Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (19-25 Mart 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi ikincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Ahmet Cemal Ruhi, Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat

Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak tebligat konusu, ikinci bölümünde tebligat türleri ve tebligatın yapılması, üçüncü bölümünde ise Tebligat Kanunu ve milletlerarası sözleşmeler çerçevesinde Türkiye’den yurt dışına, yurt dışından Türkiye’ye yapılacak tebligat konusu incelenmiştir.

Füsun Ceren Küçük, İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi Uyarınca Yapılan Başvurunun Kapsam ve Sonuçları

Kitabın ilk bölümünde İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi kapsamındaki başvurunun idari başvurular arasındaki yeri belirlenmeye çalışılmış, ikinci bölümünde bu başvurunun tarihi gelişimi, koşulları, sonuçları ve dava açma süresine etkileri irdelenmiş, son bölümde ise başvuru ile ilgili gündeme gelen sorunlar özellikle mahkeme kararları ışığında incelenerek bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Candemir Baltalı, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı

Eser, anonim şirketlerde yönetim kurulunda temsil edilme hakkını tüm yönleriyle inceleyerek belirsiz kalan hususlara cevap vermeye çalışmakta ve haktan yararlanma sürecini uygulamacıların faydalanmasını kolaylaştırıcı bir sistematik içinde açıklamaktadır.

Yeliz Neslihan Akın, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda İdari Başvuru Yolları ve Başvuru Ehliyeti

Çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülen ihalelerde hukuka aykırılığı iddia edilen işlem ve eylemlere yönelik iddialarda, hak arama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Kanun’a tabi bir ihalenin hukuki çerçevesi ortaya konularak Kanun’da yer alan ihale usulleri ve ihale ilkeleri hakkında bilgiler verilmiş ve Kanun uyarınca yürütülen bir ihale sürecinde gerçekleşen işlem ve eylemlerin hukuki rejimi, özellikleri ve türleri belirlenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 36
Yargıtay (Hukuk) 106
Yargıtay (Ceza) 47
Danıştay 170
Bölge Adliye Mahkemesi 6
Bölge İdare Mahkemesi 185
TOPLAM 550

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2017/3011 K. 2021/1425 T. 16.11.2021

Taraflar arasındaki takibin iptali isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, istemin kabulüne ilişkin yerel mahkemece verilen kararın, alacaklılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Özel Dairesince yapılan inceleme sonucunda karar bozulmuş, yerel mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir. Direnme kararının alacaklılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca direnme kararının hukuka uygun olduğuna hükmedilmiştir.

Mevzuat

Köy Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/2, K. 2022/20 sayılı ve 24.02.2022 tarihli kararı uyarınca, güvenlik korucuları ile korucu başlarına ilişkin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek uygulamalar arasından disiplin cezaları çıkartıldı. Değişiklik, 24.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri yeniden düzenlendi. Doğrudan Diyanet İşleri Başkanı’na bağlı olarak Diyanet Akademisi kuruldu, akademinin görev ve yetkileri ile eğitim ve programlarına katılım usulleri belirlendi. Ayrıca taşra teşkilatı ve sözleşmeli personel istihdamına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Akademide uygulanacak eğitim programları bir yıl içinde hazırlanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik ürün yatırım destek programı projelerinin başvuru, değerlendirme, izleme ve denetim, ödeme, sonuçlandırma süreçleri ile destek kalemleri, sözleşmede yer alacak hususlar ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan usul ve esaslarda belirtilecek. Ayrıca tanımlar, destek unsurları, destek şartları ve çağrı, başvuru şekli, başvurularda aranacak belgeler, değerlendirme, işletme gideri ve desteği, yatırım proje tutarını oluşturan harcama kalemleri, desteklenmeyen harcamalar, yatırımın desteklendiği diğer kaynaklar, devir, satış, ihraç ve kiralama başta olmak üzere birçok Yönetmelik hükmünde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olanlar için düzenlenen ve bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden perakende kuyumcu ulusal yeterliliğine dayalı belge, mesleki yeterlilik belgesi olarak tanımlandı. Mesleki yeterlilik belgesi de yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasında yer alabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği

İletim ve dağıtım sistemlerine bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin anlaşma gücü hükümlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, arz güvenliği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilmesi durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebilecek. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerji, güç aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi. Emisyonların izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin hükümler ulusal uçuşlar için 01.05.2022 tarihinde, emisyonların doğrulanması, doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesi ve doğrulayıcı kuruluşlarda görev alacak doğrulama ekibi üyelerinin yetkinliğine ilişkin hükümler ise 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Merkez Bankası tarafından uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek. Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilecek.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20.12.2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrileceğine ilişkin hüküm ile yenilenen hesabın, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edeceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilecek.

Yenilenen hesabın, ilk açılışta dönüşümü yapılan altın miktarı ve dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edeceğine ilişkin hüküm, yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ

Tebliğin amacı yeniden düzenlendi. Yurt dışında yerleşik vatandaş tabiri, yurt dışında yerleşik kişi olarak değiştirildi ve bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de bu kapsama alındı. YUVAM hesabı yeniden tanımlandı.

Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilecek. Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak olan bağımsız denetim raporunun içerik ve şekline ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ yürürlüğe girdi. Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Kırsal mahalle ve merkez proje değerlendirme komisyonu tanımlandı. Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar, desteklemeden yararlanamayacak olanlar, başvuruların değerlendirilmesi, başvurunun reddedilme nedenleri, hibe sözleşmesinin imzalanma şartları ve usulü başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi. Proje uygulama süresi ve proje uygulama alanı kenar başlıklı yeni madde hükümleri yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun ilgili hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satış tutarı üzerinden yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr