Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (18-24 Mart 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yetmiş ikincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Gülsün Ayhan Aygörmez Uğurlubay (Ed.), Alman ve Türk Hukukunda Cinsel Suçlar ve Cinsel Suçları Önleme Stratejileri: I. Uluslararası Adli Bilimler ve Ceza Hukuku Kongresi

15-16 Nisan 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen I. Uluslararası Adli Bilimler ve Ceza Hukuku Kongresi’nde sunulan tebliğlerden oluşan kitapta, Medyada Cinsel Şiddet Olgusu, Cinsel Suçlar ve Adli Bilimler, Bireyin Cinsel Davranışının Tayin Hakkına (Cinsel Dokunulmazlığa) Karşı Suçlar ve Çocukların İstismar Yaşantılarını Anlamada Bir Yol: Çocuk Resminin Sembolik Dili gibi çalışmalara yer verilmiştir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2018

İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Toplu İş İlişkileri ve Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri, 6-7 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen seminerde sunulan tebliğ başlıkları arasında bulunmaktadır.

Başak Baysal, Nilay Arat, Ahmet Abut, Doğukan Bingöl, Alican Çalışkan (Ed.), KHAS Hukuk Bülteni: 2021-2022 Akademik Yılı Derlemesi

Haksız Ticari Uygulama Kavramı Perspektifinden Loot Box, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Perspektifiyle Irk ya da Din Temelli Nefret Söylemi, Römorkaj Ücreti için Gemi Üzerinde Hapis Hakkının Doğumu Üzerine Bir İnceleme ve Dijital Medya ve Haberlerdeki “Mağdur Çocukların” Hukuki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bülteni 2021-2022 Akademik Yılı Derlemesinde yer alan makale başlıklarından bazılarıdır.

Derya Belgin-Güneş, Alper Tunga Küçük, Fatih Tahiroğlu, Ayşe Ece Acar (Ed.), Medeni Usûl Hukuku Bibliyografyası (2011-2021)

Çalışma, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kabul edildiği 2011 yılından 2021 yılına değin medeni usûl hukuku alanında yayımlanmış genel eser, monografi, makale, ders kitabı ve karar incelemesi başta olmak üzere çeşitli eserlerin derlenmesinden oluşmaktadır.

Cem Şenol, Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı

Kitabın birinci bölümünde, ceza muhakemesinin fonksiyonuna ve ispat hukukuna ilişkin genel açıklamalarda bulunulmuş, ikinci bölümünde common law sistemine tabi olan ABD ve İngiltere’deki yasal düzenleme ve uygulama ile Kıta Avrupası sistemine tabi olan Alman hukukundaki yasal duruma ve uygulamaya değinilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuya ilişkin yaklaşımı ortaya konulmuş, üçüncü ve son bölümünde ise Türk hukukundaki duruma ve uygulamaya yer verilmiştir.

H. Serdar Hoş, Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk

Eserin birinci bölümünde haklı savaş kuramının tarihsel gelişimi ve ortaya çıkan prensipler, ikinci bölümünde insancıl hukuk, savaş ve kuvvet kullanımının sınırlandırılması, üçüncü ve son bölümünde de haklı savaş kuramının insancıl hukuk boyutu üzerinde durulmuştur.

Semih Yünlü, Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı

Ana tema olarak kişinin görüntüsü üzerindeki kişilik hakkının geniş bir perspektiften ele alındığı çalışmada, konu kapsamına giren hemen her nevi hususun hukuki etkisine değinilmiş; anayasa, insan hakları, kişisel verilerin korunması, ticaret hukuku, unutulma hakkı, haksız rekabet, imaj hakkı, özel hayatın gizliliği, mahremiyet, fikri haklar, basın, televizyon, internet, sosyal medya gibi bağlantılı kavram ve noktalar kişilik hakkı çerçevesinde işlenmiştir.

Seçil Çoşkun, Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu (6362 Sayılı SPKn Md. 107)

Eserde, piyasa dolandırıcılığının ekonomik suçlarla ilişkisi, bu fiilin yasaklanmasındaki temel saik ve Türk hukukunda düzenleniş şekli, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 107 hükmünde yapılan değişiklik de göz önünde bulundurularak incelenmiş ve bu hükmün etkinliği sorunu üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ömer Ali Girgin, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk

Kitabın birinci bölümünde adi ortaklık kavramı etraflıca açıklanmış, ikinci bölümünde adi ortaklıkta temsil üzerinde durulmuş, üçüncü ve son bölümünde ise adi ortaklıkta borçlardan sorumluluğa yer verilmiştir.

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazılara aşağıda yer verilmiştir:

Nihat Kandaloğlu, Suriyeliler Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinemez

Derya Belgin Güneş, Prof. Dr. Bilge Umar’ın Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Ders Çalışma ve Soru Cevaplama Tavsiyeleri

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 18
Yargıtay (Hukuk) 7755
Yargıtay (Ceza) 11486
Danıştay 5504
Bölge Adliye Mahkemesi 1701
Bölge İdare Mahkemesi 2547
TOPLAM 29011

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na ait kararlar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2017/985 K. 2021/1368 T. 09.11.2021

Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine ilgili Yargıtay Özel Dairesince, ilk derece mahkemesince sözleşmenin feshi ile birlikte tahliye unsurunun da gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilerek ilgili alacak hakkında hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verildiği gerekçesiyle karar bozulmuştur. İlk derece mahkemesi, Özel Daire kararına karşı direnmiştir. Direnme kararının davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca, ilk derece mahkemesince faydalı ve zorunlu masraflara ilişkin bedelin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş ise de, davacının bu giderleri isteyebilmesi için kira sözleşmesinin sona ermesi ve kiralananın tahliye edilmesi gerektiğinden bahisle, ilk derece mahkemesince sözleşmenin feshi ile birlikte tahliye unsurunun da gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilerek faydalı ve zorunlu masraflara ilişkin alacak hakkında karar verilmesi gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş ve direnme kararının bozulmasına oyçokluğu ile hükmedilmiştir.

Yargıtay CGK., E. 2021/421 K. 2022/21 T. 18.01.2022

Görevi kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, Özel Dairece temyiz isteminin reddine karar verilmiştir. Bu kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onama istemli tebliğnamesi ile dosya, ilgili Yargıtay Başkanlığına gönderilmiş; Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dikkate alınarak Yargıtay Ceza Genel Kurulunca hukuki bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu, hakkında verilen hükmü öğrenen sanık tarafından temyiz talebinde bulunulmuş ise de sanığın talebi üzerine sanığa müdafi atanması, sanık müdafisinin yargılama aşamasında görev alması, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağının düzenlenmesi ve gerekçeli kararın sanık müdafisine tefhim edilmesine rağmen sanık müdafisinin temyiz isteminde bulunmaması karşısında sanığın yapmış olduğu temyiz talebinin süresinde olmadığını belirterek Özel Dairece verilen ret kararının onanmasına oybirliği ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Vergi Usul Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/59, K. 2022/111 sayılı ve 28.09.2022 tarihli kararı uyarınca, haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlarla ilgili cezai düzenlemelere ilişkin geçici madde hükmünde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun

Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurmak, fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yeni bir kanun yürürlüğe girdi.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Doğal afetler nedeniyle sağlanacak dış finansmana ilişkin ek madde hükümleri ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü hal kapsamında, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedellerinin terkin edilmesine ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

Elektronik kayıt kuruluşu lisansı almak için gerekli şartları taşıyan şirketlere verilen lisans 3 yılda bir yenilenecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik

2023-2024 eğitim-öğretim yılı başına kadar, yükseköğretime geçişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlarda yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar, giriş sınavına katılma şartları, istenilen belgeler ve sınava giriş, yazılı ve sözlü sınav, giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz, tez konusunun belirlenmesi, yeterlik sınavının değerlendirilmesi, uzmanlığa atanma, yurt dışı eğitim ve yurt dışı görevlendirmeye ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması ve uygun görülen araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamaya yönelik tebliğ, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/24) yürürlükten kaldırıldı.

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

Üretici örgütü yeniden tanımlandı. Destekleme miktarları, tahkim komisyonlarının görevleri, il/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü, ödeme dönemleri, desteklemeden faydalanamayacaklar, finansman, cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetine ilişkin hükümler ile tebliğ ekinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Genel hayata etkili kabul edilen afetlerin meydana geldiği yerlerde, yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti ile iş miktarında artma veya eksilmeye ilişkin olarak istisnai hükümler uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine Yönelik Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Ertelenmesine Dair Karar

Elektrik ve doğal gaz tüketimi tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenmesine ilişkin esaslar ile buna ilişkin finansman ve kaynak hüküm altına alındı. Karar, 06.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr