Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (2-8 Nisan 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi dördüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

İrem Yayvak Namlı, İş Hukukunda Cezai Şart

Çalışmada, genel hükümler çerçevesinde cezai şart kavramı, cezai şartın amacı ve hukuki niteliği ile cezai şart türlerinin yanı sıra cezai şartın miktarı ve aşırı miktardaki cezai şartın indirilmesi konuları üzerinde durulmuş, daha sonra cezai şartın sıklıkla yer aldığı iş sözleşmeleri, genel işlem koşulları, feshe ilişkin ilkeler ve fesih türleri bağlamında incelenmiş, son olarak iş sözleşmesi sona erdikten sonra geçerli olan rekabet yasağı ile eğitim gideri karşılığı geri ödeme klozu konuları ele alınmıştır.

Nurbanu Akmeşe Takcı, Oyuncu Sözleşmesi

Eserin birinci bölümünde taraflar arasındaki hukuki ilişki incelenmiş ve oyuncu sözleşmesi kavramı, sözleşmenin hukuki niteliği ve unsurları, sözleşmeye uygulanacak hükümler, sözleşmenin şekli ve sözleşmenin benzer sözleşmelerden farkları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, oyuncu ve yapımcının borçları incelendikten sonra üçüncü ve son bölümde, sözleşmenin sona erme sebepleri üzerinde durulmuştur.

A. Ersin Bayra, Güvenlik Devleti

Kitabın amacı, güvenlik anlayışının tarihsel süreç içindeki değişiminden yola çıkarak güvenlik devletinin hukuki tahlilini ortaya koymak olup birinci bölümde modern çağ öncesi güvenlik kavramı, ikinci bölümde modern çağda güvenlik yaklaşımı, üçüncü bölümde ise post modernden güvenlik devletine geçiş konuları işlenmiştir.

Meltem Aras, Markanın İptali ve İptal Halleri

Çalışma kapsamında marka kavramı, marka türleri, markanın fonksiyonları, marka hakkının kazanılması ve kaybedilmesi gibi hususlar açıklanmış, devamında markanın iptali müessesesi ve markanın iptal halleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen yenilikler, doktrin ve uygulamada verilen kararlar ve mehaz Avrupa Birliği mevzuatı ile karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. Ayrıca markanın kullanılması zorunluluğuna ilişkin mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname döneminde verilen Anayasa Mahkemesi iptal kararları ve yürürlükte bulunan Sınai Mülkiyet Kanunu dönemine etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

Bayram Volkan Alan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetimi

Kitapta, yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun Türk Hukuku açısından önemli bir düzenleme niteliği taşıdığından hareketle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı kararların ne tür bir yargısal denetime tabi olduğu tartışılmış ve bu konu, özellikle Danıştay kararları ışığında ve son yasal değişiklikler doğrultusunda incelenmiştir.

Görkem Çetin, Yolsuz Tescil Kavramı ve Türleri

İlk bölümde, yolsuz tescil kavramı üzerinde durulmuş ve yolsuz tescilin sakıncaları ile ortaya çıkış şekilleri ele alınmıştır. İkinci bölümde, tescilin başlangıçtan itibaren yolsuz olduğu haller incelenmiştir. Bu kapsamda, hukuki sebepten, talepten, tasarruf yetkisinden kaynaklanan haller ve yanlışlıktan kaynaklanan yolsuz tescil halleri ile çift tapu konusu üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, sonradan ortaya çıkan yolsuz tescil halleri anlatılarak ayni hakkın sicil dışında başkasına geçtiği veya ayni hakkın sicil dışında sona erdiği haller irdelenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 32
Yargıtay (Hukuk) 769
Yargıtay (Ceza) 20
Danıştay 1
Bölge Adliye Mahkemesi 8
TOPLAM 830

Mevzuat

Milletvekili Seçimi Kanunu

Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların %7’sini geçemeyen partiler milletvekili çıkaramayacak. Seçim ittifakı yapılması halinde, %7’lik barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak ve bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak. Bir siyasi parti listesinde yer almış bağımsız adayların seçilebilmesi de listesinde yer aldığı siyasi partinin ülke genelinde ve ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde %7’lik barajı aşması ile mümkün olacak.

Siyasi partilerin oy sayıları, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşılıncaya kadar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ve gerekirse devamı sayılara bölünecek. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar, ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanacak. Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre milletvekili tahsis olunacak. İttifakın aldığı oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içerisinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Siyasi Partiler Kanunu

Siyasi partilerin seçime katılma yeterlilik şartlardan biri olan TBMM’de grubun bulunmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı. Seçime katılma yeterliliği elde eden bir parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde, teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçime katılma yeterliliğini kaybedecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

Yüksek Seçim Kurulu, görme engelli seçmenlerin oy kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon tasarımı ve baskısını yaptırmakla yükümlü olacak.

Siyasi partilerin seçime katılma yeterlilik şartlardan biri olan TBMM’de grubun bulunmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı. Seçime katılma yeterliliği elde eden bir parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde, teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek.

İl seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, seçmen kütüğü düzenlenmesi, genel yazım ve denetleme, askı zamanı ve süresine ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kütüphanecilik hizmetleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde İstanbul’da Rami Kışlası Müdürlüğü kuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri yeniden düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri artırıldı. Bu görev ve yetkiler, havayolu ile yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyeti, tehlikeli yük taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar ile hava araçlarının ilgili personeli ve tehlikeli yük taşımacılığı alanında kullanılan her türlü havayolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri niteliklerine ilişkin olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma

İnsani krizlerde hayat kurtarmak ve insanları korumak amacıyla küresel acil durum müdahalesinin eşgüdümünü sağlayan Birleşmiş Milletler İnsani Eşgüdüm Ofisi (OCHA)’nin İstanbul merkezinin kurulmasına ilişkin milletlerarası andlaşma yürürlüğe girdi.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslarda önemli değişikliklere gidildi. Doğal afetler nedeniyle kredilerin ertelenmesi/taksitlendirilmesine ilişkin tarih, 31.12.2023’e kadar uzatıldı. Kararda yapılan değişikliklerden önce yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için Karar kapsamındaki indirim oranlarından ve üst limitlerden 2022 yılı sonuna kadar yararlanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin ilkeler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Elektrikli araçlara yol yardımı amacıyla elektrik enerjisi temin eden mobil şarj üniteleri hariç olmak üzere, şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması ve işletilmesi, şarj ağının oluşturulması, şarj ağı işletmecilerinin lisanslandırılması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, şarj ağı işletmecileri ve şarj istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yükümlülükleri, serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde şarj hizmeti sağlayan kişiler, durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirecek.

Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin adında ve madde hükümlerinde yer alan “ev ve süs hayvanları” tanımlamasındaki “ve süs” ibaresi kaldırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tanımlanması gereken hayvan türlerine ait bilgileri, sahip bilgisini, mikroçip numarası ve benzeri bilgileri içeren kimlik belgesi tanımlandı. İşyeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikası sunmakla yükümlü olacak. Sadece ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan işyerlerinde, en geç 14.07.2022 tarihine kadar kedi ve köpek türü bulundurulabilecek. Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, iş yerinde tutulacak kayıtlar ve veteriner hekim istihdamına ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilen hallerde, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

Lisans sahibinin vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisanslar sona erdirilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Kadroların kullanım izni ve kadro devirleri, yer seçimi, yoğun bakım, hastane faturalarının düzenlenmesi ve hastanenin tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulmasına ilişkin hükümler ile belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerin asgarî standartlarını düzenleyen ekte değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı adında yeni bir hizmet birimi kuruldu. Başkanlığın görev ve yetkileri belirlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca kurulan emeklilik şirketlerinin, bireysel emeklilik fon paylarına yönelik olarak belli bir katılımcı ve katılımcı adayına veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması faaliyeti Tebliğ hükümlerine tabi olmayacak.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda veya Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformunda işlem gören yatırım fonları veya emeklilik yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarıyla ilgili olarak müşterilerin veya katılımcıların risk ve getiri tercihlerine göre verilen yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 124 Sayılı Kararı

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağı ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10852 Sayılı Kararı

Kurul tarafından kabul edilen Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10907 Sayılı Kararı

Son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarının; mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, tarımsal sulama tüketici grubuna yönelik 7 milyon kWh/yıl ve diğer tüketici gruplarına yönelik 1 milyon kWh/yıl olarak uygulanmasına karar verildi. Karar, 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr