Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (6-12 Ağustos 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin kırkıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Sezen Kama Işık, Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış

Kitapta, bireyin karşılaştığı temel hak ve özgürlük ihlallerine karşı veri koruma sisteminin anayasal ve yasal bir güvence oluşturması gerektiği ön kabulünden yola çıkılarak, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi veri koruma hukukunun anayasal ve yasal açıdan önem taşıyan unsurları belirlenmiş; söz konusu hukuk düzeninden Türk anayasal sistem ve içtihatlarının ne şekilde etkilendiği ve anılan hukuk düzeninin Türk veri koruma hukukuna yansımaları ele alınmıştır.

Mehmet Aktuna, İdarî Yargıda Bilirkişinin Yasaklı Olması ve Reddi

Eserde, bilirkişilik ile bilirkişinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, idari yargılama usulünde bilirkişi incelemesini gerektiren hallerin tespiti ile bilirkişi incelemesinin gerçekleştirilmesinde kat edilen aşamalar yargı kararları eşliğinde incelenmiş; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Bilirkişilik Kanunu’nda bilirkişi özelinde yasaklılık ve ret sebeplerinin düzenlenmemiş olduğu gerçeği karşısında söz konusu sebepler tartışılmıştır.

Mehmet Arslanoğlu, Su Kaynaklarından İktisadi Amaçlı Yararlanmanın Hukuki Rejimi

Çalışmanın ilk bölümünde, su kaynakları sınıflandırılmış, Anayasa’nın 168. maddesindeki düzenleme merkeze alınarak su kaynaklarının hukuki niteliği tespit edilmiş; ikinci bölümünde, yararlanma türleri ile su kaynaklarının temel özellikleri ve yararlanmaya hâkim olan ilkeler üzerinde durulmuş; üçüncü ve son bölümünde ise, su kaynaklarından yararlanmada kullanılan usuller hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Ramazan Korkmaz, Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

Kitabın ilk bölümünde ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve sorumluluk hakkında genel bilgiler verilmiş; ikinci bölümünde haksız ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davasının şartları sunulmuş ve üçüncü bölümünde tazminat davasında yargılama usulü, hüküm ve hükmün icrası üzerinde durulmuştur.

Mert Ülgen, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ticareti ve Yurt Dışına Çıkarılması Suçları (KTVKK m. 67/2, 67/3, m. 68)

Eserde, önce kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili kavramlar ve bu varlıkları koruma hukukunun Türkiye’deki tarihsel gelişimi ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda yapılan uluslararası hukuktaki bazı düzenlemelere yer verilmiş; daha sonra ticareti yasak olan kültür ve tabiat varlıklarının ticareti suçu (KTVKK m. 67/2), ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz ticareti suçu (KTVKK m. 67/3) ile kültür ve tabiat varlıklarının yurt dışına çıkarılması suçu (KTVKK m. 68) ele alınmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 122
Yargıtay (Hukuk) 32
Yargıtay (Ceza) 1
Danıştay 618
TOPLAM 773

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay CGK., E. 2020/344 K. 2022/12 T. 13.01.2022

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık hakkında yapılan ilk derece yargılaması sonucunda, sanığın TCK’nın 314/2, Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1, TCK’nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba karar verilmiştir. Hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından, sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan özel dairece kurulan mahkûmiyet hükmünün onanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Mevzuat

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Sigorta şirketlerince belirlenen tarifeler ve trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespitine ilişkin hükümler ile yönetmelik ekinde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.09.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, verimliliği, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, özellikli tıbbi işlemler ile uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirleme, sağlık hizmetlerini iyileştirme, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmeye yönelik yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Amaç, tanımlar, lisans alma ile şirket kurma muafiyeti, bağlantı esasları, başvuruların alınması, başvuruda bulunulabilecek tesisler, başvuruların evrak yönünden ve teknik yönden değerlendirilmesi, bağlantı anlaşması başvurusu, üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı, sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri, işletme, ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi, ihtiyaç fazlası enerji bedelinin ödenmesi ve satın alınması hükümleri başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi, yeni düzenlemeler getirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği

01.01.2011-31.12.2012 tarihleri arasında piyasaya arz edilen veya en son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış ve halen kullanımda olan elektrik sayaçlarından, 2021- 2022 yılı periyodik muayene başvuru dönemlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurusu yapılmış ancak periyodik muayenesi yapılamamış olanların, 31.12.2023 tarihine kadar muayenelerinin yaptırılması zorunlu olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, 31.12.2022 tarihine kadar Akreditasyon Sertifikasını alarak bu sertifikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ibraz etmesi zorunlu olup ibraz etmeyenlerin yetki belgeleri bu tarih itibariyle iptal edilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik

İyonlaştırıcı radyasyona yönelik ulusal radyasyon izleme ve radyasyon kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına, yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınmasına ve yurt içinde bulunan ilgili varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr