Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (3-9 Eylül 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin kırk dördüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eser aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Spor Hukuku Dergisi, Cilt 2 Sayı 1 Ocak 2020

Derginin bu sayısında yer alan makale başlıkları arasında CAS’ın Dopinge İlişkin Olarak 2019-2020 Yıllarında Verdiği Kararların Türkçe Özetleri, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2019-2020 Yıllarında Verdiği Spora İlişkin Kararlar, Sadakat Bonusu, Spor Tahkim Mahkemesine İnsan Hakları Çerçevesinden Eleştirel Bir Bakış, Türkiye Süper Liginde Spor Sponsorluğu Harcamalarının Gerçek Mahiyeti ve Vergisel Sonuçları Üzerine Düşünceler, Yasak Alanlara Girilmesi Suçu ile CAS ve Kanunilik İlkesi bulunmaktadır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 7
Yargıtay (Hukuk) 14
Yargıtay (Ceza) 9
Danıştay 7
Bölge Adliye Mahkemesi 168
Bölge İdare Mahkemesi 24
TOPLAM 229

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2017/899 K. 2021/1564 T. 02.12.2021

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı banka ile dava dışı asıl borçlu arasında 24.12.2009 tarihli genel kredi sözleşmesi yapıldığını, müvekkilinin bu sözleşmeyi kefil sıfatı ile imzaladığını, ayrıca müvekkili adına kayıtlı taşınmaz üzerine 11.05.2010 tarihli resmî senetle davalı banka lehine 1. dereceden 175.000 TL limitli üst sınır ipoteği tesis edildiğini, takip konusu yapılan alacağın 175.000 TL’yi aşan kısmından dolayı müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere müvekkilinin 10.000 TL’den dolayı davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiş; daha sonraki dilekçesi ile talep sonucuna ilişkin davasını ıslah ederek müvekkilinin 87.500 TL’den borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının dava dışı borçlunun davalı bankanın merkez ve şubeleriyle yapmış olduğu ya da ileride yapacağı kredi sözleşmeleri nedeniyle doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını oluşturmak üzere ipotek tesis ettirdiğini, ipotekli taşınmaz malikinin ipotek veren olarak borçtan sorumluluğunun o taşınmazla sınırlı bir sorumluluk olduğunu, Türk Medeni Kanunu’nun 848. maddesinde belirtildiği gibi borcun yerine getirilmemesi halinde alacaklının ancak yüklü taşınmazı paraya çevirerek alacağını elde etme hakkına sahip olduğunu, davacının müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatı ile imzaladığı genel kredi sözleşmesinin ayrı bir takibe konu yapıldığını, söz konusu ipotekli takipte usul, yasa ve sözleşmelere aykırı hiçbir durumun bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ilk derece mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay özel dairesince yapılan inceleme sonunda karar bozulmuş, mahkemece özel daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılan hukuki değerlendirme sonucunda, direnme kararının hukuka uygun olduğuna oybirliğiyle hükmedilmiştir.

Mevzuat

Orta Vadeli Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 3 yıllık bir perspektif ile hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP) yürürlüğe girdi. 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Bu süreçte kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idarî düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP’de yer verilen amaç ve önceliklerle tam uyum sağlanması esas olacak.

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı bulunan 0-18 yaş arası çocuklar ile korunma veya bakım tedbir kararı devam eden 18 yaş üzeri gençlerin temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli mesleki müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla açılan çocuk bakım kuruluşlarının ve hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları ile hizmet standartlarını belirleyen yeni bir yönetmelik düzenlendi. Yönetmelik, bazı hükümleri hariç yürürlüğe girdi.

Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik, Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Yönetmeliğin şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin hükümleri kapsamında, şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31.07.2023 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması zorunlu olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Tazminatın ödenmesinin şartları, ödeme yapılmayacak haller, hak sahipleri, tazminat kararına esas belgeler ve belgeleri temin edecek makamlar, müracaat usulü ve yapılacak işlemler, tazminat komisyonu teşkili ve onay makamına ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

Özel güvenlik bölgeleri, Cumhurbaşkanınca kurulabilecek ya da kaldırılabilecek. Daha önceden kurulu olan özel güvenlik bölgesinin sınırlarında meydana gelen değişikliklerin güncellenmesi ile özel güvenlik bölgesinin iptal edilmesinin talep edilmesi hâlinde, bu duruma yönelik öneri dosyası hazırlanacak.

Özel güvenlik bölgesi öneri dosyasında bulundurulacak belgelere ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Ayrıca özel güvenlik bölgeleri kurma esasları ile kamu ve özel sektöre ait hayati önem taşıyan tesislerin coğrafi yerinin tespitine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüplerini ve üst kuruluşları kapsayan ve bu spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Halka açık spor anonim şirketleri için yönetmelikle getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanacak. Yönetmelik hükümleri, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor kulüpleri hakkında uygulanmayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilecek.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği

Tarımsal faaliyet amaçlı bağlantı taleplerinde, birden fazla talebin bulunması ve şebeke yatırımının gerekmesi halinde, bu kapsamda tesis edilen bağlantı hatları, tarımsal bağlantı hattı olarak kabul edilecek. Ortak kullanıma konu şebeke unsurları ilgili dağıtım şirketi tarafından tesis edilecek. Tarımsal bağlantı hattının yapılacağı taşınmazlar için söz konusu taşınmaz malikinin muvafakatinin verilmiş olduğu kabul edilecek. Tarımsal bağlantı hattı, geçici kabulünün tamamlanması ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım tesisi niteliğini haiz olacak. Talep halinde bu hattan yeni bağlantı görüşleri verilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi, geçiş hükümleri düzenlendi. 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ve Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsayan yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Kazanılmış eğitici yetkisi ile sınavsız olarak uzmanlık eğitimine başlayan yabancı uyruklulara ilişkin geçici hükümler düzenlendi. 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh, görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddi, davanın nakli ve açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi ve ayrılması, nafaka, kira tespiti ve tahliye davaları, manevi tazminat davaları, ceza davaları, Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler, arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşması, tarifede yazılı olmayan işler gibi birçok hukuki iş ve işlem için esas alınacak avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ

Tebliğ ekinde yapılan yeni düzenleme uyarınca, domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) ve salça da ihracı kayda bağlı ürünler arasında yer alacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ

Amaç, kapsam, temel ilkeler, gemiler ve donatılma tarihleri, ÖTV’siz yakıt kullanan deniz araçlarına yönelik bulunması gereken ilave özellikler, balıkçı tekneleri için desteklenmesi gereken özellikler ile yaptırımlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr