Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (4-10 Haziran 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz ikincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 38, Sayı 1, 2022

Derginin bu sayısında, ticari işletmeler arasında mal ve/veya hizmet tedarikinde geç ödemeye ilişkin hükümlerin (TTK m. 1530/2-8) satış, eser ve kira sözleşmelerine uygulanabilirliği; arsa sahibinin, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinden doğan alacakları yüklenici tarafından kendisine ödeninceye kadar bağımsız bölümlere ilişkin tapuda alıcı üçüncü kişiler lehine tescilden kaçınabilmesi; finansal verilerin ve finansal bilgilerin içsel bilgi niteliği ve kamuya açıklamanın sınırları; fiilî taşıyanın bizzat gerçekleştirdiği taşımanın (TTK m. 1191/2) yorumuna dair sorunlar ile borçlanma aracı sahipleri kurulunun toplanması ve kararlarının iptaline ilişkin makalelere ve bazı Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Saniye Albaş, Türk ve Kıbrıs Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları

Çalışmada, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kıbrıs hukukuna göre 37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası ile 12/83 sayılı Dış Ticaret Yasası’ndaki gümrük kaçakçılığı suçları iki ayrı hukuk sistemi açısından incelenmeye çalışılmıştır.

Ziya Koç, Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma (TCK m. 150/1)

Kitabın birinci bölümünde yağmanın tanımı, hukuki niteliği, tarihi gelişimi, özel hukuktaki durumu; ikinci bölümünde hak kavramı ve bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili ve alacak-borç ilişkisi; üçüncü ve son bölümünde ise yağma suçunun unsurları, korunan hukuki değer, soruşturma ve kovuşturma usulü ve benzer suçlarla karşılaştırmalara değinilmiştir.

Meltem Ercan Özler, Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu

Eserin birinci bölümünde dava konusu ile ilgili temel kavramlar ve dava konusunun teorik temellerine, ikinci bölümünde dava konusunun dava dilekçesi ve dava türleri bakımından değerlendirilmesine, üçüncü ve son bölümünde ise dava konusunun medeni usul hukukunun çeşitli kurumları bakımından değerlendirilmesine yer verilmiştir.

Abdurrahman Tekin, Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü

Siyaset ve anayasa biliminin konularından biri olan parlamento içi muhalefete, liberal bir anayasal sistemde yasama, yürütme ve yargı organları üzerinde hangi rollerin biçildiğinin ve biçilmesi gerektiğinin karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde tespit edilmeye çalışıldığı kitapta, toplumun her kesimini kucaklayan çoğulcu ve müesses bir anayasal nizamın inşası için ne tür reformların yapılması gerektiğine ilişkin öneriler üzerinde durulmuştur.

Didem Kaya Cankat, Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi

Çalışmanın amacı, acentelik sözleşmesinin sona erme hallerini detaylı olarak ele almak ve uygulamada karşılaşılan sorunları teorik yaklaşımlarla da değerlendirerek çözüm önerileri ortaya koymak olup, bu bağlamda ve sözleşmenin sona ermesiyle ilgili olduğu ölçüde acentelik sözleşmesinin unsurları, tarafları ve türleri de incelenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 1
Yargıtay (Hukuk) 387
Yargıtay (Ceza) 282
Danıştay 2
Bölge Adliye Mahkemesi 2
Bölge İdare Mahkemesi 87
TOPLAM 761

Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Serbest Bölgeler Kanunu

Arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üstyapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üstyapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu sürenin sonunda kullanıcıya ait olup üstyapıdan çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisi kalkacak ve bu mallar serbest bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tutanağa bağlanacak. Üstyapıda bulunan mallar üzerinde haciz veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek gibi şerhler varsa, bu haciz veya şerhler; tahliye süresinin sonunda, belirtilen komisyon tarafından yapılacak sayım ve tespite istinaden kalkmış sayılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Belediye Gelirleri Kanunu

Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlardan vergi alınmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanacak. Bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumu’nun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından veya Helal Akreditasyon Kurumu’nun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunlu olacak. Helal Akreditasyon Kurumu, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara 100.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verebilecek. Değişiklikler, 04.06.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurum ve kuruluşlara Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılacak başvuruların değerlendirilmesi ile cevaplandırılmasına ve bu amaçla CİMER kapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi. Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedeflerin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile daha da ileriye taşınmasına yönelik olarak 2024-2028 dönemini kapsayacak olan On İkinci Kalkınma Planı hazırlandı. Kalkınma Planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikler belirlenecek.

Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi (2022-2036) ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum sağlanması için mali-etkin bir yaklaşım olan ve doğa temelli bir çözüm stratejisi olarak biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kullanılmasını ifade eden “Ekosistem Tabanlı Uyum” kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarımsal Uygulamalar Projesi” yürütülerek iklim değişikliği etkilerine karşı bozkır alanlarında sürdürülebilir, ekonomik bir tarımsal üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik “Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi (2022-2036)” hazırlandı.

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

Bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde umumi disponibilite kapsamında bulunduracakları Türk lirası cinsinden menkul kıymetlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ, 24.06.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)

24.06.2022 tarihinden itibaren zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı %20 olarak uygulanacak. Finansman şirketlerinin ilk kez zorunlu karşılığa tabi hale getirilen yurt içi bankalardan kullanılan kredilerinden 23.04.2022 tarihi itibarıyla mevcut olanlar, vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dâhil edilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar

İlgili mevzuat uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr