Lexpera Blog
Author image

Yavuz Akbulak

11 Gönderi
SPK Başuzmanı

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılma Hakkı

1. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim şirket pay sahipliği hakları bakımından aşağıdaki tabloda yer alan düzenlemeleri getirmiş bulunmaktadır. Pay sahipliği haklarından birisi de ‘genel kurula katılma’dır.

Tablo 1: TTK’da Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Hakları Bakımından İlgili Düzenleme Maddeleri

Pay Sahipliği Hakları
TTK Maddesi
Mali (Malvarlıksal)
Devamı

Türkiye’de BOBİ FRS ve KÜMİ (KOBİ) FRS Uygulayacak İşletmelere İlişkin Başlıca Hadler

1. Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88’inci ve Geçici 1’inci maddeleri uyarınca tâbi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olan gerçek veya tüzel kişi tacirlerin, münferit veya konsolide finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

Devamı

Anonim Şirketler Yönünden Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Hadiseleri

1. Giriş

Anonim şirketlerin finansal durumunun bozulması durumunda, zararların sermayeyi ne ölçüde etkilediği önem taşımaktadır. Finansal durumunun bozulması, zararların sermayeyi belirli ölçülerde karşılıksız bırakması, yani sermaye kaybı veya şirket aktifinin borç ve yükümlülükleri karşılayamaması sonuçlarını doğurabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim şirkette sermaye kaybı ve borca batıklık

Devamı

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Son Düzenlemeler Sermaye Piyasamızın Teşviki Bakımından Neleri İçeriyor?

Türkiye Cumhuriyetinin 97’nci Kuruluş Yıldönümü anısına…

1. Giriş

239 sıra sayılı ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi[1] (2/3147) [“Teklif”], 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuş, ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda (PBK) görüşülerek onaylanmış[2]

Devamı