Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (17-23 Aralık 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin elli dokuzuncusunu siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Spor Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 2

Derginin bu sayısı, Dijital Çağda Spor: Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle E-Spor, Sporda Ayrımcılık ve Türk Ceza Hukuku, Hükümlü ve Tutukluların Sportif Faaliyetlerinin Engellenmesi ve Cezai Sorumluluk başlıklı makaleler ile bazı tercüme ve kararlardan oluşmaktadır.

İstanbul Spor Hukuku Dergisi, Cilt 4, Sayı 1

Covid-19’un Spor Sektörüne ve Özellikle Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerine Etkileri, Covid-19 Sürecinin Spor Hukukuna Yansımaları ve Taraftar Tokenleri, derginin bu sayısında yer alan makale başlıkları olup ayrıca tercüme ve kararlara da yer verilmiştir.

Yeşim M. Atamer, Yasemin Kabaklıoğlu Arslanyürek, Zeynep Damla Taşkın (Ed.), Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Danışma Kurulu Görüşleri

ABD, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Rusya ve Türkiye’den üniversite hocaları ve/veya hâkimlerden oluşan ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) ile Uluslararası Özel Hukukun Uyumlaştırılması Enstitüsü (UNIDROIT) nezdinde gözlemci statüsüne sahip olan CISG Danışma Kurulu’nun bugüne kadar yayınladığı görüşlerden 17 tanesi çalışmada ele alınmıştır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 5
Yargıtay (Hukuk) 54
Yargıtay (Ceza) 1
Danıştay 494
Bölge Adliye Mahkemesi 92
Bölge İdare Mahkemesi 394
TOPLAM 1040

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2018/102 K. 2019/638 T. 18.09.2019

Dava konusu, davacının ortağı olduğu (...) limited şirketinin ödenmeyen 2007 yılının tüm dönemlerine ilişkin katma değer vergisi, gecikme faizi ve yargı harcının tahsili amacıyla şirket ortağı sıfatıyla düzenlenen ödeme emirleri ve kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. Vergi Mahkemesi, uyuşmazlık konusu olan ödeme emirlerinden birinin 1.250,53 TL tutarındaki yargı harcına ilişkin kısmını iptal etmiş; söz konusu ödeme emrinin kalan kısmı ile diğer ödeme emirleri yönünden davayı reddetmiştir. Davacının temyiz istemini inceleyen ilgili Danıştay Dairesi, kararın redde ilişkin hüküm fıkrasını bozmuş ve davalı idarenin karar düzeltme istemini reddetmiştir. Vergi Mahkemesi, kesinleşen hüküm fıkrasını belirttikten sonra, bozma kararının kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emrine ilişkin kısmına uymak suretiyle ödeme emrini iptal etmiş, diğer ödeme emirlerine ilişkin ise ilk kararında yer alan aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar etmiştir.

Davacı tarafından, olayda, kanuni temsilcinin defter ve belgeleri ibraz etmemesinden kaynaklanan kusur sorumluluğu bulunduğu, defter ve belgelerin ibraz edilmesi istemini içeren yazının davacının şirket ortaklığından ayrıldığı tarihten sonraki tarihli olduğu, dolayısıyla uyuşmazlık konusu ödeme emirlerinde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülmüştür. Davalı idare tarafından ise, kamu alacağının doğduğu tarihte davacının kanuni temsilcilik sıfatının devam ettiği, bu nedenle iptal edilen ödeme emrinde de hukuka aykırılık bulunmadığı iddia edilmiştir. Temyiz istemini ele alan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından ise, Kurulun görevinin sözü edilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının incelenmesini kapsadığına, Vergi Mahkemesi kararının ısrar niteliği taşımayan ödeme emrinin iptaline ilişkin hüküm fıkrasına davalı idare tarafından yöneltilen temyiz istemini incelemenin Kurulun görevi olmadığına ve buna bağlı olarak davacının temyiz isteminin ısrar hükmü yönünden reddine karar verilmiştir.

Mevzuat

İcra ve İflâs Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/52, K. 2021/97 sayılı ve 16.12.2021 tarihli kararı uyarınca, karı ve koca arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama gibi olduğuna ilişkin hüküm iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, ilgili mevzuattaki tarifede yer alan taşıtlar için 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %61,5 olarak belirlendi. Karar, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Yararlanıcıların kur korumalı hesap açtırabilecekleri tarih, 31.12.2023 tarihine dek uzatıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

Yerli ve yabancı film gösterimleri ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı %0 olarak belirlendi. Karar, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Aynı tarihte Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. Maddesinde Yeralan Eğlence Vergisi Nisbetleri ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkacak.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar, söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı’nın kararı üzerine Valilikçe geçici olarak durdurulacak ve ilgililer hakkında ilgili mevzuat uyarınca idari ve adli işlem yapılacak. İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, il veya ilçe sağlık müdürlüğünce belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanacak.

Sağlık kuruluşunun herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar ilgili birimin faaliyeti Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe durdurulacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Yer seçimi, hastanenin bir kısmında ya da tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulması ve hasta haklarına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi; ön izin işlemleri devam eden başvuruların yer seçimi değerlendirmelerine ilişkin hüküm düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi, yapı denetim kuruluşunda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri, teknik personelin denetim yetkisi ve istihdam esasları, yapı denetim kuruluşunun diğer illerde faaliyet göstermesi ve bu illerde görevlendirilecek personel, hizmet bedelinin tespiti ve bu bedele esas birim maliyetlerin belirlenmesi, hizmet bedelinin ödenmesi ve önceki yapıların sertifikalandırılmasına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen Türkiye Denetim Standartları (TDS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) yeniden tanımlandı. Denetçilerin yetkilendirilmesi, sicil bilgileri, bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması, denetim faaliyetine ilişkin kısıtlamalar, sorumlu denetçi olabilme şartları, denetim ücreti ve ücret tarifesi, saklama ve ibraz yükümlülüğü, inceleme ve denetimler ile mücbir sebeplere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar yeniden düzenlendi. Suların korunması ile ilgili esaslar, göllerle ve yeraltı sularıyla ilgili kirletme yasakları, deniz sularında genel kalite kriterleri, alıcı ortama doğrudan boşaltım ve arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik

Tüm planlı ve plansız alanlarda inşa edilecek her türlü yapının temel ve/veya bodrum katlarının inşaatı için yapılacak kazılarda gerek statik yükler gerekse deprem yükleri altında, kazı destek yapılarının tasarımı, projelendirilmesi ve uygulama için uyulması gereken kuralları, asgari gereklilikleri ve esasları tespit eden yönetmelik, 18.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nda spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamalarının muafiyetlerini düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Uluslararası adli iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafların belirlendiği tebliğ, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 189)

Gümrük Kanunu’nda yer alan usulsüzlük cezası ve Gümrük Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer tutarlar yeniden belirlendi. Değişiklikler, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortası için uygulanacak asgari sigorta teminatları yeniden belirlendi. Tarife ve talimat hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütecek. Değişiklikler, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar

Üst ve alt fonların seçimi ile üst fonlara duyuru yapılması ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar

Yönetmelikte geçen tanımlar yeniden düzenlendi. Serbest tüketiciler için bağlantı bedeli uygulaması, güvence bedeli ve iadesi, teminat mektubu, yıkım sonrası yeniden inşa edilen binalara yönelik bağlantı ve güvence bedeli uygulaması ile ön proje ve iç tesisat işlem bedellerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu’nun 2022/595 Sayılı Kararı

Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr