Lexpera Blog
Author image

Yavuz Akbulak

14 Gönderi
SPK Başuzmanı

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Tutulan Hesaplar

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] ‘Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi’ başlıklı 13’üncü maddesi,

“(1) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların

Devamı

Sermaye Piyasasında Sürekli Bilgi Kavramı

1. Giriş

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] (SPKn) ‘Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar’ başlıklı 15’inci maddesine göre “(1) Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya

Devamı

Elektronik Mühür ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Yeni Düzenlemeler

Bilindiği üzere, 7263 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] (7263 sayılı Kanun) Resmi Gazetede yayımlanmış[2] bulunmaktadır. Söz konusu kanun teklifinin genel gerekçesi, özü itibariyle şöyledir:

Emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden biri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir.

Devamı

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılma Hakkı

1. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim şirket pay sahipliği hakları bakımından aşağıdaki tabloda yer alan düzenlemeleri getirmiş bulunmaktadır. Pay sahipliği haklarından birisi de ‘genel kurula katılma’dır.

Tablo 1: TTK’da Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Hakları Bakımından İlgili Düzenleme Maddeleri

Pay Sahipliği Hakları
TTK Maddesi
Mali (Malvarlıksal)
Devamı