Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (5-11 Kasım 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin elli üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), 2022, Cilt 38, Sayı 3

Haksız Rekabet Perspektifinden Avrupa Birliği Hukukunda Planlı Eskitme ile Mücadelede Yeni Gelişmeler, Vekâlet Sözleşmesini Uygun Olmayan Zamanda Sona Erdiren Tarafın Sorumluluğu, Türk ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Bitki Çeşit İsimlerini İçeren Marka Başvurularında Uygulanabilecek Tescil Engelleri, bu sayıda yer alan makale başlıklarından bazıları olup ayrıca Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Mustafa Balcı, Güncel Yargı Kararları Işığında (6183 Sayılı Kanun Kapsamında) Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eserin birinci bölümünde, kamu alacağı ve kamu borçluları kavramları üzerinde durulmuş; ikinci bölümünde, teminat isteme ve ihtiyati haciz müesseseleri ile ilgili açıklamalara yer verildikten sonra öğreti ve yargı uygulamasında hukuki tartışma içeren pek çok konu ayrıntılı olarak ele alınmış ve çözüm önerileri sunulmuş; üçüncü ve son bölümünde ise, teminat isteme ve ihtiyati haciz düzenlemelerinin hukuk devleti ilkesi ve mülkiyet hakkının korunması yönlerinden Anayasaya aykırı olup olmadığı konusu üzerinde durularak kişisel görüşlere yer verilmiştir.

Batuhan Akkuş, Kaydî Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Edinen Aynî Teminatlar

Çalışmada, uluslararası normatif düzene paralel bir biçimde kaleme alınan Sermaye Piyasası Kanunu m. 47 hükmünün medeni hukuk açısından hukuki çerçevesi çizilmiş olup, finansal teminat sözleşmelerinin kuruluşu, icrası ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi bakımından konu bütün yönleriyle değerlendirilmiştir.

Bülent Geçgel, Kamusal Denetim Hukukunda Kamu Zararı ve Sayıştay’da Hak Arama Yolları

Kitapta, kamusal denetimin hukuksal çerçevesi kısaca açıklandıktan sonra kamu zararı kavramının doğru anlaşılması ve kamu zararından sorumlu tutulacakların doğru tespit edilmesinin sağlanması ile kamu zararının tespiti, tahsili ve takibi ve Sayıştay yargılamasında hak arama yolları konularında detaylı bilgi verilmiş olup bu kapsamda denetim kavramı, kamu zararı müessesesi ve Sayıştay yargılamasında hak arama yolları doktrindeki görüşler, mevzuat hükümleri ve yargı kararları ışığında incelenmiştir.

Baver Mazlum Mert, Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı

Çalışmanın birinci bölümünde, milletlerarası tahkimde üçüncü kişi finansmanının tanımı ve unsurları; ikinci bölümünde milletlerarası tahkimde ödeme güçlüğü ve üçüncü kişi finansmanına duyulan ihtiyacın artması; üçüncü bölümünde milletlerarası tahkimde finansman sözleşmesinden kaynaklanan hukuki meseleler; dördüncü ve son bölümünde ise milletlerarası tahkimde üçüncü kişi finansmanının yargılama giderlerine etkisi konularına değinilmiştir.

Ahmet Cemal Ruhi, Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlâmlarının Tenfizi

Eser, aradan geçen zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak yenilenmiş olup hazırlandığı dönemde bilimsel eserlerden yararlanılarak dar kapsamlı ve teorik olarak hazırlanmışken, yenileme sırasında konuya ilişkin Yargıtay içtihatları ve uygulama da dikkate alınmıştır.

Eylül Can Köse, Evlilik Birliğinin Eşlerin Tasarruf Yetkisine Getirdiği Sınırlamalar

Kitabın konusu, Türk Medeni Kanunu’nun 193. maddesinde düzenlenen eşlerin birbirleriyle ve üçüncü kişilerle hukuki işlem yapabilme özgürlüğüne, evlilik birliğini korumak amacıyla getirilmiş bulunan sınırlamalardan tasarruf yetkisi sınırlaması niteliğinde olanların incelenmesine ilişkin olup, aile konutu ile ilgili işlemlerde eşin rızasının aranması (TMK m. 194), eşlerden birinin belirli malvarlığı üzerinde hâkim kararıyla tasarruf yetkisinin sınırlandırılması (TMK m. 199) ve edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin paylı mülkiyetindeki mallar bakımından eşlerin pay üzerindeki tasarruflarının diğer eşin rızasına bağlı olmasına (TMK m. 223/2) yer verilmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 29
Yargıtay (Hukuk) 5181
Yargıtay (Ceza) 443
Danıştay 423
Bölge Adliye Mahkemesi 1422
Bölge İdare Mahkemesi 462
TOPLAM 7960

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Büyük Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay BGK., E. 2022/1 K. 2022/1 T. 26.01.2022

Karara konu olan dava, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla (...) 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde verilen karar nedeniyle, davacı (...) Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 46. maddesine dayalı olarak Maliye Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasıdır. Maliye Bakanlığı vekili tarafından sunulan cevap dilekçesinde, HMK’nın 46. maddesinde sayılan sebepler bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

İlgili Yargıtay Dairesince, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davanın reddine yönelik kararı oy çokluğu ile onamış; davacı tarafın karar düzeltme talebinde bulunması üzerine ise, onama kararının kaldırılmasına ve ilgili Dairenin kararının kesin olarak bozulmasına karar vermiştir. İlgili Daire, ilk kararında direnmiş ve davanın usulden reddine karar vermiştir.

Direnme kararının davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; HMK’nın 46. maddesinde sorumluluk nedenlerinin sınırlı sayıda sayılmış olduğu, 47. maddesinde davaların açılacağı mahkemenin gösterildiği, 373. maddesinde ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemelerinin kararında direnmesi halinde incelemenin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacağı, ayrı bir yargılama usulü öngörülmediğinden kanun yolunun da bu kanuna göre belirleneceği gerekçeleriyle direnme kararının Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından incelemesine karar vermiştir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu ise; HMK uyarınca, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı yapılan yargılamaların temyiz incelemesinin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacağı, kanunla belirlenmesi gereken ve kamu düzenine ilişkin olduğunda şüphe bulunmayan görevli merciin yorum ya da kıyas yoluyla ihdas edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun temyiz inceleme görevi bulunmadığı gerekçeleriyle dava dosyasının incelenmeksizin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gönderilmesine oy çokluğu ile karar vermiştir.

Mevzuat

Gelir Vergisi Kanunu

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca, lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kW’a kadar (50 kW dâhil) olan (kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil), yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

01.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ve yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Kanunu

Sermaye azaltımında vergilendirmeye ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirildi. Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak, kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmelerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bankacılık Kanunu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bir banka ya da banka grubu için, kanunda sayılan faaliyet konuları bazında sınırlama veya kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet izni vermeye yetkili olacak. Kurul, gerektiğinde, bankaların alacağı hizmetin niteliğine göre, bu hizmeti sunacak destek hizmeti kuruluşları ile diğer hizmet sağlayıcılarının bu hizmetleri sunarken uymaları gereken usul ve esasları belirleyebilecek, bunları yetkilendirebilecek. Ayrıca kuruluşlara ilişkin yeni bir idari para cezası düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınması Hakkında Kanun

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 01.10.2022 tarihinden önce olup da kullandığı nakdî ve gayrînakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 01.07.2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Ceza hükümlerinde değişikliğe gidildi. Alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasında Ticaret Bakanlığı tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu

Kredi borcunun tespiti, ödenmesi ve kredi teminatı ile taksitlerin zamanında ödenmemesine ilişkin hükümlerde kapsamlı değişikliğe gidildi. Kredi almakta olan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek. Daha önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş olan kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam edilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sosyal Hizmetler Kanunu

Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken evde bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Daha önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmeyecek. Açılmış olan davalarda yargılama gideri ile vekâlet ücretine hükmolunmayacak, hükmolunanlar tahsil edilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu kanun kapsamındaki kişilere yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilecek. İlgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında, daha önce idare tarafından yapılan tahsilatlar ilgililerine iade edilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Kanunu

Covid-19 salgını sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene uygulanan idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemeyecek. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yükseköğretim Kanunu

Üniversitelerin tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrenciler ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilere intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4.702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Vakıf üniversitelerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin tutarını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak. Bu şekilde ücret ödenmiş olması, İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ile analık sigortası açısından sigortalılık ilişkisi kurulamayacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi kesilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev ve yetkileri arasında düzenlendi. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adı altında yeni bir Bakanlık hizmet birimi ihdas edildi. Ayrıca Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri hüküm altına alındı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mevduat ve katılım fonu kabulü ile katılım fonlarına ilişkin genel koşullara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik

Destek hizmetine ilişkin sınırlama hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

İşveren tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen eğitim ve araştırma katsayısı tanımlandı. Temel esaslar, eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinin üniversite ile iş birliği yapılan birimlerinde ham puanın hesaplanması ve ek ödemeye ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İcra ve İflâs Kanunu’na göre kurulan icra daireleri başkanlıklarının kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış ve sonuçlandırılmamış işlemler, yürürlük tarihinden önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği

Ülkemizin sivil hava aracı siciline kayıtlı veya kaydedilecek hava araçlarının ve onlara takılacak komponentlerin sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşların lisanslandırılmaları veya yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 05.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği, Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği, Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği ve Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Mevcut lisansların ve onayların geçerliliğine ilişkin geçici madde hükümleri ihdas edildi.

Sivil Hava Aracı Kaza veya Ciddi Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Sivil hava aracı kaza veya ciddi olaylarının bildirimlerinin yapılması, araştırılması ve incelenmesi, gerçekleşebilecek kaza ve ciddi olayların önlenmesi hususunda inceleme raporları yayımlanması, bunlara ilişkin usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi. Sivil Hava-Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerde sermayenin kaybı ile borca batık olma durumunda çağrı ve bildirim yükümünü düzenleyen 376. maddesi kapsamında, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarla ilgili süre sınırı, 01.01.2024 olarak yeniden düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

Kamu teşebbüslerinin 2023 yılı malî hedefleri uyarınca izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirleyen, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsayan tebliğ, bazı maddeleri hariç olmak üzere 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)

İhale bedeli ve usulü, ön izin verilmesi ile sözleşmenin sona ermesi ve feshine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Beşeri tıbbi ürünün, satışa sunulduğu ülke/ülkelerde geçici fiyat değişikliklerine sebep olan iskonto uygulamaları ile ürün sınıflandırılmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirme uygulamaları, gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmayacak. Satışa sunulduğu ülke/ülkelerde perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla kullanıma sunulan ürünler, ülkemizde perakende satışı olan ürünlerin gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmayacak. Başvuru yapan firmalar bu hususu tevsik eden belgeleri başvuruyla birlikte sunacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı

Kesin korunacak hassas alanlara ilişkin olarak, dalyan ve lagün ekosistemleri ile denizler, göller ve diğer iç sularda doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilecek. Nitelikli doğal koruma alanına ilişkin olarak, geleneksel balıkçılık faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi 30 ton/yıl değerini aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı yapılabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr