Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (13-19 Mayıs 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin seksenincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Hasan Hüseyin Umutlu, Yargıtay Kararları Işığında İşverenin İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Davranışları Nedeniyle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

Eserde, işverenin iş sözleşmesini nasıl sona erdirebileceği, hangi hallerde sözleşmenin feshinin haklı nedene dayandığı doktriner görüşler ve yargı kararları ışığında incelenmeye çalışılmıştır.

Muhammed Enes Yıldız, İş Hukukunda Bildirim

Çalışmada, iş ilişkisinin kurulması, devamı ve sona ermesi hususları üç bölümde irdelenmiş; her bölümde işçi ve işverenin yapması gereken bildirimlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca her bildirimin hukuki niteliği, bildirimin yapılmasında uyulması gereken esas ve usule ilişkin kurallar, bildirimin hüküm ve sonuçları ile bildirimin yapılmamasının sonuçları üzerinde durulmuştur.

Onur Kaplan, İdari İşlem Teorisi Açısından İdare Hukukunda Tespit Edici İşlemlerin Yeri

Kitabın birinci bölümünde tespit edici işlemlerin tanımlanması ve idari işlemler içerisindeki konumuna, ikinci bölümünde idari usul yönünden tespit edici işlemlerin işlevi ve değerine, üçüncü ve son bölümünde ise tespit edici işlemlerin yargısal denetimine yer verilmiştir.

Mehmet Selim Önengüt, A Comparative Analysis of Horizontal Conflicts Arising From Mergers Across the UK, US, German and Turkish Legal Systems

Çalışmada, karşılaştırmalı bir analiz yöntemi uygulanarak Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Türkiye olmak üzere dört ayrı yargılama alanındaki şirket birleşmelerinden kaynaklanan yatay hissedar çatışmaları analiz edilmiş; karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlar ampirik kanıtlarla desteklenmiştir.

Sertaç Işıka, Gönüllü Vazgeçme

Eserde, gönüllü vazgeçme kavramı, kurumun tarihi gelişimi, sistematik olarak sınıflandırılması ve uygulama alanı ortaya konulmuş; kanuni düzenleme ve özellikle Alman hukuku çerçevesinde gönüllü vazgeçme kurumunun yapısal unsurları, uygulama ile birlikte irdelenmiş ve gönüllü vazgeçme kurumunun sübjektif unsuru olan gönüllülük, bugüne kadar ileri sürülen teoriler çerçevesinde, Yargıtay ve Alman Federal Mahkemesi kararlarından örneklerle incelenmiştir.

Kardelen Karagüllü, Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43/2)

Alacaklının, iflasa tabi borçlusu aleyhine giriştiği ilk takip yoluyla bağlı olmayıp takip sürecinde başlangıçta seçmiş olduğu takip yolunu değiştirebilmesi olarak tanımlanan ve doktrinde ve yargı kararlarında takip yolunun değiştirilmesi olarak adlandırılan istisnai düzenleme, kitabın konusunu oluşturmaktadır.

Zeynep Rana Demir, Artık Değerin Hesaplanmasında Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler

Çalışma, eşlerden birinin, diğerinin katılma alacağını azaltmak veya onun katılma alacağına kavuşmasını engellemek amacıyla yaptığı kazandırmaları ve devirleri konu almakta olup eklenecek değerlerin kapsamı belirlenmeye çalışılmış ve eklemenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Bilal Özel, Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu

Eserde, gönderenin taşıma sözleşmesinde görünüş şekilleri, gönderenin kusursuz sorumluluğu ile kusur sorumluluğu yükümlülükleri çerçevesinde ele alınmış ve sorumluluğun kapsamı ile sorumluluk davasının özellikleri üzerinde durulmuştur.

Ceren Tuğlu Olpak, Carl Schmitt’in Politik Felsefesinde Çoğulculuk Eleştirisi

Kitabın birinci bölümünde Carl Schmitt’in politik felsefesi, ikinci bölümünde Carl Schmitt ve çoğulculuk, üçüncü bölümünde ise Carl Schmitt’in çoğulculuk eleştirisinin diğer bazı düşünürlerle karşılaştırılması konularına değinilmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 29
Yargıtay (Hukuk) 2
Yargıtay (Ceza) 2
Danıştay 16
Bölge Adliye Mahkemesi 75
TOPLAM 124

Mevzuat

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik

Amaç ve kapsam, yönetmelikte geçen tanımlar, faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi, finansal tablolar, bilanço, diğer kapsamlı gelir tablosu, finansal raporların yetkili kişilerce imzalanması, finansal raporların sunumu ve yayımı ile belgelerin saklanmasına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Ön izin, poliklinik muayene odası, tıbbî donanım, bulundurulması zorunlu ilaçlar, özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlara ilişkin hükümler ile özel hastane açılışında bulunması gereken belgeler listesini içeren ekte değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

Gerçek kişi ek dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama hakkında geçici madde hükümleri ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği

Halka açık olmayan ortaklıkların girişim sermayesi pazarında işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Payları girişim sermayesi pazarında işlem gören anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca halka açık ortaklık sayılacak.

Pay Tebliği

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr