebliğ kapsamına alındı. Yetki süresinin uzatılması, yetkilendirme başvurusu ve onayına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Şikâyet başvuru süresine ilişkin değişiklikler yürürlüğe girdi. 15.04.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, başvuruların e-şikâyet ve e-itirazen şikâyet olarak yapılması zorunluluğuna ilişkin ek madde ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü ile başlamış olan ihalelere ilişkin geçiş hükmü düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelge uyarınca Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu yeniden teşekkül ettirildi.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar

Müeyyide hükümlerinde değişikliğe gidildi, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlere ilişkin geçici madde hükmü yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 2023/DK-İD/119 Sayılı Kararı

Karar uyarınca sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr