Lexpera Blog

Borsa İstanbul Özel Pazarı

Özel pazar şirketler ile nitelikli yatırımcılar ve melek yatırımcılar arasında halka açılmaksızın pay alım satımının bir web platformu (www.bistozelpazar.com) üzerinden yapılmasını sağlayan bir pazardır. Özel Pazarın en önemli hedeflerinden biri girişimcilik ekosistemini ve yatırım ortamının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Pazar’da gerçekleştirilen işlemlere Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Özel Pazara üye olan şirketler sermaye piyasası kanununa tabi olmadığı gibi burada yapılan pay ihracı veya alım satım işlemleri için izahname hazırlanmasına gerek yoktur. İşlemler için aracı kullanılması da zorunlu değildir.

Üyelik

Platforma üye olabilmek için aşağıdaki kişiler elektronik olarak başvuruda bulunabilirler.

1. Şirket ve Şirket Ortakları

Halka açık olmayan anonim şirketler Yeni Girişimler ve Yükselen Girişimler olmak üzere iki kategoriden birinden başvurabilirler.

Yeni Girişimler (Start-up):

Şirket kuruluş tarihinden itibaren en az altı ay ve en fazla beş yıl geçmiş olmalıdır.

Yükselen Girişimler (Pre-IPO):
  • Bağımsız denetimden geçmiş veya herhangi bir yasal otoriteye verilen son iki yıldaki herhangi bir döneme ait mali tablolardaki aktif büyüklüğü veya satış gelirleri asgari 5 milyon TL, ve
  • Şirket kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmiş olmalıdır.

2. Yatırımcılar

Nitelikli Yatırımcılar[1], Bireysel Katılım Yatırımcıları[2] ve yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılar ve melek yatırımcılar Özel Pazar’a üye olabilirler.

3. Aracılar

Alıcı veya satıcı adına ve hesabına işlemleri yöneten danışmanlar, hukuk firmaları, fonları, finansal kuruluşları, aracı kurumları ve bankalar aracı olarak üye olabilirler.

4. Servis Sağlayıcılar

Özel Pazar’da gerçekleşen işlemler için şirketlere ve yatırımcılara danışmanlık, hukuk, bağımsız denetim gibi ek hizmetler özel pazar üyesi servis sağlayıcılar tarafından verilebilir.

Süreç

Şirket ve şirket ortakları veya yatırımcılar platform üzerinden pay alım, satım, iştirak ve diğer işlemlere yönelik olarak karşı tarafla ilgilendiklerini belirten ve İlgi Bildirimi olarak adlandırılan elektronik bir bildirim gönderirler. İlgi Bildirimi’nin kabulü durumunda şirket ve şirket ortakları ilgili yatırımcı için yetkili alıcı, yatırımcı ise karşı taraf için yetkili satıcı olarak belirlenir.

İlgi Bildirimi’nin kabul edilmesi halinde, taraflar birbirlerinin ikinci seviye bilgilerine[3] ulaşabilir ve pay alım satım amacıyla aralarında görüşmeler ve müzakareler yapabilirler.

Bu pazarda verilecek alım satım tekliflerinin tutarı yeni girişim şirketleri için 20.000 TL’den, yükselen girişim şirketleri için 100.000 TL’den az olamaz. Pay devri ve ödemeler alıcı ve satıcı tarafından özel pazar dışında gerçekleştirilir.

Yetkili alıcı ve yetkili satıcının anlaşmaya varması halinde pay satışına ilişkin özel pazara bildirimde bulunurlar.


Dipnotlar:


  1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2013 tarihli Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Tebliği’nin 77. maddesinde tanımlanan nitelikli yatırımcılar. ↩︎

  2. Hazine Müsteşarlığı tarafından lisans verilmiş melek yatırımcılar. ↩︎

  3. Şirketler, şirket ortakları ve yatırımcılar platformda birinci ve ikinci olmak üzere iki seviyede bilgi paylaşırlar. Birinci seviye bilgileri standart tanıtıcı bilgilerdir. İkinci seviye bilgiler ise yetkili alıcı ve satıcıların sadece birbirlerine sağladıkları bilgilerdir. ↩︎

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Deniz Eray
Istanbul / Turkey Websitesi