Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (11-17 Haziran 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Alper Utaş, Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Uluslararası Ticaret Engelleri ve İhlalleri

Eserin ilk bölümünde DTÖ’ye, sistemine ve antlaşmalarına ilişkin genel bir bakış sunulmuş, ikinci bölümünde uluslararası ticarete ilişkin temel ilkeler ve genel kurallara değinildikten sonra uluslararası ticaret engelleri ve bu engellerin tabi olduğu hukuk düzeni irdelenmiş, üçüncü bölümünde ise DTÖ panellerinin ve temyiz merciin raporları ışığında uyuşmazlıklar ve uluslararası ticaret kurallarının ihlalleri incelenmiştir.

Murat Güven, Barışçıl Gösteri ve Toplanma Özgürlüğü

Siyasal açıdan önemli bir yeri bulunan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, günümüzdeki siyasi etkililiğinin ve hukuki öneminin tartışmasız olduğu ancak hakkı kullanmaya çalışanlar ile kamusal otoriteler arasındaki çatışmanın eski zamanlardan bu yana güncelliğini devam ettirdiğinden bahisle çalışmada, söz konusu çatışma detaylı olarak tartışılarak barışçıl gösteri ve toplanma hakkının daha etkili kullanımına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Kerem Çelikboya, Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkı

Çalışmada, öncelikle kâr payı hakkının içeriği ve kapsamı ele alındıktan sonra pozitif hukukta pay sahiplerinin başvurabileceği hukuki yolların şartları ve sonuçları detaylı şekilde incelenmiş; genel kurul kararlarının iptali ve haklı sebeple fesih davası gibi öğreti ve uygulamada benimsenmiş hukuki yollar ile birlikte mahkemenin şirket yerine kâr dağıtım kararı vermesi ya da azınlık pay sahiplerine kâr dağıtımını talep etme yetkisi tanınması gibi tartışmalı konular değerlendirilmiştir.

Barış Demirsatan, Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi

Kitapta, sözleşmenin haksız olarak sona erdirilmesi adı verilen ve sözleşmeye aykırılık oluşturan bu durumlar Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde nitelendirilmiş, ani edimli ve sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler açısından doğacak sonuçlar incelenmiş, böylece haksız sona erdirme şeklinde gerçekleşen sözleşmeye aykırılıklara uygulanacak hükümlere karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılarak dayanak kazandırılmıştır.

Gökçe Şahin Candaş, Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu

Eserde, atipik bir sözleşme türü olan hastaneye kabul sözleşmelerinden tam hastaneye kabul sözleşmesi incelenmiş, bu sözleşme kapsamında özel hastanelerin hastalara karşı yükümlülüklerine detaylı olarak yer verilmiş, bu yükümlülüklerin karşılığı olan hasta hakları konusu ve emsal Yargıtay kararları ele alınmıştır.

Zeynep Güler, Türk Hukuku’nda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı

Çalışmada, kadının ve çocuğun soyadına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda özellikle çocuğun soyadı bağlamında ortaya çıkan hukuki sorunlar ele alınmış, ortaya çıkan hukuki sorunları çözmek amacıyla Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerine ilişkin değişiklik önerisi sunulmuştur.

Rabia Yılmaz, Türk Hukuku Bakımından Vergi İdaresinin İşlem ve Uygulamalarına Olan Güvenin Korunması İlkesi

Eserde Türk Hukuku bakımından vergi idaresinin işlem ve/veya uygulamalarına olan güvenin korunması ilkesinin gelişim süreci, hukuki temelleri ve amaçları detaylı bir şekilde ele alındıktan sonra ilkenin uygulanabilirlik koşulları somutlaştırılarak incelenmiştir.

Hayri Bozgeyik, Marka Hakkının Korunması

Çalışmanın temel hedefi, marka hakkı ve bu hakkın korunmasına ilişkin bütün süreçleri uygulama ışığında ele almak olup yayımlanmamış çok sayıda yargı kararına çalışmada yer verilmiş ve her kararın temas ettiği konulara ilişkin yönleri ilgili konulara işlenmiştir.

Tuğba Özdoğan Daloğlu, Limited Şirketlerde Çıkma ve Çıkarılma

Kitabın ilk bölümünde, limited şirket ve ortaklık sıfatı hakkında genel açıklamalarda bulunulduktan sonra ortağın hak ve yükümlülükleri ile ortaklık sıfatını sona erdiren haller incelenmiş; ikinci bölümünde çıkma kavramı açıklanarak çıkma halleri üzerinde durulmuş; üçüncü bölümünde çıkarılma kavramı incelendikten sonra çıkarılma hallerine değinilmiş; dördüncü ve son bölümünde ise çıkma ve çıkarılmanın iç ve dış ilişkide etkileri, ortaklık sıfatının sona ermesi ile bu sıfata bağlı hak ve yükümlülüklerin akıbeti ve ayrılma akçesi konuları açıklanmıştır.

Muzaffer Şeker, Bilimsel Çalışmalar ve Güncel Yargıtay Kararlarıyla Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Bağlantılı Konular

Çalışmada, bir yıllık süre geçtikten sonra kurulacak mal rejimi sözleşmesi ile edinilmiş mallara katılma rejiminin 01.01.2002’den önce kurulan evlilikler için evlilik tarihinden itibaren uygulanabilirliği, edinilmiş mallara katılma rejiminin kaynak kanundan farklı olan yönleri, miras hükümlerine ve yasal mal rejimine göre iki ayrı tasfiyenin yapılması ve aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi gibi hususlar tartışılmıştır.

Pınar Uzun Şenol, Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki

Eserde, ayrı kanunlarda düzenlenen ve uygulama alanları birbirinden farklı olan haksız rekabet ile rekabetin korunması alanları, kendi yöntem ve korudukları menfaatler çerçevesinde, ilgili Yargıtay ve Rekabet Kurulu kararları örnek gösterilerek açıklanmıştır.

Yusuf Güneş, Orman Hukuku

Kitapta, orman ve hukuk ilişkisi, ormanın hukuki statüsü, orman hukukunun kaynakları, orman mevzuatı, orman mülkiyeti, orman kadastrosu, orman sınırları dışına çıkarma işlemi, orman kaynakları üzerinde tesis edilen haklar ve menfaatler ile orman kaynakları üzerindeki davalar ve yargılama usulü konuları ele alınmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 23
Yargıtay (Hukuk) 549
Yargıtay (Ceza) 280
Danıştay 86
Bölge İdare Mahkemesi 1
TOPLAM 939

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay İBBGK., E. 2020/2 K. 2021/3 T. 12.11.2021

Kooperatiflerin/yapı kooperatiflerinin tacir/ticaret şirketi sayılıp sayılamayacağı hususunda Yargıtay’ın farklı hukuk dairelerinin içtihatları arasında aykırılık bulunduğu ve farklı uygulamaların sürdürüldüğü sonucuna varıldığı için İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nca bu aykırılığın giderilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Aykırılığa neden olan hususa ilişkin mevzuat hükümlerinin ve öğretideki görüşlerin ayrıntılı olarak tartışıldığı kararda, kooperatiflerin/yapı kooperatiflerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir/ticaret şirketi sayılmasına oy çokluğu ile hükmedilmiştir. Karşı oy yazısında, öncelikle İçtihadı Birleştirme kararlarının oluşumunda ortaya çıkan yapısal sorunlar genel olarak ele alınmış, özel olarak da kararla ilgili safahat özetlenerek uygulamada ortaya çıkan olumsuzluklar irdelenmiş ve yürürlükteki maddi hukuk çerçevesinde kooperatiflerin neden tacir kabul edilemeyeceği hususu izah edilmiştir.

Mevzuat

Türk Borçlar Kanunu

Konut kiraları bakımından, 11.06.2022 ilâ 01.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının %25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, 1 yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Avukatlık Kanunu

Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmeyecek. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

Münhasıran adli yardım için kullanılan paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Her baroya öncelikle 5 temel puan verilecek. Verilen temel puana, her 50 üye avukat için 1 puan, ayrıca il nüfusu esas alınarak her 5.000 nüfus için 1 puan eklenecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5.000 nüfus için tespit edilecek toplam puanın %40’ı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İmar Kanunu

Birden fazla yapı için ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş ancak bir kısmı tamamlanmadan süre nedeni ile ilk ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan parsellerdeki eksik kalan yapılar için ruhsat eki onaylı statik projesinde deprem güvenliği bakımından yapılması zorunlu olan değişiklikler hariç, yapı projelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacak yeniden ruhsat başvurularında, ruhsat başvurusunda bulunulan ilgili yapı maliklerinin tamamının muvafakati aranacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İskân Kanunu

Kanunun ilgili maddeleri kapsamına giren hak sahibi ailelerden sözleşme aşamasında borcunu peşin olarak ödemek isteyenlere borçlandırma bedeli üzerinden %65 oranında indirim yapılacak. Ödemesiz süre içerisindeki işlerde ise borçlandırma bedeli üzerinden yapılacak peşin ödeme indirim oranları yönetmelikte belirtilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Bina kimlik sertifikası tanımlandı. Yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvar kuruluşlarına uygulanacak idari yaptırımlar yeniden düzenlendi. Bitmiş yapıların periyodik olarak denetimi ve hizmet bedeline ilişkin hükümler yürürlüğe girdi.

Ayrıca 15.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına şantiye mahallinde yapının denetimi görevini yürütemeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çevre Kanunu

Yönetmelikte geçen çevre yönetimi hizmeti, çevre yönetim birimi, çevre danışmanlık firması ve ileri atıksu arıtımı tanımlandı. İdari yaptırımlara ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Bu yaptırımlar, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygulanacak.

İleri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre bu oranı %100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlü olacak.

Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri 3 yılın sonunda ileri atıksu arıtma tesislerini kurup işletmeye almak zorunda olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki ve Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde anlaşma yolu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, TOKİ’ye veya idareye bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam edecek. Satış işlemi sonrasında tapu kaydındaki haklar ve şerhler, Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek. Satış işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, Bakanlığın durumu ilgili tapu müdürlüğüne bildirmesi üzerine, satışı yapılan arsa veya arsa payı, satış işleminden sonra üçüncü bir kişiye devredilmemiş veya satıştan önceki malik adına doğrudan tescilini hukuken ve/veya fiilen imkânsız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise, resen eski maliki adına tescil edilecek ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipotek tesis ve tescil edilecek.

Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılacak. Bakanlık veya idare tarafından, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya binadaki hasar ve tahribat bakımından acilen boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek. Maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilecek.

Hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler hak sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üzerinde devam ettirilecek, tapu kaydındaki haklar ve şerhler Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek.

Kanun kapsamındaki uygulamalara yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanacak kredilerin vadesi geçtiği halde geri ödenmeyen kısımlarının, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümlerde değişikliğe gidildi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilişkilendirildi. Coğrafi Veri İzninin alınmaması veya Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sertifikalandırılacak. Coğrafi veri toplayan sensör ve donanımlar, ilgililerince Bakanlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilecek. Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren yazılımlar, sensör ve donanımlar için sertifika ve kayıt zorunluluğu aranmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Yükümlüler, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 85.000 TL veya üzerinde olduğunda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına; yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların nitelikleri ile yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği ve Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar dışındaki sağlık meslek mensupları hakkında sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbî işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalara ve kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık meslek mensuplarının, söz konusu işlem ve uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgilisine rücu edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik

Aile reisi, günübirlik kiralanan ev, sorumlu işletici, ticaret ve sanat amacı güden iş yeri ile yetkili amir tanımları düzenlendi. Ortak hizmetlerde ve konut hizmetinde çalışanlar ile resmi binalarda barınanlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmî konaklama yerleri (yatılı okulların pansiyonları, yetiştirme yurtları ve köy odaları dahil) ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri ve dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde her an ulaşılabilecek bir sorumlu işletici bulunması zorunlu olacak. Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri, örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek.

Kimlik Bildirme Kanunu’nda sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda olacak. Bildirilen kayıtlar genel kolluk kuvvetlerine ait sistemde 5 yıl süre ile muhafaza edilecek. Bu süreyi dolduran kayıtlar kaydedilen sistemden otomatik olarak silinecek.

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında, verilerin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen “havalimanları” sözcüğünün yanına “havaalanları” sözcüğü de eklendi, bazı kavramlar yeniden tanımlandı. Yer hizmetleri kuruluşlarının sorumlulukları ve yetkileri, özel yetkiler, ön izin, çalışma ruhsatı için aranacak belgeler, yükümlülükler ve idari yaptırımlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği

Yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3.000 dolardan 5.000 dolara çıkarıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespitine İlişkin Karar

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10 olarak uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Adalet Bakanlığı tarafından Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr