Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (28 Ekim-3 Kasım 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 103. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Berna Öztürk, İşçinin Talimatlara Uyma Borcu

Çalışmanın birinci bölümünde yönetim hakkı ve talimatın kavramsal ve kuramsal yapısı incelenmiş; ikinci bölümünde işçinin talimatlara uyma borcunun hukuki dayanakları gerek Türk iş hukuku gerek karşılaştırmalı hukuk bağlamında ele alınmış; üçüncü ve son bölümünde ise talimatların hukuki sonuçları irdelenerek işçinin işverenin talimatlarına uyma borcunun hukuksal çerçevesi çizilmiştir.

Zeynep Damla Taşkın, Mevduat Rehni Özelinde Alacak Rehni

Mevduat rehninin bir alacak rehni görünümünde olması ve alacak rehnine ilişkin özel düzenlemelerin sessiz kaldığı yerlerde taşınır rehni hükümlerinin uygulanması sebebiyle eserde ele alınan konular öncelikle alacak ve taşınır rehni üzerinden genel olarak açıklanmış; ardından mevduat rehninin yapısı sebebiyle özellik arz etmesi muhtemel hususlar üzerinde durulmuştur.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 18
Yargıtay (Hukuk) 208
Yargıtay (Ceza) 460
Danıştay 63
Bölge Adliye Mahkemesi 988
Bölge İdare Mahkemesi 983
TOPLAM 2720

Mevzuat

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsayan ve konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yeni bir kanun düzenlendi. Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kanunun kapsamı dışında olacak. Kanunun bazı maddeleri 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun düzenlemesi uyarınca, kanunun kapsamı yeniden belirlendi. Değişiklik, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/92, K. 2023/156 sayılı ve 13.09.2023 tarihli kararı uyarınca, kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcılarının sendika kuramayacağı ve kurulmuş olan sendikalara üye olamayacağına ilişkin ibareler iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı ekim ayı ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara dosya bazında 5.000 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılacak. Ayrıca bu ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar da düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yükseköğretim Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/87, K. 2022/121 sayılı ve 13.10.2022 tarihli kararı uyarınca, disiplin soruşturması ile ilgili olarak savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlarda değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Turizmi Teşvik Kanunu

Personel lojmanı alanı yeniden tanımlandı. Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler, taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı ve ormanlık alanlar üzerinde olup turizm maksatlı izin verilen alanlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Çeşitli hususlarda geçiş hükümleri de düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

Kuruluş, faaliyet alanları, turizm payı, denetim, muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümlerde kapsamlı değişikliğe gidildi. Ajansın yönetim kurulunda görev alması amacıyla seyahat acentesi işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mevzuat uyarınca daha önceden seçimle belirledikleri üyenin görevi, yeni seçim yapılıncaya kadar devam edecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, 26.10.2024 tarihine kadar tüzükleri ile idari ve mali yapılarını kanun hükümlerine uygun hale getirecek. Daha önceden kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26.10.2024 tarihine kadar kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelmek zorunda olacak. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri de 26.10.2024 tarihine kadar kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptırmakla yükümlü olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu

“Müsabaka hasılatları” başlıklı maddenin başlığı “müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı” olarak değiştirildi. Ayrıca bu maddenin hükümlerinde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun

İdareye aktarılacak yeni gelir kalemleri belirlendi. Muafiyet, indirimler ve cezalara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. İdare, Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini ve ihtiyaç duyulması halinde bu alanda kamulaştırma işlemlerini yapmaya yetkili olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğrenim öğrencilerine kredi verilmesine, kredinin kesilmesine, borcun ertelenmesine ve kredinin geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

“Radyasyon alanlarının izlenmesi” başlıklı madde yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği

Radyasyon tesislerine ve radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik yürürlüğe girdi. 17.12.2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin çağrı ve bildirim yükümünün düzenlendiği Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayabilecek olan tutarlara ilişkin süre sınırı 01.01.2025 olarak değiştirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Zorunlu karşılığa tabi kalemler ve bunların hesaplanması, zorunlu karşılık oranları, zorunlu karşılıkların tesis edilmesi ve tesis süresi ile zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulamaya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Ayrıca zorunlu karşılığa tabi varlıkların tesisine ilişkin geçici uygulama hükümleri tesis edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Abonelikler, ikili anlaşmalar ve terkine esas tutarlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ

Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı olmak üzere, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 5 TL değerinde madeni hatıra paralar basıldı ve tedavüle verildi.

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

5 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol/kodlanmış etiket kullanılmayacağı veya kod uygulanmayacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %35,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak belirlendi.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Özette, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 26.10.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda ele alınan hususlar; küresel ekonomi, enflasyon gelişmeleri, talep ve üretim, maliyet koşulları, hizmet enflasyonunda katılık, enflasyon beklentileri, parasal ve finansal koşullar ile para politikası başlıkları altında aktarıldı.

On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Onaylandığına İlişkin Karar

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12158 Sayılı Kararı

01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca, tüketim miktarı 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici gruplarına yönelik 100 milyon kWh/yıl, diğer tüketici gruplarına yönelik 1 milyon kWh/yıl olarak uygulanacak. Aynı tebliğ uyarınca, enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayı 01.01.2024 tarihinden itibaren 1,0938 olarak uygulanacak.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr