Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (25 Kasım-1 Aralık 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 107. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Doğukan Eker, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kamusal Yaptırımlar

Çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hiç ya da gereği gibi alınmamasına bağlı olarak uygulanabilecek kamusal nitelikteki idari ve cezai yaptırımlar tüm ayrıntılarıyla sistematik bir biçimde ele alınmış; bazı ülkelerin hukuk düzenlerinde konuya ilişkin öngörülen kamusal yaptırımlara karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Ömer Emrullah Egeliği, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Çerçevesinde Etkili Başvuru Hakkı

Eserde, etkili başvuru hakkının tarihsel serüveni, hukuk devleti açısından önemi ve işlevi değerlendirilmiş; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yargı kararlarından yararlanılarak hakkın kapsamı ve hakka ilişkin ilkeler tespit edilmiş; diğer usuli güvencelerle karşılaştırılarak Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi sistemindeki konumu tartışılmış ve Türk hukukunda etkili başvuru hakkına ilişkin öne çıkan gelişme alanlarına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

İbrahim Doğan Takavut, Milletlerarası Ticari Tahkimde Usule İlişkin Konularda İrade Serbestisi

Kitapta, usuli irade serbestisinin kaynağı araştırılmış; usuli irade serbestisini kısıtlayan kriterler, kriterlerin ortak noktaları ve kriterlerin arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların nasıl çözümlenmesi gerektiği üzerinde durulmuş; bu kriterler ile tarafların tercihlerinin nasıl kısıtlandığı, tahkim kurumlarının ve hakemlerin tahkim yargılamalarını bu kriterler kapsamında nasıl yürütecekleri ve mahkemelerde hâkimlerin tahkim yargılamaları veya hakem kararları hakkında karar verirken bu kriterleri nasıl değerlendirmeleri gerektiği irdelenmiştir.

İpek Özel, Cezaevi Çalışmaları ve İskandinav Ceza İnfaz Sistemi

Eserin birinci bölümünde cezaevi çalışmaları ve ceza infaz sisteminde insan hakları yaklaşımına değinilmiş, ikinci bölümünde cezaevi paradoksu kavramı çeşitli alt başlıklarla açıklanmış, üçüncü ve son bölümünde ise İskandinav ceza infaz sistemine yer verilmiştir.

Mesut Kaya, Gayrimenkul Sertifikaları ve Uygulaması

Çalışmada, gayrimenkul sertifikalarının hukuki niteliği, yatırımcı ile ihraççı arasındaki sözleşmesel ilişkinin nasıl kurulduğu ve hangi düzenlemelere tabi olacağı hususları kapsamlı olarak ele alınmış; gayrimenkul sertifikalarının uygulamasına ilişkin önemli hukuki konular incelenmiştir.

Alper Tunga Küçük, Vakıaların Toplanması Açısından Teksif İlkesi

Medeni usul hukukuna hâkim olan ilkelerden biri olan teksif ilkesini mercek altına alan kitabın birinci bölümünde teksif ilkesinin kapsamı, işlevi, ortaya çıkışı ve Türk hukukundaki görünümü ele alınmış; ikinci bölümünde vakıaların ilk derece yargılamasında ileri sürülmesi incelenmiş; üçüncü ve son bölümünde ise çekişmesiz yargıda, tüketici hakem heyetinde ve arabuluculukta teksif ilkesinin geçerli olup olmadığı üzerinde durulmuştur.

Geçen hafta Blog’a yüklenen makalelere aşağıda yer verilmiştir:

Sami Aksoy, İstanbul 35. Commercial Court

Jacques Covo, Dünya Emtia Tahkimleri Hakkında Düşüncelerim

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 13
Yargıtay (Hukuk) 6
Danıştay 101
Bölge Adliye Mahkemesi 21
Bölge İdare Mahkemesi 100
TOPLAM 241

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2022/772 K. 2023/865 T. 27.09.2023

Davacı vekili; davalının tekne ve makine rizikolarına karşı sigortaladığı geminin Romanya’dan aldığı yükleri Avustralya’ya taşırken 20.06.2007 tarihinde Yemen Körfezi’nde kötü hava şartları sebebiyle ana makine dairesinin su alması sonucunda batarak tam ziyaa uğradığını, sigortacı tarafından tekne ve makine rizikolarına karşı sigortalanmış olan geminin sigorta tazminatının ödenmediğini, gemi maliki tarafından sigortacıya karşı sigorta poliçesindeki tüm talep haklarının müvekkiline temlik edildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.500.000 USD’nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek USD faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili; davaya ilişkin Türk mahkemelerini yetkili kılabilecek herhangi bir yetki anlaşması veya herhangi bir sözleşmede bulunan yetkiye ilişkin hükmün bulunmadığını, dava konusu ihtilafın poliçe şartları sebebiyle Romanya hukukuna tabi olduğunu, ayrıca Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 46. maddesi uyarınca olayda Türk hukukunun uygulanamayacağını ve Türk mahkemelerinin yetkili olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

İlk derece mahkemesi, birinci kararında, milletlerarası iç hukukun yetki kurallarına binaen Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini doğuracak bir durum bulunmadığından davaya bakmakla Romanya mahkemelerinin yetkili olduğu gerekçesiyle davanın yetki sebebiyle reddine karar vermiştir.

Yargıtay Özel Dairesi, ilk derece mahkemesi tarafından yetki itirazının süresinde olup olmadığı açıklığa kavuşturulmadan hüküm tesis edildiği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bunun üzerine ilk derece mahkemesi, bozma kararına uyulmak suretiyle yapılan yargılama sonucunda yetki itirazının süresinde olduğu, rizikonun sigorta teminatı kapsamında kaldığı ve davalı sigorta şirketinin sigorta tazminatı ödeme yükümlülüğünün doğduğu gerekçesiyle 2.500.000 USD’nin davalıdan tahsiline karar vermiştir.

Özel Daire, davalının yetki itirazı süresinde kabul edildiğine göre, ilk derece mahkemesinin, yabancılık unsuru taşıyan ve Türk Mahkemelerinin yetkisine girmeyen davanın milletlerarası yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermeyip işin esasına girmesi nedeniyle kararı davalı yararına bozmuştur.

İlk derece mahkemesi, önceki karar gerekçesi yanında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 19/2. maddesi uyarınca, yetki itirazının dinlenebilmesi için itirazda bulunan tarafın yetkili mahkemeyi bildirmesi gerektiği, somut olayda davalı vekilinin yetki itirazında bulunurken yetkili mahkeme olarak ne bir ülke ne de bir yer ismi bildirdiğinden yetki itirazının da geçersiz olduğu gerekçesiyle direnme kararı vermiştir.

Bunun üzerine uyuşmazlığı ele alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise, Özel Daire kararında belirtilen gerekçeyi benimseyerek direnme kararının bozulmasına oybirliği ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Vergi Usul Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/81, K. 2023/153 sayılı ve 13.09.2023 tarihli kararı uyarınca, “kaçakçılık suçları ve cezaları” başlıklı maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun zincirleme suça ilişkin 43. maddesinin uygulanacağına ilişkin fıkra hükmü iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Fonun çalışma usul ve esasları ile fonun kaynakları, giderleri ve fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/81, K. 2023/153 sayılı ve 13.09.2023 tarihli kararı uyarınca, ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshine ilişkin bazı fıkra hükümleri iptal edildi. Değişiklik, 29.08.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/81, K. 2023/153 sayılı ve 13.09.2023 tarihli kararı uyarınca, 20.07.2016 tarihinde ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne veya Hazine’ye devredilen kurum, kuruluş, belge ve evrakların devir işlemlerine ilişkin tedbir kapsamında yapılması gereken işlemlerin yürütülmesine esas olmak üzere, talepte bulunanlar hakkında, millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle, devam etmekte olan herhangi bir adli soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı, kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine karar verilip verilmediği hususları dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılacağına ilişkin fıkra hükmü iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hizmet birimlerinden biri olan Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı lağvedildi, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü adıyla yeni bir hizmet birimi oluşturuldu. Adı geçen Müdürlüğün ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Ayrıca Ulusal Su Kurulu ile havza ve il su kurulları oluşturularak bu kurullara ilişkin yeni hükümler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/120, K. 2023/171 sayılı ve 11.10.2023 tarihli kararı uyarınca, atama usulü ve şartları, sözleşme, görevleri sona erenler ve görevden alınanlar, mevcut üst kademe yöneticilerine ilişkin hükümler ile uygulanmayacak hükümler kısmen ya da tamamen iptal edildi. Bazı değişiklikler, 01.09.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olmayan gerçek ve tüzel kişiler, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla UETS (Tebligat Kanunu ve yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından sağlanan sistem) üzerinden iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemi ile elektronik tebligat adresi almak için başvuru yapabilecek. Yapılan değişiklik sayesinde muhatap, elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte sadece SMS yoluyla değil, elektronik posta yoluyla da gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar, okul-aile birliklerinin görev ve yetkileri, üyelik ve üyeliğin sona ermesi, genel kurulun görevleri, genel kurul toplantısı, yönetim kurulu, denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, muhammen bedel tespit komisyonu ve bedel tespiti, kiralama usulü ve işlemleri, sözleşme ve tarafların yükümlülükleri, sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi, okul-aile birliklerinin yapamayacağı işler ile yönetmelik eklerinde kapsamlı değişikliğe gidildi. Daha önce toplam sözleşme süresi 20 yılı geçen veya sözleşme süresi sonunda geçecek olan ve kantin işleticiliği devam eden işleticilerin faaliyetleri, sözleşme bitim tarihine kadar devam edecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için 50.000 TL olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250.000 TL’ye, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 TL olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 TL’ye yükseltildi. Karar, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelge ile, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla alınmış olan tedbirler hatırlatıldı. Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler ile İlgili Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı. Genelgede, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları/Yıllık Faaliyet Planları ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından azami gayretin gösterileceği, ihtiyaç duyulan her türlü destek ve yardımın sağlanacağı belirtildi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %58,46 olarak belirlendi.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla, banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde, işlem tutarına göre değişen azami ücretlerin %50 artırımlı olarak uygulanacağına ilişkin fıkra hükmü yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca ticari müşterinin basılı ekstre taleplerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise hizmetin makul bedelini geçemeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ

EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla, kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde, işlem tutarına göre değişen azami ücretlerin %50 artırımlı olarak uygulanacağına ilişkin hüküm ile EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretlerin %50 artırımlı olarak uygulanacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ

Altın hesaplarının dönüşümüne ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ

YUVAM hesabı açılmasına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ

Katılım fonlarının vadelerine ilişkin hükümler kapsamında katılma hesaplarının vadelerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ

Aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkânlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esaslar belirlendi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Faiz desteği ve tamamlama vizesine ilişkin hükümler ile tebliğin 11 numaralı ekinde değişikliğe gidildi. Daha önceki teşvik belgelerine ilişkin uygulama hakkında geçici madde düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği

Şirketin yöneticilerine ve personeline ilişkin şartlarda değişikliğe gidildi. Yatırım danışmanlığı faaliyet yetki belgesi almış ve araştırma uzmanının yatırım danışmanı olarak görevlendirildiği şirketler tarafından söz konusu değişikliğe en geç 30.06.2024 tarihine kadar uyum sağlanması zorunlu olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması)

Merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde, kamu görevlilerine fazla veya yersiz aylık ödemesi yapılmaması için alınması gereken tedbirler ve gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen yapılan fazla aylık ödemeleri ile aylık alındıktan sonra görevden ayrılma sebebiyle yersiz ödemeye dönüşen aylık ödemelerinin takip ve tahsil işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğ yürürlüğe girdi. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Kişilerden Alacaklar) yürürlükten kaldırıldı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Kamu İdarelerince Yurt Dışına Gönderilenler İçin Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin Düzenlenmesi)

Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer alan kamu idarelerince ilgili kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri nedenlerle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle 3 ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenlerden alınacak Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğ yürürlüğe girdi.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2023/41)

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesine yönelik yeni bir tebliğ düzenlendi. Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2022/36) yürürlükten kaldırıldı.

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/46)

Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı artırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37) yürürlükten kaldırıldı.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %40,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %41,75 olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12206 Sayılı Kararı

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3 olarak uygulanmaya devam edilecek. Karar, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/1531 Sayılı Kararı ve Eki 31.03.2024 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimi

Karar uyarınca, 31.03.2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi 01.01.2024 olarak belirlendi. Seçimlerle ilgili işlemlerin yürütülmesine esas teşkil eden Seçim Takvimi ilan edildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr