Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (16-22 Mart 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 123. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Merve Arbak, İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesiyle Sınırlandırılması

Eserin birinci bölümünde Türk iş hukukunda fesih sistemi, toplu iş sözleşmesinin özerkliği, işverenin fesih hakkının sınırlandırılmasının sınırı konuları ele alınmış; ikinci bölümünde işverenin fesih hakkının toplu iş sözleşmesiyle sınırlandırılma biçimleri ayrıntılı olarak açıklanmış; üçüncü ve son bölümünde ise toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesiyle ilişkisi ve işverenin fesih hakkına ilişkin toplu iş sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uyulmamasının sonuçları üzerinde durulmuştur.

Abdullah Atay, Bireysel Başvuru Kararlarının İdari Yargıda Usul Kurallarının Yorumuna Etkisi

Çalışmada, öncelikle konunun teorik boyutu ele alınmış; ardından bireysel başvuru kararlarının usul kurallarının yorumuna mevcut ve muhtemel etkileri, Anayasa Mahkemesi ve idari yargı kararları incelenmek suretiyle tespit edilmiş; böylece idari yargıda usul kurallarının temel haklar perspektifinden nasıl yorumlandığı ve yorumlanması gerektiği ortaya konulmuştur.

Osman Uyaroğlu, Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Cayma Hakkı Kapsamında Korunması

Mesafeli sözleşmenin, çoğunlukla internet üzerinden gerçekleştirilen ve taraflara, fiziken aynı anda bir arada bulunmadan sözleşme kurma imkânı sunan bir tüketici hukuku sözleşmesi olarak tanımlandığı kitapta, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen genel mesafeli sözleşmeler, finansal mesafeli sözleşmeler, tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğü ve cayma hakkı ele alınmıştır.

Enes Bakkaloğlu, Gerçek Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK. 245/1)

Çalışmanın birinci bölümünde kartlı ödemeler sisteminin tarihsel gelişimi, bankacılık sistemindeki yeri, unsurları ve işleyişi üzerinde durulmuş; ikinci bölümünde ise gerçek banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Hülya Kaşkaya Durak, Türk İş Hukukunda Geçici İş İlişkisi

Eserde, geçici iş ilişkisi kurumuna getirilen yeniliklerle birlikte hem özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan mesleki amaçlı geçici iş ilişkisi hem de mesleki amaç taşımayan geçici iş ilişkisi incelenmiş; geçici iş ilişkisine ilişkin mevcut düzenleme ile bu düzenlemenin uygulamada neden olabileceği sorunlar, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku hükümleri açısından değerlendirilmiştir.

Abdullah Harun Korkmaz, Tanıma-Tenfiz Hukukunda Yeni Eğilimler: 2 Temmuz 2019 Tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Lahey Sözleşmesi

Kitapta, mahkeme kararları projesi olarak adlandırılan uzun bir sürecin ürünü olan ve Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı tarafından herhangi bir sözleşmeye konu edilmemiş tüm alanlarda alınmış mahkeme kararlarının tüm dünyada tenfiz edilebilmesi amacına yönelik olan Lahey Sözleşmesi, çeşitli açılardan tartışılmıştır.

Meltem Sarıbeyoğlu Skalar, Uluslararası Hukukta Antlaşmaların Geçici Uygulanması

Çalışmada, henüz yürürlüğe girmemiş ve ilgili devlet açısından antlaşmayla bağlanma usulüne göre gerekli işlemleri tamamlanmamış bir antlaşmanın, o devlet açısından bağlayıcılığının temelinin nasıl açıklanacağı; geçici uygulamanın ahde vefa kuralının yanı sıra çekinceler ile ilişkisi ve bir antlaşmanın yürürlüğe girmeden konu ve amacını ortadan kaldırmama yükümlülüğü ile ilişkisi gibi birçok soru bağlamında, 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 25. maddesinde öngörülen geçici uygulama imkânı değerlendirilmiştir.

Önder Perçin, Modern Dönemde Devlet, Hukuk ve Genel Kamu Hukuku: Alternatif Bir Analiz

Eserde, genel kamu hukukunun inceleme nesnesinin neden belirsiz hale geldiğinin tespiti, temel araştırma sorunu olarak belirlenmiş; genel kamu hukukunun bilimsel bilgi yapılanmasındaki konumunun tespiti kapsamında, kamu hukuku-özel hukuk ayrımının ortaya çıkışı, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının neden Kıta Avrupası’nda ortaya çıktığı ve Anglosakson hukuk sisteminde neden ortaya çıkmadığı soruları üzerinde durulmuş ve ulaşılan sonuçlar aktarılmıştır.

Fatih İnan, Kamu Görevlilerinin Kamu Hizmeti Dışındaki Faaliyetlerinin Disiplin Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Kitapta, kamu görevlilerince yürütülen hizmete doğrudan bağlanamayan iş, eylem, yaşam tarzı, tutum, söylem ve bunlar gibi diğer hal ve hareketlerin disiplin hukuku denetimine tabi olup olamayacağı mevzuat, yargı kararları ve uygulamadan hareketle irdelenmiş; ortaya çıkan sonuca göre, bu hal ve hareketler üzerinde disiplin denetiminin meşru temelleri, sınırı ve ölçütleri ele alınmıştır.

Habip Arıkan, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi

Çalışmanın birinci bölümünde gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin tanımı, unsurları, kurulması, geçerlilik şartları ve benzer sözleşmelerden farkı ele alınmış; ikinci bölümünde gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin hüküm ve sonuçları üzerinde durulmuş; üçüncü ve son bölümünde ise gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin sona ermesine yer verilmiştir.

Geçen hafta Blog’a yüklenen makaleye aşağıda yer verilmiştir:

Vural Seven, Anayasa Mahkemesi’nin Karayolları Trafik Kanunu’nun 94’üncü Maddesi Hakkında Vermiş Olduğu İptal Kararının Değerlendirilmesi

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 8
Yargıtay (Hukuk) 2504
Yargıtay (Ceza) 899
Danıştay 1
Bölge Adliye Mahkemesi 624
Bölge İdare Mahkemesi 382
TOPLAM 4418

Mevzuat

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/61, K. 2024/31 sayılı ve 01.02.2024 tarihli kararı uyarınca, “Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç” başlıklı madde hükümlerinde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 21.12.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2020/52, K. 2023/223 sayılı ve 27.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın döner sermaye işletmesi kurma yetkisi ve ilgili hükümler iptal edildi. Değişiklikler, 21.12.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 01.07.2024 olarak değiştirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Su ürünleri üretimiyle ilgili ürün ve ürün grupları ile su ürünleri üretim kapasitesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik

Bitki ve bitkisel ürünler ile mantarların yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin onayına esas biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, başlangıç toksisitesi, direnç, toksikoloji ve ekotoksikoloji denemelerini yapacak olan tüzel kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarının belirlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 189 baz puan eklenerek belirlenecek. Değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar, 16.03.2024 ile 31.03.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Merkez Bankası tarafından ilan edilerek uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği

Teminat ve net prim bedelleri, risk incelemesi yapılacak/sigortalanacak işletme ve risk inceleme bedeline ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi. Bildirimler ve ücretlere ilişkin geçici madde hükümleri ihdas edildi. Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge

“Raporlama Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar” başlıklı madde hükümlerinde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı’nın 2024/6 Sayılı Genelgesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, gümrük hizmetlerinde tek pencere sisteminin yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin yeni bir genelge düzenlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 6282-3 Sayılı Teminat Usul ve Esasları

Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetlere ilişkin hükümler ve ek teminat kontrolüne ilişkin genel esaslarda değişikliğe gidildi. Ayrıca 01.01.2025 tarihine kadar mevcut teminat mektuplarının elektronik teminat mektubu olarak değiştirilmesi zorunlu olacak; değiştirilmeyen teminat mektupları teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr