Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (23-29 Temmuz 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz sekizincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Mustafa Tolga Özer, Medeni Hukukta Hata Kavramı

Çalışmada ilk olarak hata kavramı ve türleri incelenmiş, daha sonra medeni hukukun farklı dalları da dikkate alınarak hatanın hukuki işleme etkisi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken hem hataya ilişkin temel hukuki düzenleme olan Türk Borçlar Kanunu m. 30 vd. hükümleri hem de Türk Medeni Kanunu’nda yer alan hataya ilişkin farklı düzenlemeler dikkate alınmıştır.

Murat Ceyhan, Ceza Hukukunda Netice

Eserde, hareket teorileri temelinde netice yaklaşımları, haksızlık perspektifleri ve netice değerinin haksızlık içerisinde konumlandırılması, neticenin ceza hukukundaki fonksiyonu ve norm içeriğindeki konumu, neticenin unsur olarak kabulü ile birlikte farklı suç tiplerinde araştırılması, neticenin suç teorisi içerisindeki konumu ve diğer kavramlarla ilişkisi konuları üzerinde durulmuştur.

İpek Sağlam, Turkish Family Law

Kitapta, aileler ve ailedeki kişiler arasındaki her türlü ilişkiyi düzenleyen bir medeni hukuk bölümü olan aile hukukunun ana konularından nişan, evlenme, boşanma ve boşanmanın sonuçları Türk hukuku özelinde ele alınmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 5
Yargıtay (Hukuk) 29
Danıştay 3
Bölge Adliye Mahkemesi 4
TOPLAM 41

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait kararlar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2019/594 K. 2022/9 T. 18.01.2022

Taraflar arasındaki tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, (...) Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine dair verilen karar Yargıtay (Kapatılan) 21. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı oybirliği ile kararı bozmuştur.

Danıştay VDDK., E. 2022/2 K. 2022/7 T. 18.05.2022

Davacılar tarafından, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra inşa edilen taşınmazın satışı aşamasında alıcı ve satıcı tarafından ödenen tapu harcının harçtan istisna olduğundan bahisle yapılan başvuruların reddine ilişkin işlemlerin iptali ve ödenen tutarın yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle davalar açılmıştır. Söz konusu maddi olaya ilişkin olarak bölge idare mahkemeleri dava daireleri farklı kararlar vermiş ve kararlar arasındaki aykırılığın giderilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Usul ve esas yönünden yapılan inceleme sonucunda Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından, kararlar arasındaki aykırılığın, riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra inşa edilen yeni taşınmazın satışı aşamasında alıcı ve satıcı tarafından ödenen tapu harcının anılan Kanun kapsamında harçtan istisna olduğu yönünde giderilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Mevzuat

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Yerleşik alan tanımı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmayan enerji sistemleri, kamuya ait yapı ve tesisler, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarının tespiti ile yapı ruhsat işlerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

Çalıştırılması zorunlu personel ve sayısı, denetim, teşvik, kalite yönetim ve hizmet standartlarına geçiş süresine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadele amacıyla kurulan Tarımsal Kuraklık Yönetimi’nin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Reklam Kurulu Yönetmeliği

Reklam Kurulu’nun kuruluş ve görevleri, çalışma usul ve esasları ile toplantıya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. Maddesinin 4. Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30.06.2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)

Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacıyla tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesine ilişkin tebliğin kapsamda olmayan tahsilat ve ödemelere ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539)

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarını belirleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Cumhurbaşkanı; motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Yapılacak yoklama ve değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibi mükelleflere, kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtların tadilatı veya ek imalatını yaparak bunları satmak üzere yurt içinden alımında veya ithalinde, ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair bir örnek en fazla 2 yıl süreyle ve vize süresince geçerli olmak üzere verilebilecek. Sanayi sicil belgesinin yenilenmesi, değişikliği veya vize edilmesi halinde, yeni sanayi sicil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğiyle birlikte başvurulması gerekecek.

Muvazaalı olmamak şartıyla, taşıt teslimi ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedeller taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmayacak. Ayrıca Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan itfaiye öncü araçları ÖTV kapsamında olmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar

Kararda geçen tanımlar, faiz desteği sağlanmasına ilişkin esaslar, faiz desteği ve limiti ile raporlamaya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

Kurul kararı uyarınca, 2022 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr