Lexpera Blog

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Tutulan Hesaplar

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] ‘Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi’ başlıklı 13’üncü maddesi,

“(1) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların paylarının kayden izlenmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.
(2) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir. Kurul, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya MKK üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın hesapların toplu olarak tutulmasına karar verebilir.
(3) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tarafından izlenir. Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur.
(4) Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez.
(5) Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.
(6) Payların devrinin, 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın MKK nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.
(7) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran MKK’nın üyeleri tarafından yerine getirilir. İlgili kanunlar uyarınca elektronik ortamda tebligatı yapılan alacakların takip ve tahsiline ilişkin hükümler saklıdır.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından mezkûr hükme dayanılarak çıkarılan II-13.1 sayılıKaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ[2] (Tebliğ) ile kaydileştirmenin esasları belirlenmiş olup, bu yazıda kayıt tutma ve MKK nezdinde kaydı tutulan hesaplar üzerinde durulacaktır.

1. Kayıtların Tutulması

Kaydi sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklarla ilgili kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda MKK üyelerince tutulur. Hesapların açılması ve hesaplarda kayıt ve değişiklik yapılması usul ve esasları MKK tarafından belirlenecek elektronik işlem yöntemleriyle üyeler tarafından hak sahiplerinin talimatlarına uygun şekilde MKK kayıtlarında değişiklik yapılması sureti ile gerçekleştirilir.

Doğal afet, teknik arıza gibi mücbir sebeplerle bir bilgi akışı sorunu olduğunda kayıtların ne şekilde iletileceği ve değiştirileceğine ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Takas işlemlerinin yürütülmesi için, merkezi takas kuruluşları itibarıyla da kayıt tutulur. Hak sahiplerinin kayıtları, üye hesapları ile bağlantı kurularak izlenir. Kayden izlenen haklar SPKn’nun[3] 13’üncü maddesi uyarınca senede bağlanmaz.

Üyeler tarafından kayıtların tutulmasında kullanılacak kodlama sistemi MKK tarafından belirlenir. MKK’da tutulacak kayıtlar, SPK tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Tebliğde düzenlenen hususlar dışında hiçbir sınırlama ve şarta tabi tutulamaz.

Tebliğ hükümleri çerçevesinde üyelerin, MKK sisteminde işlemleri yerine getirmeye yetkili görevlileri, MKK’ca belirlenen usul çerçevesinde MKK’ya bildirilir ve işlemler, münhasıran bu görevlilerce yerine getirilir. Üyeler tarafından hesaplarda hatalı veya eksik kayıtları düzeltmek amacıyla kayıt yapılması durumunda, düzeltme yapıldığı bilgisi MKK’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde üye tarafından MKK’ya ve hak sahibine bildirilir. Üyelere hesap açma veya kayıt amacıyla yapılan başvurularda eksikliklerin bulunması halinde, talebin reddi mümkündür. Bu halde ret kararının, gerekçeli olarak hak sahiplerine üye tarafından derhal bildirilmesi zorunludur.

Üyeler, MKK’dan izin almak kaydıyla, süreklilik arz etmeyecek şekilde diğer üyelerin teknik imkânlarını kullanmak suretiyle işlemlerini yürütebilirler. Üyeler, MKK tarafından belirlenecek ve Kurulca onaylanacak esaslar çerçevesinde, kendi istihdam ettikleri personel ve teknik imkânları kullanmak yerine diğer bir üye aracılığıyla dolaylı ve sürekli bir şekilde MKK’da işlemlerini yürütebilirler.

2. MKK Nezdinde Tutulacak Hesaplar

2.1. Hesaplar

MKK nezdinde tutulacak hesaplar,
i. TCMB,
ii. İhraççılar,
iii. Yatırım kuruluşları,
iv. Merkezi takas kuruluşları ile
v. SPK tarafından belirlenen diğer kuruluşlar
itibarıyla açılır.

Hak sahiplerinin adına açılan yatırımcı ve ortak hesapları ise, kimlik bilgilerinin MKK’ya bildirilmesi üzerine açılır ve söz konusu hesaplar üzerinde işlem yapmaya yetkili üyeler ile bağlantısı kurulur.

TCMB ile merkezi takas kuruluşları, herhangi bir üye ile bağlantı kurmaksızın, doğrudan doğruya MKK’da hesap açtırabilir.

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde, MKK’nın yabancı saklama kuruluşları nezdinde hesap açtırması ve hesapların tutulmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde üye olarak veya Kurulca izin verilmesi halinde Takasbank’ın MKK nezdindeki hesabına bağlı olarak açtıracakları söz konusu hesaplar hak sahibi bazında izlenmeyebilir. MKK, kendi nezdinde veya Takasbank’ın MKK nezdindeki hesabında hak sahibi bazında izlenmeyecek şekilde hesap açmayı talep eden yabancı merkezi saklama kuruluşlarına ilişkin başvuruları SPK’ya iletir. SPK bu başvuruları ülke bazında değerlendirir. Kurul düzenlemeleri uyarınca yurtdışında ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının hak sahibi bazında olmayan hesaplarda izlenmesi mümkündür. Bu hesapların gerçek mahiyetini gizleyecek nitelikte hesap açılamaz, kayıt tutulamaz.

2.2. İhraççı hesabı

İhraççı hesabı, kaydi sermaye piyasası araçları için açılır. İhraççı hesapları;

 1. İhraççı havuz hesabı,
 2. Ortak hesabı ve
 3. Bilinmeyen ortak hesabından
  oluşur.

İhraççının yatırım fonu kurucusu olması halinde, ihraççı hesapları;

 1. Havuz hesabı ve
 2. Bilinmeyen katılımcı hesabından
  oluşur.
 • İhraççı havuz hesabı, kaydi sermaye piyasası araçları ihracına ilişkin geçici kayıtların izlenmesi amacı ile tutulur. İhraç edilecek kaydi sermaye piyasası araçlarının satış süresi boyunca takibi havuz hesabında yapılır ve satışa konu olan tutarlar satış süresinde kaydi sermaye piyasası araçlarının satılması ile veya satış öncesinde, ilgili hesaplara yapılacak kayıt neticesinde bu hesaptan düşülür. Yatırım fonu katılma paylarının ihraç ve iptal işlemleri de havuz hesabı kullanılarak yapılır.

 • Ortak hesabı, ihraççı tarafından münferiden pay sahipleri için, MKK tarafından belirlenen bilgilerin MKK’ya iletilmesi ile açılır. Ortak hesabına sadece Borsada işlem görmeyen payların kayıtları yapılabilir. Bu hesaptaki kaydi sermaye piyasası araçları, ihraççının verdiği bilgiler doğrultusunda türleri ve hak sahipleri itibariyle tutulur.

 • Bilinmeyen ortak ve bilinmeyen katılımcı hesabı, kaydi dönüştürme aşamasında, hak sahiplerinin ihraççı tarafından bilinmemesi durumunda, bu nitelikteki payların toplu olarak izlenmesi amacı ile oluşturulur. Bu hesapta izlenen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi halinde MKK kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır. Bu durumda ihraççı ve ilgili diğer üyeler MKK tarafından istenecek bilgileri temin ederek kayıtlardaki değişiklikleri yapar.

2.3. İhraççı hesabının açılması

İhraççı hesabının açılması için ihraççılar, MKK tarafından belirlenen bilgiler ile birlikte başvuruda bulunmakla yükümlüdürler. İhraççı hesabı açılırken eşanlı olarak bilinmeyen ortak veya bilinmeyen katılımcı hesabı da MKK tarafından açılır. Ortak hesabının açılmasında aşağıda 2.6. no’lu bölümde yer alan esaslara uyulur. Ancak söz konusu maddede yer alan bilgi ve belgelerin MKK’ya bildirimi ihraççı tarafından yapılır.

2.4. TCMB hesabı

TCMB Hesabı, TCMB adına açılan DİBS Genel Depo Hesabıdır. DİBS Genel Depo Hesabı, EMKT sistemindeki bankalara ait depo hesaplarında bulunan kıymetlerin toplu olarak, hak sahibi bazında ayrım olmaksızın izlenmesini sağlamak için kullanılır. TCMB görüşü alınarak ihtiyaç duyulan diğer hesaplar da MKK tarafından açılabilir.

2.5. Yatırım kuruluşu hesabı

Yatırım kuruluşu hesabı,

 1. DİBS Depo hesabı,
 2. İşlemlerin niteliğine göre açılacak havuz hesapları ve
 3. Yatırımcı hesaplarından
  oluşur.
 • DİBS Depo Hesabı münhasıran, EMKT sistemindeki banka depo hesapları ile MKK nezdindeki yatırım kuruluşu hesapları arasındaki DİBS aktarımlarının ve yatırımcılarla gerçekleştirilecek alım/satım işlemleri sonucunda yatırımcı hesapları ile ilgili aktarımların yürütülmesi için kullanılır.

 • Yatırım kuruluşu havuz hesapları, yatırım kuruluşunun, hesap sahibinin vekili sıfatıyla takas işlemlerini yerine getirmesi için kullanılır.

 • Yatırımcı hesabı, yatırım kuruluşunun işlem yapmaya yetkili olduğu hak sahipleri adına açılmış hesaplardan oluşur.

2.6. Yatırımcı hesabı

Yatırımcı hesabı, hak sahibi adına açılmış, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın kaydi sermaye piyasası araçlarının izlendiği hesaptır. DİBS’ler dâhil, yatırımcılara ait kaydi sermaye piyasası araçları yatırımcı hesaplarında izlenir. Bununla birlikte, Kurul tarafından her bir sermaye piyasası aracının ve/veya bu aracın konu edildiği işlemin niteliğine göre toplu olarak izleme kararı da verilebilir.

Yatırımcı hesabı, yatırımcıların talepleri üzerine, üye sıfatını haiz yatırım kuruluşları ve merkezi takas kuruluşları tarafından MKK’ya yapılacak başvuru çerçevesinde açılır. MKK tarafından yatırımcı hesabı açılabilmesi için öncelikle, MKK tarafından belirlenen bilgilerin üyeler tarafından MKK’ya bildirilmesi gerekir.

Anılan bilgilerin MKK’ya bildirimini takiben hesap kullanıma açılır. Yatırımcı ile ilgili tüm bilgilerin tamamlanmasıyla birlikte bir sicil numarası oluşturulur. SPK tarafından uygun görülen hallerde, hesabın ilgili yatırım kuruluşu tarafından açılarak kimlik bilgilerinin MKK’ya Kurulca belirlenecek ve 5 işgününü aşmayacak bir süre sonuna kadar tamamlanmasına izin verilebilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar kimlik bilgilerinin istenen şekilde MKK’ya bildirilmemesi durumunda hesap hareketsizleştirilebilir. Hareketsizleştirme, ilgili hesaba giriş ve çıkış işlemlerinin engellenmesidir. Aynı yatırımcı bilgileri ile başka bir yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı hesabı açılmak üzere yapılan başvurularda, aynı sicil numarası kullanılır. Aynı yatırımcı için birden fazla sicil numarası oluşturulduğunun daha sonra tespiti halinde, MKK tarafından yatırımcıya bildirimde bulunulması kaydıyla, tek sicil numarası verilir.

Burada yer alan bilgilerin sağlanması koşulu ile birden fazla kişinin müşterek hesap açtırma talepleri üzerine, üyeler tarafından müşterek mülkiyet yatırımcı hesabı açılır. Maliklerin iştirak oranları da kayden izlenir. MKK tarafından belirlenen bilgiler, resmî kurumların veri tabanlarından elektronik ortamda temin edilebilir.

2.7. Merkezi takas kuruluşu hesabı

Merkezi takas kuruluşu hesabı;

 1. Takas havuz hesabı,
 2. Havuz hesabı ve
 3. Yatırımcı hesabından
  oluşur. Merkezi takas kuruluşunun faaliyetlerinin gerektirdiği diğer hesaplar MKK’nın onayıyla açılabilir. Ancak bu kuruluşların yatırımcı hesaplarında kayıtları izlenebilecek yatırımcı türleri için önceden SPK onayı alınması gerekir.
 • Takas havuz hesabı, merkezi takas kuruluşunun, vekil sıfatıyla üyelerin takas işlemlerini gerçekleştirmesi için kullanılır.

 • Havuz hesabı, merkezi takas kuruluşunun hesap sahibinin vekili sıfatıyla takas işlemlerini yerine getirmesi için kullanılır.

 • Yatırımcı hesaplarının açılmasında, yukarıda 2.6. no’lu bölümdeki hüküm uygulanır.

2.8. Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabı

Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabı, yurtdışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi olan yabancı merkezi saklama kuruluşları tarafından, münhasıran yurtdışında yerleşik hak sahiplerine ait sermaye piyasası araçlarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, SPKn’nun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulur ve bu hesapta toplu olarak izlenecek sermaye piyasası araçları ile bu hesapların hangi hak sahipleri için açılabileceğine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının kendilerine ait sermaye piyasası araçları var ise, bunlar müşteri varlıklarından ayrı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşlarının portföyleri için tanımladıkları hesaplar içerisinde izlenir.

Bu hesaplar dışında Tebliğ’de düzenlenmiş diğer alt hesap türleri ise talep edilmesi ve operasyonel açıdan uygun olması halinde MKK iş ve işlem kurallarında düzenlenmek suretiyle açılabilir. Yabancı merkezi saklama kuruluşu, talep edilmesi halinde, bu hesaplara ilişkin hak sahipliği bilgilerini SPK’ya, MKK’ya ve kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kişilere ve/veya kurumlara iletir.

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdindeki işlemler ile diğer yasal yükümlülükleri Türkiye’de yürütmek üzere genel saklama yetkisi bulunan bir banka ile hizmet sözleşmesi imzalaması zorunludur. Bu durumda, yabancı merkezi saklama kuruluşu ve hizmet aldığı MKK üyesi banka yapılacak işlemlerden MKK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yabancı merkezi saklama kuruluşunun, bu hesaplarda tutulan ve hak sahiplerinin mülkiyetinde olan sermaye piyasası araçları üzerinde, hak sahipleri ad ve hesabına tasarruf etme ve tüm hakları doğrudan kullanma konusunda tam yetkili temsilci olduğu kabul edilir. Bu hesaplarda tutulan varlıklarla ilgili, hak ve borçlar hak sahiplerine ait olacak şekilde, mali ve yönetimsel haklar dâhil, her türlü hakkın kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde muhatap yabancı merkezi saklama kuruluşudur. Bu yetkilendirme için ilgili ülke nezdinde gerekli hukuki işlemleri tamamlamak yabancı merkezi saklama kuruşunun görevi olup, MKK sistemindeki işlemlerin hak sahiplerinin talimatlarına ve ilgili yabancı hukuka uygun yapılmasını sağlama sorumluluğu yabancı merkezi saklama kuruşuna aittir. Söz konusu sermaye piyasası araçları, hak sahiplerinin yazılı açık izni olmaksızın, tevdi amacı dışında, yabancı merkezi saklama kuruluşu veya üçüncü kişilere menfaat sağlayacak şekilde kullanılamazlar.

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının müşterileri veya hak sahipleri ile ilgili adli veya idari makamlarca verilen haciz, tedbir, malvarlığının yeniden yapılandırılması, iflas, el koyma, malvarlığının dondurulması veya benzeri mahiyette kararlar SPKn’nun 13’üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere kararı veren mercii tarafından yabancı merkezi saklama kuruluşlarına bildirilir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının kendileri ile ilgili aynı nitelikteki kararlar ise yabancı merkezi saklama kuruluşunun portföyleri için tanımladıkları hesaplardaki varlıkları konu almak üzere yabancı merkezi saklama kuruluşlarına bildirilir.

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının hesapları SPKn’nun 46’ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları[4] kapsamında değerlendirilir.

Yabancı merkezi saklama kuruluşları için bu madde kapsamında hesap açılması söz konusu kurumların SPKn uyarınca yetkilendirme ve lisanslama gerektirebilecek sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğu anlamına gelmez. Ancak bu kurumlar MKK tarafından belirlenecek üyelik hak ve yükümlülüklerine sahip olurlar.

Genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları, sundukları saklama hizmetini bu maddede yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara tabi olarak verebilirler. Yatırım kuruluşu hizmet vereceği müşterisiyle bu maddedeki esaslara uygun bir hizmet sözleşmesi imzalar. Söz konusu hizmet sözleşmesinde, talep edilmesi halinde, müşterinin bu hesaplara ilişkin hak sahipliği bilgilerini SPK’ya, MKK’ya ve kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kişilere ve/veya kurumlara ileteceğine ilişkin hükmün yer alması zorunludur.

2.9. Ortak ve yatırımcı hesaplarının alt hesapları

Rehin, haciz, yatırımcı blokajı, satış blokajı ve MKK tarafından uygun görülecek diğer işlemlerin yapılması durumunda, bu işlemlere konu haklar MKK tarafından ilgili hesaplarla bağlantılı alt hesaplar açılmak sureti ile izlenir.

Kaynakça

Mevzuat

Sermaye Piyasası Kanunu, Kanun Numarası: 6362, Kabul Tarihi: 06.12.2012, RG 30.12.2012/28513

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1 sayılı), RG 07.08.2014/29081


Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıda yer alan tüm hatalar, noksanlıklar ve eksiklikler yazarına aittir.


Dipnotlar


 1. RG 30.12.2012/28513 ↩︎

 2. RG 07.08.2014/29081. Söz konusu Tebliğde geçen;
  a) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,
  b) DİBS: 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanan devlet iç borçlanma senetlerini,
  c) EFT: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer Sistemini,
  ç) EMKT: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemini,
  d) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım fonlarını,
  e) Kanun/SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
  f) Kaydi sermaye piyasası araçları: Kurulca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarını,
  g) Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
  ğ) Likidite senetleri: 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 52’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen senetleri,
  h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
  ı) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
  i) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
  j) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
  k) TTK: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
  l) Üye: TCMB, ihraççılar, yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile Kurul tarafından belirlenen diğer kuruluşları,
  m) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
  ifade eder. ↩︎

 3. Sermaye Piyasası Kanunu, Kanun Numarası: 6362, Kabul Tarihi: 06.12.2012, RG 30.12.2012/28513 ↩︎

 4. SPKn m.46/5-6 hükmü şöyledir: “(5) Yatırımcıların her ne surette olursa olsun yatırım kuruluşları nezdinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları, yatırım kuruluşlarının malvarlıklarından ayrı izlenir. Söz konusu varlıklar, yatırımcıların yazılı açık izni olmaksızın, tevdi edilen kurumlar tarafından tevdi amacı dışında kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlayacak şekilde kullanılamazlar.
  (6) Yatırımcıların her ne surette olursa olsun yatırım kuruluşları nezdinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları yatırım kuruluşlarının borçları nedeniyle, yatırım kuruluşlarının mal varlığı ise yatırımcıların borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, yatırımcıların ayrıca yazılı ön izni olmaksızın rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ↩︎

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Yavuz Akbulak
SPK Başuzmanı