Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (11-17 Aralık 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin sekizincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Saadet Yüksel, Abuzer Kendigelen, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisinin ilki olarak yayımlanan eser, Cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarından Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in anısına ithaf edilen makalelerden ve anı yazılarından oluşmaktadır.

Havva Karagöz, Atagün Mert Kejanlıoğlu, Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu

Anayasa hukuku alanında önemli konulardan biri olan seçim ile ilgili olarak MEF Üniversitesi’nde 01-02.03.2018 tarihlerinde düzenlenen Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşan kitap, seçimlere ilişkin güncel sorunları demokrasi, seçim sistemleri, insan hakları ve hükümet sistemleri ile bağlantılı olarak hem teorik hem de pratik yönleri ile incelemektedir.

Gülden Çınarlı, 2017 Değişiklikleri Sonrası 1982 Anayasası’na Göre Parlamentonun İdarenin Denetlenmesindeki Rolü

1982 Anayasası’nda denge ve fren mekanizması açısından 2017 yılında yapılan en radikal değişiklik sonrası yeniden şekillenen parlamentonun idareyi denetlemedeki rolü, bu çalışmada ana hatlarıyla sunulmaya çalışılmıştır.

İçtihat

Lexpera’ya geçen hafta yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 26
Yargıtay (Hukuk) 1800
Yargıtay (Ceza) 500
Bölge Adliye Mahkemesi 68
TOPLAM 2394

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’ne ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Samsun BAM, 2. CD., E. 2017/50 K. 2017/94 T. 12.1.2017

Sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılığa teşebbüs, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından ... Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet hükmüne karşı katılan … Bankası ... Şubesi vekili ve sanıklar tarafından yasal süre zarfında istinaf başvurularında bulunulmuştur.

Samsun BAM, sanıkların üzerine atılı bazı dolandırıcılık eylemlerinin tamamlandığı, bazılarının ise teşebbüs aşamasında kaldığı, resmi belgede sahtecilik suçlarının zincirleme biçimde işlendiği, katılanlara ait kişisel veri niteliğindeki aile bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle kişisel verileri ele geçirme suçunun işlendiğine dair ilk derece mahkemesinin kararının kabulünde bir isabetsizlik görmemiş ve istinaf başvurularını ayrı ayrı esastan reddetmiştir.

Mevzuat

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik

Dijital ortam kavramı tanımlandı. 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, sigorta tutarı her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere Fon Kurulu tarafından artırılacak.

Şubelerin görünen bir yerine yazılı olarak asmak suretiyle veya dijital ekranlarda ilan etme yükümlülüğü, şubelerin görünen bir yerinde ve dijital ortamda ilan yükümlülüğü şeklinde değiştirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği

“Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” adı “Millî Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği” olarak değiştirildi.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan ve görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kapsamında memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmayan memurlar arasına, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı memurlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar da eklendi.

Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanlar ile eşi kamu görevlisi olan devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilecek.

Yer değiştirme suretiyle atama yetkisi başlıklı yönetmelik hükmü, yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkililik ve güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlere ilişkin uygulamaları belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Aynı adlı eski yönetmelik ile Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Tanımlar, yetkilendirme başvuru şartları, kabulü yasak maddeler, kabulü şarta bağlı posta gönderilerine ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok yönetmelik hükmünde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Uluslararası adli iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları belirleyen tebliğ, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Bakanlık veya dış temsilciliklerin aracı kılındığı her bir tebligat veya istinabe talebinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 70 TL, diğer ülkeler için 117 TL posta gideri alınacak.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı çerçevesinde bazı tutarların yeniden belirlendiği tebliğ, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin, 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 166,80 TL olarak tespitine oybirliğiyle karar verildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr