Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (4-10 Mart 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yetmişincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Güray Erdönmez, Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali

Çalışmada, alacaklılardan mal kaçırmak için gerçekleştirilen işlemlere karşı etkin bir hukuki koruma sağlayan tasarrufun iptali davası, doktrindeki görüşler ve uygulamadaki sorunlar çerçevesinde ele alınmıştır.

Eda Çataklar, Çalışanların Eserleri: İş Sözleşmesinin Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Doğurduğu Sonuçlar

Eserin birinci bölümünde çalışanların eserlerini konu alan düzenlemelere dair genel çerçeve çizilmiş, ikinci bölümünde işvereni yetki sahibi kılan sözleşmelerin özellikleri üzerinde durulmuş, üçüncü bölümünde işverenin üzerinde yetki sahibi olabileceği eserlere değinilmiş, dördüncü ve son bölümünde ise çalışan ve işveren haklarının kapsamına yer verilmiştir.

Emre Köroğlu, Türk Borçlar Hukukunda İrade Bozukluğu Hallerinden Korkutma

Kitapta, korkutmanın irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri içerisindeki yeri, tanımı, şartları, çeşitleri, sonuçları, ispatı ve benzer hukuki kurumlardan farkları Türk, İsviçre ve Alman hukuk doktrinlerinde yer alan görüşler ve yargı içtihatlarından yararlanılarak kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Mert Dönmez, İdarenin Mali Sorumluluğu Bağlamında Kamu Görevlisine Rücu

Çalışmada, öne sürülen görüşler ve rücuya ilişkin pozitif düzenlemeler ışığında, kamu görevlilerinin ve zarar gören vatandaşların menfaati ile usul ekonomisi ilkesine uygun çözüm yolları tartışılmıştır.

Pelin Oğuzer, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Üreticinin Sorumluluktan Kurtuluş Sebepleri

Eserde, üreticinin sorumluluktan kurtuluş sebepleri, ürün sorumluluğuna ilişkin 85/374 sayılı Konsey Yönergesinde ve Türk hukukunda karşılaştırmalı olarak ele alınmış, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun üreticinin sorumluluktan kurtuluş sebeplerine ilişkin düzenlemeleri de değerlendirilmiştir.

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazılara aşağıda yer verilmiştir:

Şebnem Elif Kocaoğlu Ulbrich, Yeni Başlayanlar İçin Finansal Teknoloji (FinTek)

Merve Koca, Common Ownership by Institutional Investors and Effects on Competition

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 102
Yargıtay (Hukuk) 2
Yargıtay (Ceza) 2
Danıştay 102
Bölge Adliye Mahkemesi 465
TOPLAM 673

Mevzuat

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu

Ülkemizde ve kültürel, tarihî bağlarımızın ve ilişkilerimizin olduğu dünyanın diğer bölgelerinde Türk ve İslam arkeolojisi ve ilgili bilim alanlarında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak tarih öncesinden günümüze arkeoloji ve kültürel miras konusunda tarih ve kültüre odaklanmış bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları yayımlamak, arşivleme çalışmaları gerçekleştirmek, araştırmacıların erişebileceği kütüphaneler oluşturmak, özel müzeler açmak, dünya arkeoloji ve kültürel miras camiasındaki bilim toplulukları ile kültürel miras alanında iş birlikleri gerçekleştirmek, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak üzere, merkezi Ankara’da bulunan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kurulmasına ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yeni bir kanun yürürlüğe girdi.

Uzman Erbaş Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/4, K. 2022/64 sayılı ve 01.06.2022 tarihli kararı uyarınca, kanunun 12. maddesinin 3. fıkrası ile 19. maddesinde yer alan “…kendilerinden istifade edilememe…” ibareleri iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Deprem Sebebiyle Yerleşim Yerini Değiştiren Kişilerin Haklarının Korunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü hal kapsamında avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında bazı düzenlemelerin yapılmasına ilişkin kararname yürürlüğe girdi.

Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği

Yönetmelikte düzenlenen bazı şartlar, depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde zarar gören ruhsatlı veteriner hekim muayenehane ve/veya polikliniklerinde 06.02.2024 tarihine kadar aranmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte geçen tanımlar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki fon alacakları, alacaklarla ilgili fonun yetkileri, para cezalarının uygulanması ve tahsili, takip işlemlerinin başlaması, ödemeye çağrı mektubu, ödeme emri ve mal bildiriminde bulunulmamasına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

Fon paylarının kayda alınma başvurusu, pay sayısının artırılması ve artırılan tutarı temsil eden fon paylarının kayda alınması, portföy sınırlamalarına ilişkin esaslar ile fonun tanıtımına yönelik belgelere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

Meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde, kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen onaylı bitki koruma ürünü toptan veya perakende satış yeri ile depolarının aynı il içerisinde geçici yerlerde faaliyette bulunmak üzere taşınmaları halinde, yeni faaliyet yerleri için bazı şartlar aranmayacak. Tamamen yıkılmış veya hasarlı olup yıkım kararı alınan binalarda bulunan onaylı bitki koruma ürünü toptan veya perakende satış yerleri ile depolarından, bitki koruma ürünleri takip sistemi bildirimlerinde 06.02.2024 tarihine kadar zorunluluk aranmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Parasal Sınırlar ve Oranlar) (Sıra No: 80)

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatları yeniden belirlendi. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) yürürlükten kaldırıldı.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414)

Depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerdeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak olağanüstü hal süresince sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri bedeller ile ecrimisillerin olağanüstü hal süresince ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Tebliğde geçen tanımlar, yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda sıralanması ve yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalayacak yapı denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan eşya için, Ek-1’de yer alan listede belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) 15.09.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yetkili olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranının ne şekilde hasar fazlası desteği olarak taahhüt edileceğine ilişkin karar, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tarımsal Ürünlerin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a tâbi tarım satış kooperatifleri ve birlikleri de karar kapsamına alındı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Yatırım yeri tahsisi, öncelikli yatırım konuları, yatırım süresi ve tamamlama vizesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi; meydana gelen depremlere bağlı olarak geçici maddeler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

Uygulama esaslarına ilişkin hükümlerde kapsamlı değişikliğe gidildi. Değişiklik, 17.03.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan esaslara göre yürütülecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

Fiyat farkı hesabına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişiklik, 17.03.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan esaslara göre yürütülecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Satış Giderleri Tarifesi

İcra ve İflâs Kanunu gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği tarife yürürlüğe girdi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr