Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (3-9 Haziran 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin seksen üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Semin Töner Şen, Siber Uzay ve Uluslararası Hukuk

Siber uzayı gerçek bir düzenlemeye tabi tutma amacı ve etkisiyle dünya çapında çeşitli ulusal yasalar oluşturulsa da uluslararası hukukun, siber uzayla ilgili çeşitli konuları düzenlemek için daha uygun bir araç olduğu savının işlendiği eserde, siber alanın düzenlenmesi ile ilgili olarak uluslararası hukukun mevcut ve gelecekteki rolleri irdelenmiştir.

Seda Arslan Durmuş, İş Hukukunda Kıdem Kavramı

Çalışmada, doktrin görüşleri ve Yargıtay uygulamaları ışığında kıdem süresinin Türk iş hukukuna etkileri ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Eftal Gürel, Türkiye’de Siyasi Partilerin Milletvekili Adaylarını Belirleme Yöntemleri ve Parti İçi Demokrasi İlişkisi

Kitapta, Türkiye’de geçmişten bugüne döneminde etkili olan siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan yöntemler ve pratikteki uygulamalar ele alınmış, demokrasiye aykırı olarak tanımlanan ve şikâyet edilen mevcut durumun nedenleri ortaya konularak sorunun çözümü için fayda sağlayabilecek yöntemler önerilmiştir.

Osman Levent Özay, Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Alacaklı Sıfatıyla Temerrüdü

Çalışmada, Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinde düzenlenen alacaklı temerrüdü müessesesi kapsamında, iş sahibinin alacaklı temerrüdüne neden olan davranışları ve bu davranışların hukuki niteliği, temerrüdün şartları ve hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur.

Serap Tepe Şelaru, Kadının Sığınma Hakkının Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Değerlendirilmesi

Kitapta, İstanbul Sözleşmesi ile tanımlanan toplumsal cinsiyete dayalı sığınma hakkı, sığınma hukukundaki belirsizliğin ve öngörülemezliğin giderilmesi açısından taşıdığı önem bağlamında değerlendirilmiştir.

Gökçe Karaman Çankaya, Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Açabilecek Kişiler

Türk Ticaret Kanunu’nun 445-451. maddelerinde ayrıntılı bir biçimde düzenlenen iptal yaptırımının incelendiği eserde, ilgili kanun hükümleri ele alınmış olup doktrindeki farklı görüşler ve Yargıtay kararları ışığında iptal davasında davacı sıfatı irdelenmiştir.

Şadi Öz, İnşaat Sözleşmelerinde Bedelin Belirlenmesi

Kitapta, uyuşmazlıkların çözümüne fayda sağlaması ve bedelin ne şekilde belirlendiğinin yakından incelenmesi açısından inşaat sözleşmelerinde bedel hususu mercek altına alınmış, sözleşmenin sona erdirilmesi halinde iadesi söz konusu olamayan inşa edilmiş taşınmaz yapıların bedelinin ne şekilde belirleneceği konusu üzerinde durulmuştur.

Ali Saçar, Ulus Devletin ve Modern Yurttaşlığın Oluşumunda ve Gelişiminde Düzenli Ulusal Orduların Rolü

Çalışmada, Amerikan ve Fransız devrimlerinden başlanarak 1. ve 2. Dünya Savaşlarına kadarki süreçte, klasik ulus devlet ve düzenli ulusal ordu yapılanmasının oluşumu ve modern yurttaşın askeri yönünün inşası üzerinde durulmuş; 2. Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler sisteminde uluslararası savaş politikası ve uluslararası savaş teşkilatı oluşturma çabası ile klasik ulus devlet ve modern yurttaşın dönüşümü ele alınmıştır.

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazıya aşağıda yer verilmiştir:

Armanç Canbeyli, Eda Akın, Dersimiz: İhracat Kontrolleri-ABD’nin Yaptırım Rejimine Uyum Konusunda Hazırlıklar Ne Düzeyde?

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 52
Yargıtay (Hukuk) 3
Yargıtay (Ceza) 9
Danıştay 1
Bölge Adliye Mahkemesi 137
Bölge İdare Mahkemesi 52
TOPLAM 254

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay 6. HD., E. 2022/993 K. 2023/1301 T. 30.03.2023

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescili, taşınmazların üçüncü kişiler adına tescil edilmiş olması halinde ise davacıya devri gereken taşınmazların rayiç bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasındaki arsa paylı inşaat sözleşmesi uyarınca, binanın imal edilerek davalı arsa sahibine teslim edildiğini, davalının ise davacıya devretmesi gereken toplam 10 adet bağımsız bölümün tapularını devretmediğini ileri sürerek bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline, taşınmazların üçüncü kişilere devredilmiş olması halinde ise, dava tarihi itibariyle rayiç değerleri karşılığının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise sözleşmenin adi yazılı şekilde yapıldığı için geçersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. İlgili Yargıtay dairesince karar bozulmuş, ilk derece mahkemesince bozma kararına uyularak davanın kabulü ile tapu iptali ve tesciline karar verilmiştir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ise, tescil isteme hakkı veren geçerli bir sözleşme bulunmakta ise de bozmaya konu ilk hükmün yüklenici davacı tarafından temyiz edilmediği ve davalı yararına usuli kazanılmış hak doğduğu gözetilerek bu gerekçeyle tescil isteminin reddedilmesi ve terditli diğer talep olan tazminat talebinin ise kabulüne karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki kararı isabetli bulmamıştır.

Mevzuat

Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği

Enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğini sürekli olarak gelişen ihtiyaç ve tehditlere göre iyileştirmeye, asgari kabul edilebilir güvenlik seviyesini tanımlamaya ve bu kontrol sistemlerinin siber dayanıklılığına, yeterliliğine ve olgunluğuna ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik

Hakem listesi ve raportör yeniden, bilirkişi listesi ve kurum meslek personeli ilk kez tanımlandı. Komisyon başkanlığının görevleri, raportör ve itiraz yetkilisi, sigorta hakemleri, sigorta hakemliği sınavının kapsamı, atanma usulü, Sigorta Tahkim Sistemine başvuru ve itiraz hakem heyetlerine ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği

Yurt dışı ilaç tedarikçilerinin bazı yükümlülükleri, yönetmelik uyarınca temin edilen beşeri tıbbi ürünler için karekod uygulaması ve ilaç takip sistemi bildirimleri ile bu işlemlerin izin belgesi verilmiş sekonder ambalajlama tesisleri aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin sürelerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Başvurularda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen tesisler için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlıkça zorunlu tutulan belgeler istenebilecek. Ayrıca konaklama tesisinde müzik kullanılması halinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir belge de başvuruya eklenecek, yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek. Daha önceden belgelendirilen konaklama tesislerinin (basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar dahil), müzik lisansına ilişkin belgeyi 01.10.2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz etmesi zorunlu olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11835 Sayılı Kararı

Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği kararın kapsamına Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) da eklendi. Ödeme işlemleri ve denetime ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr