Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (16-22 Aralık 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 110. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Onur Şahin, Telif Hakları Bakımından Bilgisayar Programları: Araişlerlik Serbestisi ile Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Programlar

Çalışmada, araişlerlik serbestisinin kamu menfaatine olacak şekilde geniş yorumlanması ve araişlerlik serbestisine alternatif olarak özgür ve açık kaynak modeli altında bilgisayar programı geliştirilmesinin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması ele alınmıştır.

Meriç Karagözler, Bir Temel Hak Olarak Çalışma Hakkı

Eserde, çalışma hakkının temel hak boyutu incelenerek uluslararası hukuk ışığında, hakkın koruma alanı ve devletlere düşen hukuki yükümlülükler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Zinnur Tunç, Vergi Hukukunda Temsil ve Sorumluluk

Merkezinde kanuni temsilcilerin sorumluluğuna yönelik analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu kitapta, temsil ve sorumluluk genel hükümlerinden hareketle, vergi hukukunun temsil ve sorumluluk kurumlarına belli bir mantık silsilesi içinde geçişin sağlandığı bir yaklaşım benimsenmiş; konuya ilişkin sorun ve tartışmalar, güncel gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Özgür Ocakhan, Uluslararası Yatırım Hukukunda Meşru Beklentiler

Öğretide ve yatırım tahkimi kararlarında meşru beklentiler kavramının sıkça değerlendirildiği ancak kavramla ilgili herkes tarafından kabul edilen net bir kavramsal çerçeve çizilemediğine değinilen çalışmada, yatırımcı ile ev sahibi devlet arasındaki dengeye hizmet eden meşru beklentiler kavramının tanımının ve özelliklerinin neler olabileceği tartışılmıştır.

Uğur Uruşak, Şirket Müsaderesi

Genel tehlikelilik özellikle de suç tehlikeliliği söz konusu olduğunda; örgütlü suçlar, terörizmin finansmanı, yolsuzluk, kara paranın aklanması, şirket suçları, devlet-şirket suçları, çevre suçları gibi ağır suçlar bakımından şirketin kendisinin müsaderesinin değerli ve işlevsel bir yaptırım olduğundan hareketle eserde, hukuki bir temel oluşturularak söz konusu yaptırım türü irdelenmiştir.

İrem İleri, Tebligat Kanunu Çerçevesinde Elektronik Tebligat

Kitabın birinci bölümünde tebligat hakkında genel bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümünde Tebligat Kanunu çerçevesinde elektronik tebligat açıklanmış, üçüncü ve son bölümünde ise elektronik tebligat ile ilgili güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.

Aslı Aykutalp, İstinaf Yargılamasında Yapılamayacak Taraf Usul İşlemleri (Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 357. Maddesi Bağlamında)

Çalışmada, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 357 bağlamında istinaf yargılamasının amacı, konusu ve fonksiyonu dikkate alınarak istinafta tarafın yapamayacağı usul işlemleri incelenmiş ve değerlendirilmiş; ayrıca konunun açıklığa kavuşturulmasında Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay içtihatlarından ve öğretide yer alan görüşlerden yararlanılmıştır.

Çıdam Nur Vurucu, Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutu Üzerindeki Hukuki İşlemler ve Sınırları

Eserde, Türk Medeni Kanunu m. 194’te yer alan aile konutunu konu alan işlemlere ilişkin olarak, söz konusu hukuki işlemler ve bu hukuki işlemlerin sınırlarının belirlenmesi bağlamında ortaya çıkan hukuki sorunlar ele alınmıştır.

Hülya Seyidoğlu, Ergenlerde Alkol Kullanımı ve Kural Dışı Davranış Arasındaki İlişki

Kitapta, ilk olarak alkol kullanımı ve kural dışı davranış arasındaki ilişkinin teorik açıklamalarına yer verilerek tartışmalı noktalar ortaya konmuş; ardından çocukların hırsızlık, şiddet, vandalizm gibi davranışları üzerinde alkol kullanımının ne derece etkisi olduğu ampirik olarak test edilmiştir.

Alp Tolga Şimşek, Voleybolda Uluslararası Transfer Hukuku

Çalışmanın birinci bölümünde, FIVB Spor Yönetmeliği’nde uluslararası transferler için belirlenen kurallara ve usullere yer verilmiş; ikinci bölümünde transfer kurallarının ihlal edilme şekilleri ve bu ihlallere bağlanan yaptırımlar incelenmiş; üçüncü bölümünde sözleşmeden kaynaklanan finansal uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen özel başvuru yolları anlatılmış; dördüncü ve son bölümünde ise, transfer kurallarının ihlaline yaptırım uygulanmasına ve finansal uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak örnek FIVB Disiplin Paneli, FIVB Temyiz Paneli, FIVB Mahkemesi ve CAS kararları özetlenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 4
Yargıtay (Hukuk) 3195
Yargıtay (Ceza) 4789
Danıştay 130
Bölge Adliye Mahkemesi 1033
Bölge İdare Mahkemesi 1020
TOPLAM 10171

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu’na ait kararlar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2022/325 K. 2023/1059 T. 01.11.2023

Davacı vekili; dava konusu taşınmazın orman içi açıklık, taşlık, kayalık vasfında olduğunu, bu nedenle taşınmazın zilyetlikle kazanılmasının mümkün olmadığını, buna rağmen hatalı şekilde davalılar adına kadastro tespit işleminin yapıldığını ileri sürerek kadastro tespit tutanağındaki davalılar adına yapılan tespitin iptali ile taşınmazın Hazine adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Asli müdahil olan Orman İdaresi’nin vekili, söz konusu taşınmazın orman içi açıklık olduğunu ileri sürerek kadastro tespit tutanağındaki davalılar adına yapılan tespitin iptali ile taşınmazın orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar, davaya konu taşınmazın kendilerine miras yoluyla intikal ettiğini, miras bırakan adına tapuda halen kayıtlı olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

(...) Kadastro Mahkemesi’nin kararı ile davanın kabulüne karar verilmiş, karar düzeltme talebi üzerine ilgili Yargıtay Dairesi’nin kararı ile davalıların tapu kaydına dayanması nedeniyle bu hususta araştırma yapılması gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuştur.

(...) Kadastro Mahkemesi’nin kararı ile; bozma ilâmına uyularak davalıların arazi tevzi talimatnamesi gereğince tapu komisyonunun ilgili kararı ile Hazineye ipotekli olarak tescil edilen tapu kaydına dayandıkları, davalıların dayandığı tapu kaydının davaya konu taşınmaza sınırlar ve miktar itibariyle uyduğu, tapu kaydının uyduğu bir yerde orman içi açıklıktan söz edilemeyeceği gerekçesiyle davacı ve asli müdahil tarafından açılan davaların reddi ile dava konusu taşınmazın kadastro tespit tutanağındaki tespitin iptaline, taşınmazın tarla vasfıyla davalılar adına miras payları oranında tespit ve tapuya tesciline, taşınmazın birinci derece doğal sit alanında kaldığının tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesine karar verilmiştir.
Kararın temyiz edilmesi üzerine Özel Daire tarafından, davacı ve asli müdahilin talebinin kabulü gerekirken, dava konusu taşınmazın özel mülke dönüşmesini sağlayacak biçimde davanın reddi yolunda hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı bulunmuş ve karar bozulmuştur. İlk derece mahkemesi, önceki gerekçeyle direnme kararı vermiştir.

Direnme kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mahkemece dava konusu taşınmazın, orman içi açıklık niteliğinde orman sayılan yerlerden olduğu, orman olarak sınırlandırılmasının zorunlu olduğu ve bu tür yerlerin zilyetlikle kazanımının mümkün olmaması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken dava konusu taşınmazın özel mülke dönüşmesini sağlayacak biçimde davanın reddine karar verilmesini hatalı bularak direnme kararının bozulmasına oybirliği ile hükmetmiştir.

Yargıtay CGK., E. 2013/419 K. 2013/355 T. 09.07.2013

Sanıkların, Türk Ceza Kanunu’nun 252/1. ve 62. maddeleri uyarınca rüşvet suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin (...) Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükmün temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen ilgili Yargıtay Dairesi tarafından, açılmış olan kamu davalarının derdest olmaları halinde kesinleşmelerinin beklenilip buna dair onaylı karar suretlerinin dosyaya getirtilmesinden sonra bütün delillerin birlikte değerlendirilmediği ve sanıkların eylemlerinin teselsül ettiği nazara alınarak haklarında TCK’nın 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmediği gerekçesiyle hüküm bozulmuştur. Yerel mahkeme ise kararında direnmiştir.

Hükmün temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu; incelemeye konu olan hükmün direnme kararı niteliğinde olmadığı, bu hüküm kurulurken yapılan kanuni değişikliklerin yürürlüğe girmiş olması nedeniyle hangi maddenin daha lehe olduğu konusunda yeni değerlendirmeler yapıldığı ve bu yeni uygulamanın Özel Daire denetiminden geçmediği, Özel Dairece incelenmeyen bir hususun doğrudan ve ilk kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından ele alınmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle dosyanın incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Mevzuat

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2020/73, K. 2023/181 sayılı ve 26.10.2023 tarihli kararı uyarınca, yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmaların gizli olarak yapılmasına karar verilebileceğine ilişkin hüküm iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/81, K. 2023/184 sayılı ve 26.10.2023 tarihli kararı uyarınca, konusu 5000 TL’yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların kesin olduğu, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacağı; Kanun’da öngörülen parasal sınırların, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde belirlenen sınırların 1000 TL’yi aşmayan kısımlarının dikkate alınmayacağına ilişkin hükümler iptal edildi. Değişiklikler, 21.09.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği

Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak. Değişiklikler, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kredi açma yetkisinin devri, bankanın dahil olduğu risk grubu ve mensupları ile ilişkileri, kredi komitesinin oluşumu ve çalışması, kredilerin izlenmesi, hesap durumu belgesi alınması, bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgeler, kredi derecelendirme notu ile sektörel ve mali analiz raporları, konut, taşıt ve diğer tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar, sorunlu alacakların çözümlenmesi, katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri ile ilgili usul ve esaslar yeniden tespit edildi. Yönetmelik hükümlerinin çoğu, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Aynı tarihte, 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kalkacak.

Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik

Bankalarca risk gruplarının belirlenmesine ve konsolide ve konsolide olmayan esasa göre kredi sınırlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

Ödeme emrinin tebliği, ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi ile avukat kaydına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yasaklanmış olan kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumu ile aktif işbirliği yapan teşebbüsler ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, aynı Kanun’da düzenlenmiş olan idari para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 15.02.2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği

Depo işleticisine ödenecek ücret hesaplanırken malın muhafazasının hitam bulduğu tarihte yürürlükte olan ücret tarifesi dikkate alınacak. Değişiklik, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

Gün içi piyasası teklifleri, blok tekliflerinin yapısı ve içeriği, gün içi piyasasında tekliflerin eşleşmesi ve ticari işlem onayı, gün içi piyasasında itiraz süreci, fatura ödemelerinin yapılmaması ve lisansın iptali veya sona ermesinde uygulanacak hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

Genel havacılık terminallerinde, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili mevzuatta belirtilen şart ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek. Bu hususta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca izin verilebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

Muayene muafiyetine ilişkin hükümler ihdas edildi. Bu hükümler, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Tebliğde maktu olarak belirlenen parasal sınırlar ve azami ücretler her yıl, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında Merkez Bankasınca artırılarak bahse konu oranın açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilecek. 04.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, referans oran %3,11’i aşamayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ

Menkul kıymet tesisine tabi kalemlerin hesaplanmasına ilişkin hükümlere göre hesaplanan yükümlülük tutarı için menkul kıymet tesis oranı %4 olarak belirlendi. 27.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bloke olarak tesis edilecek menkul kıymet ile bazı tebliğ hükümlerinin uygulanmasında istisna kılınan bankalara ilişkin tarihler değiştirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Tebliğdeki parasal sınırlar ve azami ücretler her yıl, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında Merkez Bankasınca artırılarak bahse konu oranın açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilecek. Değişiklik, 04.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde düzenlenen parasal sınırlar, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 oranında artırıldı. Değişiklik, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 oranında artırıldı. Değişiklik, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesinin 1. Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2024 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 2023 yılı için belirlenen %58,46 oranındaki yeniden değerleme oranı esas alınarak, 01.01.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 167.473 TL olarak belirlendi.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması) (Sıra No: 85)

Kapsamdaki kamu idarelerine ait mali tabloların enflasyon etkilerinden arındırılarak raporlama tarihindeki satın alma gücünü yansıtacak şekilde sunulmasını sağlamak üzere uygulanacak enflasyon düzeltmesinin usul ve esaslarının belirlendiği tebliğ, 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Gastronomi tesislerine ilişkin başvurular ve belgeli tesislerin müzik lisans belgesi alması için süreye ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Tesislerde yangın önlemlerinin yeterliliğine ilişkin yeni hükümler düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Nükleer Düzenleme Kanunu’nun 25. Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Nükleer Düzenleme Kanunu’nun ilgili hükümlerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları yeniden belirlendi. Tebliğ, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

İcra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar için alınacak ücretler belirlendi. Tarife, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Satış Giderleri Tarifesi

İcra ve İflâs Kanunu uyarınca, icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tarife, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 14. Fıkrası ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Ek 3. Maddesinde Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerinde yer alan yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2.000.000 TL ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran %3 ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 TL şeklinde uygulanacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerinde yer alan yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 2.000.000 TL ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran %3 ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 TL şeklinde uygulanacak. Karar, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Avro değeri 2023 yılı aralık ayında %25 arttırılarak 17,5483 TL olarak belirlendi. Güncellenen fiyata bağlı olarak, ilgili diğer değerler ve mahsuplaşma işlemleri yeniden belirlendi. Fiyat Değerlendirme Komisyonu ve kâr oranlarına ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/1559 Sayılı Kararı

31.03.2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak, diğer illerde ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/1574 Sayılı Kararı ve Eki SSPS-Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge

31.03.2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve ülke genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği genelge kabul ve ilan edildi.

KDV Mahsubuna İlişkin 86401649 Sayılı Genel Yazı

Her ayın 1’i ilâ 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlara ilişkin bent hükmüne tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2023 yılı ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi 27.12.2023 olarak belirlendiğinden, 2023 yılı ekim ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin, 27.12.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hesaplarına intikal etmiş olması halinde, yasal süresinde ödenmiş kabul edilerek işlem yapılacak.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr