Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (10-16 Aralık 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin elli sekizincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Spor Hukuku Dergisi, 2021, Cilt 3, Sayı 1

Futbolda Kart Uygulamaları ve Hatalı Kart, TFF ile Profesyonel Futbolcu Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği, Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerin Spor Kulüplerine ve Spor Alanında Faaliyet Gösteren Sermaye Şirketlerine Aktarılmasına İlişkin Düzenlemenin Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Türk Hukukunda Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin Kulübün Ücret Ödememesi Nedeniyle Futbolcu Tarafından Feshedilmesi ve Sonuçları, bu sayıda yer alan makaleler arasındadır.

Elif Ergüne, Erkan Sarıtaş, Türk Ceza Hukuku Bibliyografyası (2005-2019)

Kitapta, ceza hukuku genel ve özel hükümler, ceza muhakemesi hukuku, ceza infaz hukuku, kabahatler hukuku ve kitle haberleşme hukuku ile ceza normu içeren özel kanunlara dair 2005-2019 yılları arasında yayımlanmış kitap, kitap bölümü, tez ve makalelere yer verilmiş ve bu eserler sistematik olarak derlenmiştir.

Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ (Ed.), Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri: Prof. Dr. Münir Ekonomi 85. Doğum Günü Armağanı

Eser, sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşmakta olup iş ve sosyal güvenlik hukukunun güncel gelişmelerden nasıl etkilendiği, teknolojinin olumlu ve olumsuz sonuçlarından çalışma dünyası ile iş ve sosyal güvenlik hukukunun nasıl etkileneceği hususları geniş kapsamda irdelenmiştir.

Ferna İpekel Kayalı, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Ortaklıklarının Bölünmesi

Çalışmada, bölünme kavramı ve bölünme süreci tüm yönleri ile incelenmiş, Türk Ticaret Kanunu’nun yeniden yapılandırma hükümlerinin temel kaynağı niteliğinde olan İsviçre hukukunun yanı sıra Alman hukuku ve AB hukuku da dikkate alınmış, hatta bazı noktalarda Fransız hukukuna da yer verilmiştir.

Bünyamin Kartal, Enerji Şartı Anlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü ve Stockholm Ticaret Odası Tahkimi

Eserin birinci bölümünde tarihsel süreç, amaç ve kapsam itibarıyla enerji şartı anlaşması ve uygulamasına, ikinci bölümünde enerji şartı anlaşması çerçevesinde yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne, üçüncü bölümünde Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü ve enerji şartı anlaşması kapsamındaki rolüne, dördüncü ve son bölümünde ise ticaret, transit, rekabet ve çevreye ilişkin uyuşmazlıkların enerji şartı anlaşması kapsamında çözümüne değinilmiştir.

Mustafa Göktürk Yıldız, Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları

Çalışmada, Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ilâ 126. maddeleri arasında düzenlenen ve gerek uygulama gerekse hukuk tekniği açısından sayısız soruna yol açan bir borca aykırılık türü olan borçlu temerrüdünü incelemek, mevcut sorunlar hakkında ileri sürülen görüşleri sistematik olarak toplamak, önerilen çözümleri değerlendirmek, henüz tartışmaya açılmamış konuları tespit ederek bunlara ne gibi çözümler üretilebileceğini tartışmak amaçlanmıştır.

Mehmet Aykanat, İbrahim Ülker (Ed.), Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukuna Giriş: Mahmud Esad Seydişehrî’nin Ceza Hukuku Dersleri

Kitap, Seydişehrî’nin hukukçuluğunu göstermek amacıyla Tanzimat dönemi ceza hukuku gelişmeleri, müellifin hayatı ve ilmi şahsiyeti, ceza hukuku alanına katkıları ile Şerh-i Kanun-ı Ceza ve Nazariyat-ı Ceza adlı ders takrirlerini konu edinmiştir.

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu Bildiri Özetleri

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu’nda sunulan bildiri özetleri arasında Bankaların İpotek Sözleşmesine Koydukları Kişisel Teminat Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Önalım Hakkının Kullanımında Bedel, İnançlı Taşınmaz Devirlerine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay Kararları Işığında Kiraya Verenin Maliki Olmadığı veya Maliklerinden Birisi Olduğu Taşınmaza İlişkin Akdettiği Kira Sözleşmesi Karşısında Taşınmazın Maliki veya Diğer Maliklerinin Hukuksal Konumu bulunmaktadır.

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazılara aşağıda yer verilmiştir:

Kemal Taşkale, Sigorta Tahkim Yargılamasında Vekalet Ücreti

Ayşenur Yavuz Taşkale, HMK Usulünde Tahkim Yargılaması

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 26
Yargıtay (Hukuk) 8
Danıştay 233
Bölge Adliye Mahkemesi 269
Bölge İdare Mahkemesi 416
TOPLAM 952

Mevzuat

Vergi Usul Kanunu

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile düzenlenen piyasalarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi veya işaretlenmesi ve etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak. Değişiklikler, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. İlgili yetki belgesi, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yerine artık Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun

Üretici tütünlerinin alımı ve satımı, tütün mamulleri üretimi, tütün ve tütün mamulleri ticaretine ilişkin hükümler ile cezai hükümlerin kapsamına makaron, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi de dahil edildi. Cezai hükümlerdeki değişiklikler, teminat alınması ile izin ve yetki belgesi başvurusu, tadili ve süre uzatımında vadesi geçmiş prim, idari para cezası ve vergi borcu bulunmaması yükümlülüğüne ilişkin hükümler, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektronik Haberleşme Kanunu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sisteminde kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılacak. Bu 1 yıllık sürenin hesaplanmasında değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süre de dikkate alınacak. Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar son kullanıcılarına ait bir hat ile kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için Kurum düzenlemeleri çerçevesinde başvuru yapılması gerekecek. Değişiklikler, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İş Birliği Anlaşması 2022/2023’ün Onaylanmasına İlişkin Anlaşma

Sağlık Bakanlığı ile DSÖ Avrupa Bölge Ofisi arasında 2022-2023 yıllarını kapsayan iş birliği anlaşması; DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından ülkemizin sağlık politikalarının, DSÖ 13. Genel Çalışma Programı (GPW 13) 2019-2023’ün ve Avrupa Çalışma Programı (EPW) 2021-2025: Avrupa’da Daha İyi Sağlık İçin Ortak Eylem’in hedeflerini başarmak amacıyla art arda yürütülen istişare süreci sonunda uzlaşmaya varılan alanlarına ilişkin olacak. Ayrıca iş birliği şartları, iş birliği önceliklerine ilişkin stratejik görünüm, bütçe, finansman ve taahhütlere ilişkin hükümlere de yer verildi.

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Gerçekleştirme görevlisi, harcama birimi, harcama yetkilisi, malî hizmetler birimi ve üst yönetici kavramları ilk kez ya da yeniden tanımlandı. İç kontrolün amaçları ve işleyişi, iç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar, iç kontrol merkezi uyumlaştırma görevi, ön malî kontrol süreci, mevzuat taslaklarının bütçeye etkisinin hesaplanması, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, ödenek gönderme belgeleri, ödenek aktarma işlemleri, kadro ve pozisyon dağılım cetvelleri, geçici işçi pozisyonları, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Maden Yönetmeliği

Türkiye’nin hüküm ve tasarrufu altında olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere belli bir süreyle hak verilmesi için Maden Kanunu’nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları kapsamlı olarak düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi; geçiş hükümleri ihdas edildi. 21.09.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Ruhsatlı bir ürün ile ilgili uygunsuzluğun tespit edilerek sübut bulunması halinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatın askıya alınması işlemlerinde, ilgili uygunsuzluğa ilişkin Kurumca yapılan güvenliliği içerecek değerlendirme sonucu da dikkate alınacak. Ruhsat ya da başvuru sahibi, Kuruma sunduğu taahhütleri yerine getirmek ve Kuruma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlü olacak. Ayrıca bazı ürünler bakımından ruhsatlandırma sürecinin tamamlanması zorunluluğuna ilişkin süre 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Sertifikalı uzman tabip ve sertifikalı diyaliz teknikeri tanımları yönetmelikten çıkarıldı. Uzman tabip kavramı, iç hastalıkları uzmanı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı şeklinde yeniden tanımlandı. Merkezlerin ve ünitelerin kurulması ve planlanması, faaliyet iznine esas personel, hastaların diyalize alınma kararı, hasta raporları ve reçete düzenlenmesi, hastaların tıbbi takibi, merkezlerin ve ünitelerin denetlenmesi ile diyaliz eğitimine alınacak personele ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kayıtlı elektronik posta hesabı başvurusu ile kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma açılması ve kapatılmasına ilişkin hükümler, Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Başvuruda sunulacak bilgi ve belgelerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Zihinsel özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin biyopsikososyal takip süreçlerinde rolü olan meslek mensuplarının bir arada hizmet vereceği, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait sağlık tesisleri bünyesinde açılacak Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezlerinin (ÇÖZGEM) açılması, faaliyetleri ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Kamu eliyle işletilen kampinglerde bungalov üniteleri taban alanı şartı aranmayacak. Bu tesislerin işletme hakkı devredilemeyecek veya kiralanamayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Karar kapsamında, teminat altına alınacak ürünler ve riskler, prim desteği, meteorolojik veri paylaşımına ilişkin hükümler ile cezai hükümler düzenlendi. Karar, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 15.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %36,77 oranında arttırıldı. Bu oran 2023 yılı için de uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğ 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ kapsamında, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti, sunulan diğer hizmetler, verginin mükellefi, istisnalar, matrah, oran, yetki, verginin belgelerde gösterilmesi, verginin beyanı ve tarh işlemleri düzenlendi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

%122,93 oranında tespit edilen yeniden değerleme oranına bağlı olarak, 2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tebliğ, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

%122,93 oranında tespit edilen yeniden değerleme oranına bağlı olarak, 2023 yılı için uygulanacak idari para cezası miktarları yeniden belirlendi. Tebliğ, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

İlgili mevzuat gereğince, 2023 yılında bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tarife, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Aynı tarihte 2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kalkacak.

2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tarife 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunulmasına İlişkin Karar

Kuruluşun (genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin) genel amaçlı mali tablolarının, kuruluşun önceki dönemlere ait mali tablolarıyla ve diğer kuruluşların mali tablolarıyla karşılaştırılabilmesini sağlamak amacıyla genel amaçlı mali tabloların sunulmasına yönelik esaslar, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından yeniden belirlendi. Mali Tabloların Sunulmasına İlişkin 1 Numaralı Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) yürürlükten kaldırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11436-1 Sayılı Kararı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin tabi olacağı Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedeller ve Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi kabul edildi ve 2023 yılı piyasa işletim ücretlerinin ilgili yöntem bildirimleri kapsamında uygulanmasına karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11436-2 Sayılı Kararı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin tabi olacağı Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi kabul edildi ve 2023 yılı piyasa işletim ücretlerinin ilgili yöntem bildirimleri kapsamında uygulanmasına karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11436-3 Sayılı Kararı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin tabi olacağı Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi kabul edildi ve 2023 yılı piyasa işletim ücretlerinin ilgili yöntem bildirimleri kapsamında uygulanmasına karar verildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr