Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (30 Ekim-5 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin ikincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta aşağıda yer alan eserler Lexpera’ya yüklendi:

Hande Öge, Mehmet Çağrı Bağatur, Sorularla Sigorta Tahkim

Eserde, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki yargılamada uyulması beklenen usul kuralları ve Trafik Sigortası kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklardaki uygulama sorunları, uygulamadan örnekler ve baskı tarihine kadar meydana gelen gelişmelerle birlikte değerlendirilmiştir.

Köksal Bayraktar vd., Özel Ceza Hukuku Cilt IX - Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Özel Ceza Hukuku Serisinin dokuzuncusu olan eserde, zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet, nüfuz ticareti, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevlisinin ticareti, kamu görevinin terki veya yapılmaması, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma ve görevi yaptırmamak için direnme suçları incelenmiştir.

Can Eralp Elibol, Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu (TCK m. 240)

Eserde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” başlıklı bölümünde 240. maddede düzenlenen mal veya hizmet satımından kaçınma suçu, suç inceleme sistematiği ile incelenmiş ve suçla korunması amaçlanan hukuki değer ile suçun bütün kanuni unsurları eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmiştir.

Zafer İçer, Suça Teşebbüste Hazırlık Hareketleri ile İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması

Hazırlık hareketlerinin icra hareketlerinden ayrılması problemine ilişkin doktrinde ileri sürülen teoriler ve meseleye ilişkin yargı kararlarında benimsenen uygulamalar, çalışmanın odak noktasıdır. Bu iki hareket tarzı arasındaki sınırın nasıl belirleneceği hususunda, pozitif düzenlemelerin yanı sıra olması gereken hukuk açısından hangi yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine dair görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 16
Yargıtay (Hukuk) 5999
Yargıtay (Ceza) 781
Danıştay 605
Bölge Adliye Mahkemesi 517
Bölge İdare Mahkemesi 0
TOPLAM 7918

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na ait kararlar dikkat çekmektedir:

Danıştay İDDK., E. 2019/3003 K. 2020/2056 T. 4.11.2020

Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacı tarafından, Resmi Gazetede yayımlanan “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı” başlıklı düzenlemenin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddelerinin iptali istenmiştir. Danıştay Sekizinci Dairesi, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı temyiz eden davacı, dava konusu kararın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğu, mükelleflerin mağduriyetine sebep olabilecek nitelikte olduğu, her yıl sözleşmenin yenilenmesinin Borçlar Kanunu’na aykırı olduğu, sözleşme feshedilmedikçe kendiliğinden belirsiz süreli sözleşmeye döneceği, burada amacın damga vergisi almak olduğunu iddia etmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, temyiz istemini reddederek daire kararını onamıştır.

Danıştay İDDK., E. 2020/3 K. 2020/2797 T. 30.11.2020

Amirinin izni olmaksızın görev yerinden ayrıldığından bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 11. maddesi uyarınca yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılan davacı polis memuru, işlemin iptalini istemiştir. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal etmiştir. Danıştay 5. Dairesi ise kararın bozulmasına karar vermiştir. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin ilk kararında ısrar etmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz istemini kabul ederek, davacının nöbet görevi olduğu saatte nöbet noktasının boş olduğunun nöbetçi amir tarafından tespit edildiği, bu durumun tanık ifadesi ile sabit olduğu, böylelikle davacının üzerine atılı fiilin sübuta erdiği gerekçesiyle İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin ısrar kararının bozulmasına karar vermiştir.

Mevzuat

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesi nedeniyle Bakanlığın görev ve yetkileri artırıldı. Buna göre, toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla; çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, bu plan ve projeleri uygulamak, çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama yapmak, politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında; ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırları dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapmak/yaptırmak, bu maksatla dış mekânlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kurmak/kurdurmak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri desteklemek, yeni görevler olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hizmet birimleri arasında olan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hizmet birimi olarak belirlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

Marmara Denizi ve Adalar, kıyı kenar çizgisi esas alınmak ve krokide sınırları gösterilmek suretiyle Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi. Bu bölgede harekât eğitim sahaları ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yürütülecek faaliyetler, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek.

Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

Kişi Güvenlik Belgesi esaslarına, Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamındaki mavi kartlılarla ilgili ekleme yapıldı. Buna göre, kritik personel olduğu taahhüt edilen gizlilik dereceli bilgiye ulaşacak mavi kart sahibi personele yönelik talep edilen Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu için, Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonucu, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını müteakip Millî Savunma Bakanının onayı ile en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülecek taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans veya lisans sahiplerinin taşınmaz temininden kaynaklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03/11/2021 Tarihli ve 742 Sayılı Kararı

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına karar verildi. Buna göre, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresi Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlendi. Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hâkimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararları ise uygulanmaya devam edecek. Kurulun kararı 11.11.2021 tarihinden itibaren uygulanacak.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr