Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (27 Ağustos-2 Eylül 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin kırk üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Funda Ustaoğlu, Proje Finansmanında Türk Hukukuna Tabi Teminatlar ve Özellikle Hesap Rehni

Çalışmada, özellikle proje finansmanının doğasından kaynaklanan nedenlerle Türk hukukuna tabi teminatlarda meydana gelen farklılıklar ve yabancı hukuk sistemlerinde kabul edilen ve proje finansmanı uygulaması ile hukukumuza yansıyan müesseselerin neden olduğu farklılıklar üzerinde durulmuş ve Türk hukukuna tabi teminatlara ilişkin farklılıklara ve sorunlu hususlara hem teorik hem pratik çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Efe Yamakoğlu, Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının İş Sözleşmesi Taraflarının Fesih Hakkına Etkisi

Eserin birinci bölümünde iş hukukunun doğuşu ve gelişiminde teknolojik gelişmelerin rolü ile iş sözleşmesini fesih hakkına değinilmiş, ikinci bölümünde bilişim teknolojilerinin kullanımı çerçevesinde işverenin süreli feshi ve haklı feshine yer verilmiş, üçüncü ve son bölümünde ise elektronik izleme uygulamaları ve genel olarak bilişim teknolojilerinin kullanımının işçinin fesih hakkına etkisi üzerinde durulmuştur.

Leyla Keser Berber, Ayça Atabey, Elif Sert, Net Neutrality, Turkey, and Beyond-A Road Map for Net Neutrality Regulation in Turkey

Çalışma, özellikle AB ve ABD’deki mevcut net neutrality (NN) ekosistemini analiz ederek çeşitli internet aktörleri için bazı riskler oluşturabilecek NN uygulamalarını merkezine almış ve Türkiye’de NN düzenlemelerinin olmamasına bağlı olarak NN araştırmalarına ilgi duyanlar için bir yol haritası ve kaynak olma amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Mustafa Mert Alpbaz, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kemalizm ve Otoriterlik: Analitik Bir İnceleme

Kitapta, Kemalizm’in ilkelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarına yansıdığı iddia edilmiş ve hangi ilkeler bakımından Anayasa Mahkemesi’nin “Kemalist” olarak nitelendirilebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 3
Yargıtay (Hukuk) 4
Danıştay 61
Bölge Adliye Mahkemesi 387
Bölge İdare Mahkemesi 443
TOPLAM 898

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2018/30 K. 2019/656 T. 18.09.2019

Dava konusu, 2009 takvim yılı yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle davacı adına düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle re’sen tarh edilen 2009 yılı Ocak ila Aralık dönemleri katma değer vergisi ile 3 kat kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemine ilişkindir. Vergi mahkemesince, davacının matrah artırımından yararlandırılmayarak hakkında 2009 yılına ilişkin vergi incelemesi yapılması hukuka uygun görülmemiş ve cezalı tarhiyatın kaldırılmasına hükmedilmiştir. Danıştay dairesi, usulüne uygun olarak tebliğ edilen yazı ile davacı şirketin 2009 yılına ilişkin defter ve belgelerinin 15 gün içerisinde ibrazı istenilmesine rağmen süresi içerisinde ibraz edilmemesi üzerine ilgili dönem katma değer vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapılan katma değer vergilerinin reddi suretiyle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığından bahisle kararı bozmuştur. Mahkeme, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar etmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile ısrar kararını uygun bulmuş ve temyiz istemini reddedip vergi mahkemesinin kararını onamıştır.

Mevzuat

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, sigortanın kapsam ve tutarı, sigortaya tabi olmayan mevduat ve katılım fonu, sigorta primlerinin hesaplanması ve ödenmesi ile ilan yükümlülüğüne ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek; tüm taşıma türlerinin etkin kullanımını, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Böylece 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim kurumlarına ait birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına karşı sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemleri ve davaları kapsayan ve yükseköğretim kurumlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle çalışanların veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Genel ilkeler, ön işlem ve geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken genel şartlar, atık kabul birimi, ön işlem ve geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken özel şartlara ilişkin hükümler ile yönetmelik ekinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Faaliyet izni ve sona erdirilmesi, özel güvenlik görevlisi çalışma izni, sağlık şartları, alarm merkezleri, silahların temini, taşıma ve bulundurma belgesi, özel güvenlik eğitimi ve iznine ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği

İklim Değişikliği Başkanlığı’nda istihdam edilecek iklim değişikliği uzman ve uzman yardımcılarını kapsayan ve iklim değişikliği uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, iklim değişikliği uzmanlığına atanmaları ile iklim değişikliği uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Sadece gerçek kişileri kapsayan yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli TL mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi. Buna göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı %10’un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, %10 ile %20 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı, hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere tesis edecek. Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslar dikkate alınacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr