Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (13-19 Ağustos 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin kırk birincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eser aşağıda yer almaktadır:

Muhammet Özekes (Ed.), COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

Eser, Covid-19 salgınının hukukun farklı alanlarına etkisini içeren geniş kapsamlı bir çalışma olup birçok yazarın katkıda bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları, İsviçre Hukukunda Covid-19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medeni Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi, Covid-19 Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def’i Bakımından Değerlendirmesi, Basiretli Tacir İlkesi Işığında Covid-19 Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi eserdeki makale başlıkları arasında yer almaktadır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 3
Yargıtay (Hukuk) 47
Danıştay 467
Bölge Adliye Mahkemesi 13
Bölge İdare Mahkemesi 14
TOPLAM 544

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2019/1167 K. 2019/978 T. 04.12.2019

Dava konusu istem, davalı idarenin müeyyideli yazısı üzerine ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamelerine istinaden, 2010 yılının mayıs ila aralık dönemleri için tahakkuk eden katma değer vergileri, damga vergileri ve hesaplanan gecikme faizleri ile %50 oranında kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkindir.

Vergi Mahkemesi, tahakkuk eden vergileri, hesaplanan gecikme faizlerini ve kesilen vergi ziyaı cezalarını kaldırmıştır. Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay dairesi, verginin süresinde tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilmesinin kanuni bir gereklilik olduğundan bahisle kararı bozmuştur. Vergi Mahkemesi, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, davalının temyiz isteminin ısrar hükmü yönünden reddine ve Vergi Mahkemesinin, tahakkuk eden vergiler, hesaplanan gecikme faizleri ve kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılmasına ilişkin hükmünün temyizen incelenmek üzere Danıştay dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Mevzuat

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 01.07.2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Ticaret Bakanlığı, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15.09.2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Doğalgaz tesis edilecek binalarda bu tesisatın, tüm bağımsız bölümler için bağımsız bölüm girişine konulabilecek doğalgaz sayacına kadar ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili standartlara göre projelendirilerek yapılması zorunlu olacak.

Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 01.07.2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Ayrıca parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları ile yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetlere ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik

Üretici ve tedarikçiye yapılacak ödeme ve iadelere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Buna göre, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde 80’inden az olamayacak. Büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler tarafından ödemenin tedarikçiye yapılması halinde, üreticiye yapılacak ödeme tutarına ilave olarak, tarife fiyatı ile üreticiye yapılacak ödeme tutarı arasındaki farkın en az yarısı, bu perakende işletmeler tarafından tedarikçiye ödenecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek zorunda olacak. Ayrıca tüketicinin temerrüdüne ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma mecburiyetine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Buna göre, emniyet kemerinin taksilerde en az 1 adet, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan araçlarda ise toplam koltuk sayısının en az 1/10’u kadar sayıda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olacak. İlgili hükümler uyarınca işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Ortak gelir, ortak gider ve yönetim gideri tanımlandı. Ortak gider paylaşımına ilişkin bazı hükümlerde değişikliğe gidildi. Ayrıca mevcut sözleşmeleri kapsayan geçici madde hükümleri yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

Müdür norm kadrosu, ortaöğretim kurumları müdür yardımcısı norm kadrosu, ilave müdür yardımcısı norm kadrosu ve norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlara ilişkin hükümler başta olmak üzere norm kadroya ilişkin birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği

Kurucu paydaşlar, paydaşlar, dolaylı paydaşlar, temsile yetkili yöneticiler ve hava taksi işletmeciliğine ilişkin hükümler ile muafiyet hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2020/94, K. 2022/61 sayılı ve 01.06.2022 tarihli kararı uyarınca, Sanayileşme İcra Komitesi’nin, ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak şeklindeki görev ve yetkisi oyçokluğu ile iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/85, K. 2022/60 sayılı ve 01.06.2022 tarihli kararı uyarınca, Kararnamenin tümü konu bakımından yetki yönünden oyçokluğu ile iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ

Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Danışma komitesi üyeliğine ilişkin olarak, bir kişinin en fazla iki bankanın danışma komitesinde görev alabilmesine ilişkin hüküm kalkınma ve yatırım bankalarının danışma komitelerindeki üyelikler hakkında uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin genel ilkeler ile katılım fonu müşterilerinin bilgilendirilmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar

Hazine desteğinin kullandırılmasına ilişkin genel şartlar ile işletme hesabına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr