Lexpera Blog
Author image

Prof. Dr. Emre Esen

3 Gönderi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ICSID Hakem Kararlarının Türkiye’de İcrası ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 28.04.2021 Tarihli Kararı

1. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E.2021/875-K.2021/4586 sayılı ve 28.04.2021 tarihli kararına konu olayda; Türkiye’nin de taraf olduğu Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme (ICSID Sözleşmesi) kapsamında kurulan Uluslararası Yatırım İhtilaflarının Çözüm Merkezi (ICSID) bünyesinde verilen 08.03.2016

Devamı

Yargıtay İçtihatları Birleştirmeli: Yabancı Devlet Mahkemesini Yetkili Kılan Yetki Anlaşmasında Yetkili Mahkemeyi Yalnızca Devlet Adı İle Belirtmek Geçerli Mi Geçersiz Mi?

1. Yabancı devlet mahkemelerinin yetki anlaşmasıyla yetkili kılınmasının Türk mahkemelerinin yetkisi üzerindeki etkisini düzenleyen 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun m.47 hükmüne göre; yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği hâllerde, taraflar, aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir

Devamı

Uluslararası Ticarî Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Genel Bir Değerlendirme

(1) Ülkelerarası bir mübadele vasıtası olarak insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenen uluslararası ticarî ilişkilerin temelinde daima bir sözleşme yer alır ve taraflar arasındaki hukukî münasebetler bu sözleşme üzerine bina edilir. Ancak bu sözleşme bir taraftan harp, isyan ve ayaklanmalar, grevler, millîleştirmeler, el koymalar, gümrük ve kambiyo sınırlamaları, yangın ve

Devamı