Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (16-22 Nisan 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi altıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Kübra Deniz Çelik, Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesine Etkisi

Eser, sosyal medya kavramını, özelliklerini ve gelişim süreçlerini açıklamaya çalışarak sosyal medyanın ifade özgürlüğü ile ilişkisini, işe alım süreçlerinde ve iş sözleşmesinin devamı esnasında işçilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların etkilerini ve işçinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle iş sözleşmesinin haklı veya geçerli sebeplerle feshedildiği halleri Yargıtay kararları ışığında incelemektedir.

Yasemin Güllüoğlu Altun (Ed.), Arabuluculuk Zirvesi II

Arabuluculuk Derneği tarafından 2017’de düzenlenen II. Arabuluculuk Zirvesi kapsamında sunulan tebliğlerin bir araya getirildiği kitapta, arabuluculuk sistemine katkı sunulmaya çalışılmıştır.

Seda Özmumcu, Arabuluculuk Modelleri

Çalışma, her biri ayrı ayrı makalelerden meydana gelen ve esas olarak dünyada birçok ülkede yerleşmiş ve uygulama alanı bulmuş olan özgün arabuluculuk modellerini Türk hukukuna tanıtmayı ve arabuluculuk yapan hukukçulara bu konuda farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mahmut Arif Koçak, Marka Hukukunda Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı İlkesi

Eserin birinci bölümünde, ilkenin genel esasları ortaya konulmuş, karşılaştırmalı hukuktaki yeri incelenmiş ve teorik arka planına ışık tutulmuştur. İkinci bölümde ise, ilkenin uygulanma koşulları, öğretideki görüşler ve yargı kararları eşliğinde analiz edilmiştir. Son bölümde ise, önceki bölümlerde temelleri atılan teorik plan üzerinde ilkenin uygulama alanı, savunma aracı olarak niteliği ve sonuçları ile önerilere yer verilmiştir.

Esra Kaşak, Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar

Anonim şirketi oluşturan organların yetkileri, bu organların birbirleri ile olan ilişkileri, şirkete hâkim olan temsil ve sorumluluk düzeninin önem arz ettiğini ortaya koyan kitap, anonim şirketin zorunlu organları olan genel kurul ve yönetim kurulu arasındaki yetki ilişkilerini konu almaktadır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 22
Yargıtay (Hukuk) 181
Yargıtay (Ceza) 1
TOPLAM 204

Mevzuat

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulması ve hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla, ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını düzenleyen karar yürürlüğe girdi. Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin hususları düzenleyen karar yürürlüğe girdi.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Tanımlar, işbirliği kuruluşlarına yönelik destekler, marka destek programı, TURQUALITY® destek programı, TURQUALITY® programının yürütülmesi, TURQUALITY® destek programı kapsamına alınma, stratejik iş planı çalışması, desteğin başlangıç tarihi ve süresi, desteklenecek markanın tesciline ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

İhracatın etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansını istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen karar yürürlüğe girdi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Değerlendirme, şirket hisselerinin ve yatırımın devri ile müeyyide hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Bankanın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler yeniden düzenlendi. İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az %50 sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az %50 sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak, Bankanın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetlerden biri olarak belirlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik

Sigorta hakemleri, sınav kapsamı ve atanma usulü, liste, Sigorta Tahkim Sistemine başvuru ve hakem atamasına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na uygun olarak BDDK’ya intikal etmiş bilgi edinme başvuruları ön inceleme, ön değerlendirme, denetim ve uygulama aşamalarına tabi tutulacak. Her aşamaya ilişkin uygulama usul ve esasları BDDK Teşkilat Yönetmeliği dikkate alınarak başkan tarafından belirlenecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İş Teftişi Hakkında Yönetmelik

Çalışma mevzuatının uygulanması sırasında, suç veya kabahat olarak belirlenen eylemlere rastlanıldığı zaman yapılacak iş ve işlemler, müfettişlerce yapılacak izleme, denetleme ve teftiş faaliyetlerine ilişkin görev, yetki ve yükümlülükler ile bu hususlara dair çalışma usul ve esaslarını belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. İş Teftişi Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı. Tüzüğe yapılan atıflar, Yönetmeliğe yapılmış sayılacak.

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği

Kalite ve emniyet yönetim sistemine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi, muafiyet hükümleri yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş, devam-devamsızlık ve ilişik kesme, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler ile ortaöğretim kurumlarına yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik

Tanım ve kısaltmalar, yetki ve sorumluluk, sistemin unsurları, ev hayvanlarının kimliklendirilmesi, kimliklendirilmiş ev hayvanlarının satışı, el değiştirmesi, kayıp ve ölüm hâli, bilgisayar destekli veri tabanı, işletme kayıt defteri/formunun kaybolması, çalınması veya imha edilmesi ile idari yaptırımlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ya da Tarım ve Orman Bakanlığınca yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31.12.2022 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu olacak.

Belirli şartlar haricinde, kamu kurum ve kuruluşlarının ya da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışındaki sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkün olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Sigortacılık Kanunu’nun ilgili hükümlerinde belirtilen parasal sınırların, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan uyuşmazlık başvuruları için yeniden belirlenmesine yönelik tebliğ 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine Gümrük Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) yürürlükten kalkacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 639 Sayılı Kararı

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi kabul edildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr