Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (8-14 Temmuz 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin seksen yedincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Zeynep Dönmez Canseven, Yapay Zekânın Anonim Şirketin Yönetim Kurulunda Yer Alması ve Bu Durumun Hukuki Sorumluluğa Etkisi

Hong Kong’da yerleşik bir risk sermayesi şirketinin, 2014 yılında VITAL isimli algoritmayı yönetim kurulu üyesi olarak atadığını duyurmasıyla birlikte yapay zekânın yönetim kurulu üyesi olması konusundaki tartışmalara değinilen eserde, yapay zekânın anonim şirketin yönetim kuruluna çeşitli seviyelerde dahil olması ve bu durumun, ticaret hukuku çerçevesinde üyelerin hukuki sorumluluğuna etkisi ele alınmıştır.

Abdullah Arslan, Sermaye Piyasası Hukukunda İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Bilgi Suistimali)

Kitapta, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) m. 106’da düzenlenen içerden öğrenenlerin ticareti konu edilmiş olup “içerden öğrenen” ve “içerden öğrenilen bilgi” kavramları ayrıntılı olarak irdelenmiş, içerden öğrenenin gerçekleştirdiği fiilin hangi koşullar altında SPK m. 106 kapsamına dahil edilebileceği ve içerden öğrenenlerin ticaretinden etkilenenlerin hangi hukuki, cezai ya da idari yollara başvurabileceği hususları mercek altına alınmıştır.

Müjgan Karyağdı, İdari İşlem Olarak Vergi İnceleme Süreci

Çalışmada vergi inceleme sürecinde idari işlemin unsurları, Türk vergi hukukunda vergi inceleme süreci, Türkiye, Almanya ve Fransa’da vergi inceleme sürecinin karşılaştırılması ve idari işlem ile vergi inceleme süreci ilişkisi üzerinde durularak kapsamlı bir değerlendirmede bulunulmuştur.

Kübra Demir, İş Hukukunda 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Bağlamında Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı

Kitapta, işverenin eşitlik ilkesini gözetme ve ayrımcılık yasağına aykırı davranmama borcu, yaptırımlar ve ispat yüküne ilişkin kurallar kıyaslanmış; 6701 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2016 yılından itibaren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin verilen ve özellikle işçi-işveren ilişkilerini ilgilendiren kararlara değinilmiştir.

Saliha Merve Kaya, Uygulamada Çocuk Yargılaması: İstanbul Anadolu Adliyesi Çocuk Mahkemelerinde Dosya İncelemesi

Çalışmada, “çocuk” kavramı açıklandıktan sonra çocuk adalet sistemi üzerinde durulmuş; yargılama aşamasında onarıcı adaletin gerçekleşmesini temin açısından soruşturma, kamu davasının açılması ve kavuşturma aşamalarına ilişkin ve ayrıca ön ödeme ile ilgili imkânlar değerlendirilmiş; koruma tedbirleri, sosyal inceleme raporu ve adli tıp raporu, kamu davasının sona ermesi ve hüküm başlıkları altında uygulamada çocuk yargılamasının sonuçları üzerinde durulmuştur.

Müge Değirmencioğlu, Milletlerarası Ticari Tahkimde Patolojik Tahkim Anlaşmaları ve Hibrit Tahkim Anlaşmaları

Eserde, bir sentez içeren tahkim prosedürleri hibrit kavramını nitelendirir şekilde tespit edilmiş; bu prosedürler, tahkim ile birlikte devlet mahkemelerinin ya da başkaca alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kademeli olarak yetkilendirildiği (med-arb, arb-med, medola, arb-med-arb, arb-med-opt-out) ve bir tahkim merkezi ile birlikte başka bir tahkim merkezinin kurallarının yetkilendirildiği hibrit tahkim anlaşmaları olarak ifade edilmiş; bu iki durumu nitelendiren hibrit tahkim anlaşmaları, yabancı yargı içtihatlarından ve doktriner içtihatlardan istifade edilerek Türk hukukunda varılabilecek sonuçları bakımından değerlendirilmiştir.

Hamit Yumuk, Gümrük Müşavirinin Mali Hukuk Bakımından Sorumluluğu

Kitabın birinci bölümünde gümrük müşavirliği mesleğinin gelişimi ve çalışma alanı, temsil ve gümrüklerde iş takibi, vergi hukuku ilişkisi, sorumluluk ve gümrük müşavirinin sorumluluğunun hukuki niteliği irdelenmiş; ikinci bölümünde gümrük müşavirinin gümrük vergilerini ödeme sorumluluğu, sorumluluğun koşulları, kapsamı ve sorumluluğu sona erdiren ve kaldıran nedenler ele alınmış; üçüncü ve son bölümünde gümrük müşavirinin bilgi isteme hakkı, bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi isteme hakkı, itiraz hakkı, uzlaşma talep etme hakkı, geri verme ve kaldırma talebinde bulunma hakkı, dava açma, davaya katılma ve davayı ihbar hakkı incelenmiştir.

Eda Kurt, Karşılıksız Çek Keşide Edilmesini Önlemek İçin Alınabilecek Hukuki Tedbirler ve Elektronik Çek

Çalışmada, bir ödeme aracı olarak çeke duyulan güvenin korunması, çekin ekonomik hayatın sürdürülebilirliği bakımından önemi ve karşılıksız çek sorunu, Türk hukukunda çeke güven duyulması ve karşılıksız çek keşide edilmesini önlemeye yönelik hukuki düzenlemeler, karşılıksız çek keşide edilmesinin önüne geçebilmek için Türk hukukunda yararlanılabilecek imkân ve düzenlemeler, çeke güvenin sağlanması ve karşılıksız çek keşide edilmesini önleme konusunda elektronik çek uygulaması ve Elektronik Çek Kanun Taslağı’nın getirdiği yenilikler, sorumluluk sigortaları uygulaması ile çek bedelinin güvenceye alınması konuları üzerinde durulmuştur.

Dilşah Buşra Kartal, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Eserde, Türk hukukunun yanı sıra farklı hukuk sistemlerindeki ve uluslararası hukuk uyumlaştırma metinlerindeki üçüncü kişi yararına sözleşmeye ilişkin hükümler incelenmiş; söz konusu hükümler ve doktrindeki görüşler ışığında Türk hukuku açısından üçüncü kişi yararına sözleşmede ortaya çıkabilecek hukuki problemler tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur.

İmran Semiz, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda İstinaf

Çalışmada, ideal bir vergi yargılamasında olması gereken istinaf sisteminin nitelikleri ortaya konmaya çalışılmış, bu çerçevede vergi yargılaması hukukunun kendine has niteliği ve ilkeleri ile adil yargılanma hakkı ekseninde istinaf kanun yolu incelenerek istinaf kanun yolundaki aksaklıklara çözüm önerileri getirilmiştir.

Işıl Kacar, Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama Suçu Bağlamında Kastın Tespiti

Eserin birinci bölümünde suç işleme kastı ve suça teşebbüs kavramları açıklanmış, ikinci bölümünde ceza muhakemesinde ispat ve kastın belirlenmesi hususu irdelenmiş, üçüncü ve son bölümünde ise öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçunda kastın ayırt edilmesi kıstaslarına yer verilmiştir.

Rukiye Feray Durmuş, Yenilik Doğuran Davalar

Kitabın ilk bölümünde yenilik doğuran davanın diğer dava türleri ile karşılaştırması yapılmış, yenilik doğuran davanın dayanağı olan yenilik doğuran haklar incelenmiş, bu dava türünün özellikleri ve icra kabiliyeti ortaya konulmuştur. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise maddi hukuktaki başlıca yenilik doğuran davalar tek tek ele alınmıştır.

Sinan Seçkin, Özel Hastanelerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi

Çalışmada, Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelerin ruhsatlandırılması ve denetimine ilişkin yetkileri, idare hukukunun genel ilkeleri ve yargı içtihatları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş; sağlık hizmetinin asıl sahibi olan idarenin denetim ve gözetim görevinin kapsamı ile bu göreve koşut olarak idarenin sorumluluğu açıklanmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 20
Yargıtay (Hukuk) 123
Yargıtay (Ceza) 69
Danıştay 2
Bölge Adliye Mahkemesi 1121
Bölge İdare Mahkemesi 526
TOPLAM 1861

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2023/356 K. 2023/524 T. 24.05.2023

Taraflar arasındaki işçilik alacağı davasından dolayı yapılan yargılama sonunda ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine başvuru Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karar, davalı vekilinin temyizi üzerine ilgili Yargıtay Dairesince bozulmuş; ilk derece mahkemesi tarafından Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararının da davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında işin esasına geçilmeden önce mahkemece bozma kararına uyulmasından sonra uyma kararından rücu edilerek önceki hükümde direnilmesine karar verilip verilemeyeceği, bozmaya uyulmakla davalı lehine usuli kazanılmış hak oluşup oluşmadığı, direnme kararının usulüne uygun olup olmadığı hususları ön sorun olarak tartışılıp değerlendirilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca; Özel Dairenin bozma kararına ilk derece mahkemesince uyulmuş olmakla davalı lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu, bu nedenle ilk derece mahkemesinin uyma kararından dönerek önceki kararda direnmesinin usulen mümkün olmadığı, bir defa bozmaya uyulmasına karar verildikten sonra uyma kararından dönülmesinin davaya bir etkisinin bulunmadığı, usuli kazanılmış hak ilkesinin kamu düzeni ile ilgili olup temyiz aşamasında da kendiliğinden dikkate alınması gerektiği gerekçeleriyle direnme kararının usulden bozulmasına oyçokluğu ile hükmedilmiştir.

Mevzuat

Karayolları Trafik Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/41, K. 2023/102 sayılı ve 18.05.2023 tarihli kararı uyarınca, araçlarda bulundurulması zorunlu gereçlere ilişkin madde hükmünde düzenlenen para cezası, araçlarında takoğraf kullanmayan sürücüler yönünden iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yükseköğretim Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2018/94, K. 2023/10 sayılı ve 25.01.2023 tarihli kararı uyarınca, Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların eğitimlerine ilişkin olarak almış oldukları diploma ve derecelerin denklik işlemlerinin yapılmayacağı ve bu hususta başlamış olan işlemlerin tamamlanmayacağına ilişkin hüküm iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/27, K. 2023/100 sayılı ve 18.05.2023 tarihli kararı uyarınca, idarece yapılan yazılı tebligatla tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyeceği ve dava açılamayacağına ilişkin ibare iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2020/34, K. 2023/25 sayılı ve 16.02.2023 tarihli kararı uyarınca, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün kullanımı ücrete tabi olan her çeşit karayolu, köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücreti tespit etme yetkisi iptal edildi. Ayrıca Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücreti tespit etme, liman başkanlıklarının idari yetki alanlarını belirleme yetkisi iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun görev ve yetkileri, Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi, Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu, yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ile değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Homeopatik tıbbi ürünlerin istenen etkililik ve güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar yeniden belirlendi. 24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 01.09.2023 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle hizmet bölgeleri çizelgesinin üçüncü hizmet bölgesi bölümünde sayılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Uzman eczacı yönetmelik kapsamına alındı. Kura komisyonunun teşkili, toplanma zamanı ve görevleri ile kura ve atamaya ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Karşılıklı yer değiştirmeye ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan kuralar puan hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

Komisyon ve genel müdürlüğün görevleri, personelde aranacak şartlar, yabancı dil düzeyi, kontenjan tespiti, adayların belirlenmesi, yurt dışına gönderilme, program süresi ve süre uzatımı, taahhüt ve kefalet senedi ile çalışma raporuna ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)

Harçlar Kanunu’nda düzenlenen sürücü belgesi harçları başlıklı bölüm hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırıldı. Söz konusu kanunda düzenlenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı başlıklı bölümde yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlendi. Ayrıca nispi harçlar ile maktu harç tutarları tebliğ ekinde düzenlendi. Tebliğ, 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)

Düzenleme uyarınca, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü’nden de yapılabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı %57,00’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave edilecek. Bu ilave oran, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve öncesindeki son iki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanacak. Değişiklikler, 07.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu İhale Genel Tebliği

Doğrudan temine ilişkin açıklamalar başlıklı madde hükümleri tümüyle, ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar ve idareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler başlıklı madde hükümleri kısmen yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. İptal ve değişiklikler, 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, söz konusu kanunun 22. maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği tebliğ, 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr