Lexpera Blog

Tag: merkezi kayıt kuruluşu

Toplam 1 Gönderi

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Tutulan Hesaplar

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] ‘Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi’ başlıklı 13’üncü maddesi,

“(1) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların

Devamı