Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (16-22 Temmuz 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz yedincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Şafak Evran Topuzkanamış, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık

Kitapta, anayasacılığın teorik zemininden hareketle halka ait olanın belirlenmesi, anayasal anlarda, evrenselci ve işlevselci anayasal tasarımda halk hususları çerçevesinde anayasaların kime ya da kimlere ait olduğu sorunsalı tartışılmaya çalışılmıştır.

Bilge Aytuğar, Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

Eserde, anonim şirketlerde oy hakkı, imtiyaz, oy hakkında imtiyaz kavramları ile oy hakkında imtiyazın karşılaştırmalı hukukta düzenlenmesi, oy hakkına ve oy hakkında imtiyaza ilişkin temel esaslar ile ilişkili diğer kavramlar, oy hakkında imtiyazın oluşturulması ve sınırlandırılması, oy hakkında imtiyazın geçersiz olduğu haller, kaldırılması ve korunması konuları dört ayrı bölümde incelenmiştir.

Olgu Özdemir, İş Sözleşmesinin Feshinde Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

Çalışmanın birinci bölümünde dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı hakkında genel bilgiler verilmiş; ikinci bölümünde fesih hakkının kullanılmasında dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağının işlevleri, üçüncü bölümünde ise fesihte dürüstlük kuralına aykırılık ve hakkın kötüye kullanılmasının hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur.

Musa Can, Anonim Şirketlerde Zorunlu Organ Eksikliğinin Sonucu Olarak Fesih Davası (TTK. m. 530)

Eserin birinci bölümünde tüzel kişilerde organ kavramı ve tüzel kişilerin organlarının çeşitli kıstaslara göre türleri ele alınıp anonim şirketin zorunlu ve ihtiyari organlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiş; ikinci bölümünde şirketin zorunlu organları olan genel kurul ve yönetim kurulunun eksiklik halleri doktrin ve Yargıtay kararları ışığında ele alınmış; üçüncü bölümünde ise anonim şirketin zorunlu organlarından birinin eksikliği halinin yaptırımı olan şirketin feshi davası ile ilgili olarak uygulamada sorun oluşturan usuli konulara ve özellikle davada alınacak geçici hukuki koruma tedbirlerinden kayyım kavramına yer verilmiştir.

Abdüssamet Yılmaz, Anonim Ortaklık Payının Rehin ve Hapis Haklarına Konu Olması

Kitapta, anonim ortaklık payının rehin hakkına konu olması, rehin hakkının anonim ortaklık pay sahibine sağladığı haklar bakımından kapsamı, anonim ortaklık pay rehninin paraya çevrilmesi ve anonim ortaklık payının hapis hakkına konu olması hususları, dört ayrı bölümde ele alınmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Yargıtay (Hukuk) 1
Bölge İdare Mahkemesi 1
TOPLAM 2

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2021/227 K. 2021/1455 T. 18.11.2021

Taraflar arasındaki tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, (...) Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından Özel Daire bozma ilamına uyularak davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekilinin tüm, davacı vekilinin sair istinaf istemlerinin esastan reddine ilişkin verilen karar, davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 21. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, bölge adliye mahkemesince özel daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

Direnme kararının taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak hüküm mahkemesi sıfatıyla yeniden esas hakkında hüküm kurulmakla ilk derece mahkemesi kararının hukuki varlığını kaybettiği, bölge adliye mahkemesi tarafından özel daire bozma kararına uyulmakla yapılan yargılamanın ilk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi mahiyetinde olmadığı, bu nedenle özel daire bozma ilamına uyan bölge adliye mahkemesince uyulan bozma kararı doğrultusunda uyuşmazlığı sona erdirecek infaza elverişli hüküm kurulması gerekirken hayatiyetini kaybetmiş ilk derece mahkemesi kararı ile ilgili istinaf incelemesi yapılarak istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek direnme kararının bozulmasına hükmetmiştir.

Mevzuat

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/33, K. 2022/67 sayılı ve 01.06.2022 tarihli kararı uyarınca, sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin, süresinin bitiminden önce feshedilme nedenlerinden biri olan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması hükmü, mülga Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönünden iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

İfade almanın esaslarına ilişkin olarak müdafiin beyanı da tutanağa geçirilecek. Ayrıca ifade esaslarının uygun olarak yerine getirildiği ekli ifade tutanağı formatında da değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik

İlaç (beşeri tıbbi ürün); insanlardaki hastalığı tedavi edici veya önleyici özelliklere sahip olarak sunulan veya farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstererek fizyolojik fonksiyonları düzeltmek, iyileştirmek, değiştirmek veya tıbbi teşhis amacıyla insanlarda kullanılan veya insana uygulanan madde veya maddeler kombinasyonu olarak yeniden tanımlandı. Ayrıca şüpheli advers reaksiyon raporlarının içeriği, risk yönetim planının güncellenmesi, ruhsat sahibinin bildirimi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme ve idari yaptırıma ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışmaya ilişkin hükümlerde ve esasların ekinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilke kararı uyarınca, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı yeniden tanımlandı ve bu alanlarda izin verilen faaliyetler belirlendi. 16.10.2019 tarihli ve 109 sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 13)

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletiminde olan otoyollar ile köprülerden geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, 15 günlük süreyi takip eden 30 gün içinde geçiş ücreti ile idari para cezasının geçiş ücretinin 1 katı tutarında ödenmesi halinde, kalan 3 kat idari para cezası tahsil edilmeyecek.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 14)

Kabahatler Kanunu’na 1 aylık genel ödeme süresi getirilerek, idari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda ödeme süresine yer verilmemiş olması halinde, idari para cezalarının 1 ay içinde ödenmesine karar verildi. İdari para cezalarında indirim uygulamasının, dava açma süresi içinde yapılan ödemeler yerine, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edileceğine ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğine göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tecil edilen amme alacaklarına halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %24 olarak uygulanacak.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr