Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (19-25 Ağustos 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin doksan üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Muhammet Özekes, Nilüfer Boran Güneysu, Deliller ve Hüküm Eksikliği Yönünden İstinaf İncelemesi ve Kararı (HMK m. 353/1-a-6)

Çalışmada, ilk derece mahkemesinde delillerin toplanması ve değerlendirilmesindeki eksiklik veya hata halinde istinaf aşamasında nasıl karar verileceğini düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin 6. alt bendinde yapılan değişikliğin doğru ve istinafın amacına uygun şekilde nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği incelenmiş ve bu hususa ilişkin yabancı hukuk sistemlerine de değinilmiştir.

Burçak Yıldız, Sermaye Piyasası Hukukunda Yatırım Tavsiyeleri

Kitapta, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ışığında, yatırım tavsiyesi kavramı ve bu kavramı konu eden sermaye piyasası faaliyetleri incelenmiş olup yatırım tavsiyelerine ilişkin esaslara aykırılıktan doğan zarara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Selim Ciğer, On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları: Ana Hatlarıyla Rotterdam Kuralları ve Konvansiyon’un Geleceği Üzerine Düşünceler

Eserde, Rotterdam Kuralları ana hatlarıyla incelenerek Konvansiyon’un getirdiği yenilikler ve eleştiri konusu olan hükümler üzerinde durulmuş, denizcilik endüstrisi ile diğer ilgililerin Rotterdam Kuralları’na yaklaşımı ve çeşitli ülkelerin Konvansiyon’un yürürlüğe giriş süreci ile ilgili yürüttükleri çalışmalar ışığında Rotterdam Kuralları’nın imzaya açılmasından bu yana yaşanan gelişmeler ele alınmış ve Rotterdam Kuralları’nın hem Türkiye hem de uluslararası boyutta deniz ticareti açısından olası etkileri irdelenerek Konvansiyon’un geleceğine ilişkin tahminlere yer verilmiştir.

Hakkı Mert Doğu, Kanuna Karşı Hile

Kitabın birinci bölümünde kanuna karşı hile kavramı, kanuna karşı hilenin çeşitleri ve unsurları, ikinci bölümünde kanuna karşı hilenin bazı hukuki kavramlarla karşılaştırılması, tespiti ve yaptırımı, üçüncü ve son bölümünde ise doktrin ve uygulamada kanuna karşı hile örnekleri incelenmiştir.

Dilek Sertler, Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu

Konuya ilişkin uygulamadaki içtihat farklılıkları göz önüne alındığında üçüncü kişilerin hukuki durumları açısından inceleme yapılmasının gerekli olduğu düşüncesinden hareketle eserde, konunun açıklığa kavuşturulması ve üçüncü kişilerin uygulamada yaşadığı sorunları göstermek için Yargıtay uygulamasına ve doktrindeki görüşlere yer verilerek çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

Taylan Kılıç, Bilgisayar Oyunlarının Eser Niteliği

Çalışmada, bilgisayar oyunlarının, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki tüm eserlerle ayrı ayrı karşılaştırması yapılmış; özellikle Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği Yönergeleri incelenerek ve ayrıca Amerikan hukuku da dikkate alınarak bu yaratımların Türk hukukunda hangi eser türü altında korunabileceği tartışılmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 7
Yargıtay (Hukuk) 619
Yargıtay (Ceza) 850
Danıştay 3
Bölge Adliye Mahkemesi 1684
Bölge İdare Mahkemesi 1319
TOPLAM 4482

Mevzuat

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği

Rezerv yapı alanının tespiti, açık artırma usulü ile satış, kira yardımı ve diğer yardımlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği

Doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumların önceden tespit edilerek doğal gaz dağıtım hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirler belirlendi.

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Ürünlerde ilgili kılavuz eklerinde yer almayan sağlık beyanları kullanılamayacak. 20.04.2023 tarihinden önce üretilmiş ancak piyasaya arz edilmemiş veya üretilmek üzere anlaşması yapılmış ve mülga Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği doğrultusunda sağlık beyanı kullanılan ancak bu yönetmelik ve ilgili kılavuz hükümlerinde belirtilen koşulları sağlamayan ürünler, 20.04.2024 tarihine dek, etiketlerinde mülga yönetmeliğe uygun olarak sağlık beyanı ile piyasaya arz edilebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)

Menkul kıymet tesis oranı, bankaların kredi faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama ve bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama hükümlerinde değişikliğe gidildi. Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplardan vadeli Türk lirası hesaplara geçiş uygulaması, Merkez Bankasınca yayımlanan tebliğler kapsamında kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplarda yenileme uygulaması ve Türk lirası payına göre menkul kıymet tesisi uygulamasına ilişkin hükümler ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)

Yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları yeniden belirlendi, Türk lirası payına göre farklılaşmaya ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı. Zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para kalemler için tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarına, usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 30.06.2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30.06.2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Fatura ve icmallerin bildirimine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12022 Sayılı Kararı

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal kararı alınan ve/veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde yer alan ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulu lisanssız üretim tesisleriyle ilişkilendirilen orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar ile yıkılmış ve yıkılacak yapılar için, 09.05.2023 tarihinden 31.08.2024 tarihine dek bazı yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 1230 Sayılı Kararı

Keşan İnfaz Hâkimliği yargı çevresi Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi, Küçükçekmece İnfaz Hâkimliği yargı çevresi Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi, Soma İnfaz Hâkimliği yargı çevresi Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi ve Tatvan İnfaz Hâkimliği yargı çevresi Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlendi. Karar, 01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 1231 Sayılı Kararı

Tatvan ilçesi Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartıldı. Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi; Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçeleri olarak belirlendi. Karar, 01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 1232 Sayılı Kararı

Küçükçekmece İş Mahkemeleri yargı çevresi Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresi (Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar) olarak belirlendi. Karar, 01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanacak.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr