Lexpera Blog

Tag: sermaye piyasası

Toplam 6 Gönderi

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Tutulan Hesaplar

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] ‘Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi’ başlıklı 13’üncü maddesi,

“(1) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların

Devamı

Sermaye Piyasasında Sürekli Bilgi Kavramı

1. Giriş

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] (SPKn) ‘Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar’ başlıklı 15’inci maddesine göre “(1) Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya

Devamı

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Son Düzenlemeler Sermaye Piyasamızın Teşviki Bakımından Neleri İçeriyor?

Türkiye Cumhuriyetinin 97’nci Kuruluş Yıldönümü anısına…

1. Giriş

239 sıra sayılı ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi[1] (2/3147) [“Teklif”], 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuş, ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda (PBK) görüşülerek onaylanmış[2]

Devamı

Önemli Nitelikteki İşlem Uygulamasına İlişkin Yeni Kurallar

30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilk kez kanun düzeyinde düzenlenen önemli nitelikteki işlem kavramının uygulamasına ilişkin detaylar, 27 Haziran 2020 tarih ve 31168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (Yeni

Devamı

Bir Hayalin Sonu: Borsada İşlem Görmenin ve Halka Açık Ortaklık Statüsünün Sona Ermesi

Halka açılma ve payların menkul kıymetler borsasında işlem görmesi, anonim ortaklıklar için bir yandan oldukça etkili bir finansman elde etme ve rasyonel bir itibar sağlama yöntemidir. Keza ortaklığın daha kurumsal hâle gelmesi, pay sahiplerinin kredi kurumları nezdinde kredi elde etme gücünün artması, genel anlamda sermayenin tabana yayılması ve bunlara bağlanan

Devamı