Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (12-18 Mart 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi birincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Tarık Gökhan Tosun, Basın İş Hukukunda Ücret

Çalışmada, gazeteci kavramı, basın iş sözleşmesi, gazetecilik mesleği mensuplarına tanınan bazı ayrıcalıklar, çalışma süreleri ve ücret, yıllık ücretli izin, tatil hakkı, ücret güvencesi, ücretin zamanında ödenmemesi nedeniyle iş görme ediminden kaçınma ve sözleşmenin haklı sebeple fesih imkânı konuları incelenmiştir.

Asuman Yılmaz, Kripto Para Birimi Bitcoin ve Bitcoin’in Türk Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Eserde, genel olarak kripto para birimleri, kripto para birimlerinin en tanınmışı olan Bitcoin, Türkiye’de kripto para birimlerine ilişkin hukuki durum, Bitcoin’in hukuki niteliği ve Türk Sermaye Piyasası Hukuku açısından sermaye piyasası aracı olup olmadığı hususları üzerinde durulmuştur.

Melis Kutlu, Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin İş Sözleşmelerine Etkileri

Çalışmada, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin genel esaslar, yabancıların Türkiye’de çalışma izni almasına ilişkin usul ve esaslar, yabancı işçilerle yapılan iş sözleşmelerine uygulanacak hukuk kuralları ve yabancıların çalışmalarına yönelik kısıtlamalar ile kaçak işçilik konuları, mevcut yasal değişiklikler de göz önünde bulundurularak ele alınmıştır.

Tuba Kelep Pekmez, Ceza Muhakemesinde Fiil

Kitapta, muhakeme hukuku bakımından fiilin özel bir anlama sahip olup olmadığı sorunu üzerinde durularak fiilin sınırlanması ve fiilin aynılığı kavramlarına açıklık getirilmiş, kavramın doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu düşünülen temel muhakeme hukuku kurum ve ilkeleri ile olan ilişkisine ve bu ilişkinin sonuçlarına yer verilmiş ve son olarak ceza muhakemesinin tüm evreleri ele alınarak fiilin Türk Ceza Muhakemesindeki işlevi tartışılmıştır.

Emek Toraman Çolgar, Şirkete Borçlanma Yasağı

Çalışmanın ilk bölümünde, borçlanma yasağının benimsenmesine temel oluşturan ilkelerin açıklanmasına ve bu yasak ile amaçlanan korumanın mukayeseli hukukta nasıl sağlandığının tespit edilmesine çalışılmıştır. Pay sahibinin şirkete borçlanma yasağına ayrılan ikinci bölüm ve pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesinin borçlanma yasağına ayrılan üçüncü bölümde, öncelikle yasak ile amaçlanan koruma araştırılmış ve mevcut düzenlemeler ile bu korumanın sağlanmasının mümkün olup olmadığı tartışılmıştır.

Ahmet Cemal Ruhi, Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni Müdahalesi

Eserde, kanunlar ihtilafı kuralları gereğince uygulanacak yabancı hukuk kurallarının, yabancı mahkeme kararlarının ve yabancı hakem kararlarının kamu düzenine aykırılığında sıklıkla gündeme gelen bazı meseleler ayrıntılı olarak incelenmiş, her bir aykırılığa ilişkin olarak yargı içtihatlarına da değinilmiştir.

Kerem Cem Sanlı, Dilan Alma (Ed.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2019

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerlerinde sunulan tebliğlerden derlenen kitapta, teknoloji piyasaları, büyük veri, yapay zekâ, e-ticarette veri, dijital platformlara yönelik kararlar ile yıkıcı yenilik konularına değinilmiş, ayrıca sinema, bankacılık, ödeme sistemleri ve elektrik piyasaları gibi somut bazı piyasalardaki rekabet sorunları ve Rekabet Kurulu’nun güncel uygulamalarına yer verilmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 33
Yargıtay (Hukuk) 39
Yargıtay (Ceza) 28
Danıştay 129
Bölge Adliye Mahkemesi 2
Bölge İdare Mahkemesi 30
TOPLAM 261

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2020/29 K. 2020/813 T. 01.07.2020

Davacı adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın kıymetinin noksan beyan edildiğinden bahisle yapılan gümrük, katma değer ve özel tüketim vergileri ek tahakkukuna vaki itirazın reddi yolundaki işlem, davaya konu edilmiştir. Davacı şirket yetkilileri hakkında dava konusu beyanname ile ilgili olarak açılmış bir ceza davası bulunmadığından, 11.12.2002 tarihinde tescil görmesi nedeniyle bu tarihte doğan gümrük yükümlülüğü için davalı idarece bu tarihten itibaren üç yıl içinde ve en son 11.12.2005 tarihinde ek tahakkukun tebliğ edilmesi gerekirken bundan çok sonra 28.05.2008 tarihinde tebligatı yapılan ek tahakkukta zamanaşımı bulunduğu gerekçesiyle davaya konu işlemin iptali yolunda ısrar kararı verilmiştir. Temyiz istemini inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı bozmuştur. Bunun üzerine vergi mahkemesi dava konusu işlemi iptal etmiştir. Dosyayı yeniden ele alan Kurul, davalının temyiz istemini reddetmiş ve vergi mahkemesinin kararını onamıştır.

Mevzuat

Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18, diğer ülkelerden gelmesi halinde %30 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya, vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya, gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan eşya, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya, inceleme, analiz veya test amaçlı eşya ile posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemlerinin ücretlendirilmesine ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

Yurt dışına çıkış harcı tutarı 150 TL olarak yeniden belirlendi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımında değişikliğe gidildi. KOBİ’ler, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250.000.000 TL’yi aşmayan ekonomik birimler ya da girişimler olarak düzenlendi. Mikro, küçük ve orta büyüklükte işletme tanımlarında da değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Aşı Enstitüsü’nün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Türkiye Aşı Enstitüsü’nün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsayan yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Enstitünün görev ve yetkileri arasında aşı ihtiyacı, aşı geliştirilmesi, aşı teknolojileri ve aşı uygulamaları alanında Ar-Ge faaliyetleri yapmak, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerine mali ve/veya bilimsel destek sağlamak da yer alacak. Ayrıca Enstitü bünyesinde çeşitli bilim kurulları oluşturulacak.

Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü’nün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü’nün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsayan yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Enstitünün görev ve yetkileri arasında sağlık verisi araştırmaları ve sağlık alanında yapay zekânın kullanımı konusunda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik bilimsel ve teknolojik ihtiyacı karşılamak üzere yenilikçi ve öncü araştırmalar yapmak ve bu tür araştırmaları desteklemek de yer alacak. Ayrıca Enstitü bünyesinde Sağlık Veri Organizasyonu Bilim Kurulu ve Yapay Zekâ Bilim Kurulu oluşturulacak.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü’nün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Enstitü bünyesindeki bilim kurullarından bazıları kaldırıldı, yeni bilim kurulları oluşturuldu. Aşı çalışmaları, Enstitünün ve bilim kurullarının görev ve yetkileri arasında artık yer almayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Genel planlama esasları, imar planı ilkeleri ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasına ilişkin hükümler ile Yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla ya da doğrudan banka şubelerine gelerek bankalardaki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin, 31.12.2021 tarihinden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranını belirleyebilecek. Ödemelere ilişkin diğer hükümlerde ve tebliğ eklerinde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Tebliğin 1 numaralı eki olan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi güncellendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Tebliğ hükümleri, Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi on ikiden fazla olan deniz turizmi araçları bakımından da uygulanacak. Halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarının 01.05.2022 tarihine kadar Tebliğ hükümleriyle uyumlu hale getirilmesi gerekecek. Tebliğ hükümlerini, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr