Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (27 Ocak-2 Şubat 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 116. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Müge Ürem, Kat Mülkiyetinde Genel Giderlere ve Avansa Katılma Borcundan Sorumlular (KMK m. 20/I ve 22/I Hükümleri Uyarınca)

Kitabın birinci bölümünde genel kavramlar açıklandıktan sonra ikinci bölümünde KMK m. 20/I hükmü uyarınca borçtan sorumlu olduğu kabul edilen kat maliki üzerinde durulmuş, üçüncü bölümünde ise KMK m. 22/I hükmü uyarınca sınırlı ayni hakka veya nispi bir hakka dayanarak bağımsız bölümden devamlı bir şekilde faydalanan kişilere ve haksız zilyet yönünden değerlendirmelere yer verilmiştir.

Hüseyin Bulut, Yoksulluk Nafakasının Kusur, Süre ve Yoksulluk Kavramları Işığında Değerlendirilmesi

Eserin birinci bölümünde, yoksulluk nafakasındaki sorunların anlaşılabilmesi ve çözüm önerileri getirilebilmesi amacıyla yoksulluk nafakasına ilişkin genel bilgilere, tarihsel sürece, diğer hukuk sistemlerinde yoksulluk nafakası konularına yer verilmiş; ikinci bölümünde kusur, süre ve yoksulluk kavramları çerçevesinde yoksulluk nafakası değerlendirilmiş; üçüncü ve son bölümünde ise yoksulluk nafakasının sona ermesi, usul hükümleri ve boşanma sonrasında yoksulluğun önlenmesine ilişkin alternatif yöntemler ortaya konmuştur.

Zahide Altunbaş Sancak, Anonim Şirket Özelinde Devralma İşlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu

Çalışmanın birinci bölümünde satıcının sorumluluğunun ne zaman işletmenin ayıplarına uzanabileceği sorusu tartışılmış, ikinci bölümünde hisse devirlerinde ayıp kavramı ile satıcının sözleşmedeki beyan ve tekeffüllerinin hukuki niteliği irdelenmiş, üçüncü bölümünde TBK’nın satıcının ayıp sorumluluğuna ilişkin kanuni şartlarının hisse devirlerindeki uygulaması ele alınmış ve son bölümünde alıcının ayıptan doğan seçimlik hakları ile genel hükümlerden kaynaklanan talepleri incelenmiştir.

Mehmet Selim Erdoğan, Gizlilik Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sır ve Sırların Korunması

Kitapta, mevcut düzenlemeler ile ticaret hukuku ve borçlar hukuku kapsamında uygulamada önemli yer edinmiş olan gizlilik sözleşmesi, borç ilişkilerinin tabi olduğu genel kurallar ile yorumlanmış; gizlilik sözleşmesine konu olan edim yükümlülüklerinin ihlali halinde ortaya çıkacak hukuki sonuçlar, özel hukuk bakış açısıyla bir bütün halinde değerlendirilmiştir.

Hilal Aslan, The Role Of Intellectual Property Protection in Defense Industry

Eserde, özellikle patentlerin, telif haklarının, ticari markaların ve ticari sırların korunmasının, savunma sanayisinin gelişmesi ve bağımsız hale gelmesindeki rolüne yer verilmiş; iyi yapılandırılmış fikri mülkiyet hakları politikasının, çift kullanımlı teknoloji pazarında teknolojik bilgi ve çeşitliliğin yayılmasını neden teşvik ettiğine ve sivil-askeri teknoloji entegrasyonunu nasıl kolaylaştırdığına değinilmiştir.

Çakıl Su Civelek, Hosting Intermediary Services’ Liability Framework for Third-Party Uploaded Content in The Digital Single Market

Çalışmada, AB Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı Yönergesi’nde düzenlenen telif hakkının, üçüncü tarafların yüklediği içeriklere ilişkin aracılara uygulanan mevcut AB yükümlülüklerini değiştirip değiştirmediği incelenmiş ve kamusal erişimi sağlamada önem arz eden aktörlerin yeni sistem kapsamında karşılaşabilecekleri hukuki sonuçlar üzerinde durulmuştur.

Ayşe Elif Kaya, Rethinking The Right of Withdrawal Under The GDPR in The Context of Biobank Research

Kitapta, veri gizliliğinin önemli bir bileşeni olan cayma hakkına bağlı hukuki konuların AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında analizi yapılmış, kişisel verilerin biyobanka araştırması için işlenmesine ilişkin hukuki arka plan açıklanmış ve paydaşların çıkarlarını dengelemek için alternatif önerilerde bulunularak AB’de biyobankacılık için uyumlu hale getirilmiş bir mevzuata duyulan ihtiyacın altı çizilmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 130
Yargıtay (Hukuk) 3189
Yargıtay (Ceza) 1987
Danıştay 32
Bölge Adliye Mahkemesi 5176
Bölge İdare Mahkemesi 1732
TOPLAM 12246

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay CGK., E. 2023/242 K. 2023/610 T. 22.11.2023

Yerel mahkeme, sanığın, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasına karar vermiş; (...) Bölge Adliye Mahkemesi istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetmiştir. Hükmün temyiz edilmesi üzerine ilgili Yargıtay Dairesi tarafından, öğretideki görüşlere ve AİHM kararlarına da atıf yapılmak suretiyle dosya incelenmiş; Ceza Muhakemesi Kanunu’nda usulüne uygun açılmış bir temyiz davasının sınırlı inceleme ilkesinin bir istisnasını teşkil etmesine, şartları ve usulü açık bir şekilde ortaya konulmak şartıyla öngörülen usul şartlarına uyulmaması sebebiyle kanun yolu başvurusunun reddedilmesinin bu hakkın ihlali sonucunu doğurmayacağının kabul edilmesine karşın, sanık müdafii tarafından süresinde verilen “İlgili kararı temyiz ediyoruz.” şeklindeki temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; (...) Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sanık ve müdafiin yokluğunda verilen hükümde, temyiz nedenlerinin gösterilmesi gerektiği belirtilmediği gibi bu husustaki ihtarın tebligatta da yer almadığı anlaşıldığından, sanık ve müdafiin temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden sonra sundukları temyiz nedenlerini bildirir ek dilekçelerinin, öğrenme üzerine ve süresinde olduğu kabul edilerek söz konusu dilekçeler doğrultusunda inceleme yapılması gerektiği, bu nedenle hükmün esası incelenmeden temyiz isteminin reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yoluna başvurmuştur.

İnceleme yapan Yargıtay Dairesince, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığı’na gönderilen dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından değerlendirilmiş; (...) Bölge Adliye Mahkemesi’nin istinaf başvurusunun esastan reddi kararında ve bu karara ilişkin tebliğ mazbatasında hükmün hangi nedenlerden dolayı bozulmasının istendiğinin temyiz dilekçesinde bildirilmesi gerektiğine ve bu sebeplerin bildirilmemesi durumunda temyiz talebinin sebep yokluğundan reddedileceğinden dolayı hükmün kesinleşeceğine dair herhangi bir ihtar mevcut olmadığı görülmekle; mahkemeye erişim hakkının kısıtlanmaması ve hak kaybıyla sonuçlanabilecek durumların önlenmesi bakımından sanık müdafiin temyiz nedenlerini içeren dilekçesinin öğrenme üzerine ve süresinde olduğu kabul edilip anılan dilekçe doğrultusunda temyiz incelemesi yapılması gerektiğinden temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Mevzuat

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/90, K. 2023/201 sayılı ve 30.11.2023 tarihli kararı uyarınca, devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğinin düzenlendiği fıkra hükmü iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde cezadan %25 oranında indirim yapılacak. Ayrıca yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

Afet Yeniden İmar Fonunun yapısı, işleyişi ve idaresi ile Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlendi.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin Ek-4 Taban Ödeme Katsayı Cetvelinde yer alan kadro unvanları için katsayılar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar için %100, yan dal uzmanlık eğitimi alan asistan/araştırma görevlileri için %50 artırımlı uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Uygulama zorunluluğu, uygulama hükümleri ve özel hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim kurumları, dezavantajlı akademik ve idari personelin hayat boyu öğrenme kapsamındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimi için gerekli tedbirleri alacak. Yükseköğretim kurumlarındaki dezavantajlı akademik ve idari personel, yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerden öncelikle yararlandırılacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başına kadar, yükseköğretime geçişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlarda yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Zorunlu karşılık uygulamasında kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %25’e indirilmesine, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının ise %8’e yükseltilmesine karar verildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Muhatap bankanın, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde ve karşılığının kısmen bulunması halinde ödemekle yükümlü olduğu miktarlar yeniden düzenlendi. Daha önceden bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 8650 TL’ye kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 8650 TL’ye tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca, asgarî özkaynak yükümlülüğü tutarları, ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 10 milyon TL, ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için 20 milyon TL ve elektronik para kuruluşları için 55 milyon TL olarak güncellendi. Tebliğ, 30.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12404 Sayılı Kararı

İletim sistemine bağlı ölçüm noktalarında bulunan uzlaştırmaya esas ana sayacın veya ana ve yedek sayacın uzaktan okunamadığının veya hatalı okunduğunun, kayıt yapmadığının veya kontrol ve test sonucu hatalı ölçüm yaptığının, mührünün kopartıldığının veya sayaçların doğru ölçüm yapmasına engel olacak mahiyette sayaçlara ya da ölçü devresine herhangi bir müdahalede bulunulduğunun tespit edildiği durumlarda, kullanıcının sayaç verilerinin ve müdahale zamanının tespit edilmesinde kullanılacak yöntemler belirlendi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr